CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Treball final de màster

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA14447
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Treb.Fi Master
Primer
Anual

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CT1. Que els estudiants siguin capaços de coordinar, separar i ordenar per prioritat diferents tasques per complir amb els plans de treball i els objectius marcats.
CT2. Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals.
CT6. Que els estudiants sàpiguen valorar la pròpia actuació de forma crítica i reconèixer les pròpies fortaleses i limitacions.
CT7. Que els estudiants sàpiguen capaços de gestionar i regular les seves pròpies emocions tant personalment com en les relacions
interpersonals
CE4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals en la investigació i gestió de recursos humans.
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint, en un context d'investigació
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura acte dirigit o autònom.
CG2. Que els estudiants sàpiguen gestionar el temps de treball en funció de les prioritats i objectius d'aprenentatge.
CG4. Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge.

  

RESULTATS D'APRENENTATGE:


Els estudiants apliquen els coneixements adquirits en el desenvolupament d'una investigació o programa d'intervenció, en el context de la psicologia del Treball de la Psicologia de les Organitzacions o de la Psicologia dels Recursos Humans.

CT1. Que els estudiants siguin capaços de coordinar, separar i ordenar per prioritat diferents tasques per complir amb els plans de treball i els objectius marcats.
CT2. Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals.
CT6. Que els estudiants sàpiguen valorar la pròpia actuació de forma crítica i reconèixer les pròpies fortaleses i limitacions.
CT7. Que els estudiants sàpiguen capaços de gestionar i regular les seves pròpies emocions tant personalment com en les relacions
interpersonals
CE4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals en la investigació i gestió de recursos humans.
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint, en un context d'investigació
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura acte dirigit o autònom.
CG2. Que els estudiants sàpiguen gestionar el temps de treball en funció de les prioritats i objectius d'aprenentatge.
CG4. Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge.

RESULTATS D’APRENENTATGE

Els estudiants apliquen els coneixements adquirits en el desenvolupament d'una investigació o programa d'intervenció, en el context de la Psicologia del Treball de la Psicologia de les Organitzacions o de la Psicologia dels Recursos Humans.

REQUISITS PREVIS

No es requereixen

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

Treball fi de Màster. (Investigació o intervenció)

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran tutories, aprenentatge cooperatiu, mapes conceptuals, esquemes ... i exposicions orals.

Com a activitats formatives, les més significatives i que són objecte d'avaluació, són les següents:

1. Seguiment del procés d'elaboració del TFM per part de l'alumne a través de (30% nota final)

1.1. seminaris col·lectius

1.2. tutories individuals

1.3. elaboració-redactat l'informe


2. Defensa Treball Final de Màster davant la Comissió Avaluadora: (70% nota final)

2.1. redacció del Treball

2.2. defensa oral

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

El Treball de Fi de Màster serà avaluat en defensa pública per una comissió avaluadora constituïda per dos professors del Màster. També podria participar en aquesta Comissió un professional extern però només en el cas de ser doctor. En cap cas podrà participar de la Comissió que avalua un treball el tutor que li ha tutoritzat.
La nota definitiva del TFM s'obtindrà un partir dels següents elements i ponderació:
- Informe d'Avaluació del tutor (Procés i treball final) (30%)
- Informe dels membres de la Comissió avaluadora (Treball definitiu i defensa oral) (70%)

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar matèria. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

 

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Es lliurarà a l'inici de curs documentació interna
PREPARAT PER:   
Susana Del Cerro Ramon • Jordi Segura Bernal
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016