CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Treball Final de Grau II

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURABTFICTV2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Treb.Fi Grau
Quart
2n

PREREQUISITS

Cal haver superat l'assignatura "Treball Final del Grau I".

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n'hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pertany al Mòdul VI, el qual té com a principal objectiu proporcionar els instruments i el marc conceptual amb els quals s'ha de desenvolupar en òptimes condicions el Treball Final de Grau (TFG).

El TFG es planteja com un projecte professional original d'acord amb les característiques i necessitats actuals del sector; aquest projecte descansa sobre la base fonamental del treball en equip.

Donat el context universitari en què es desenvolupa, el Treball ha de tenir rigor acadèmic. Aquesta assignatura, que pretén fomentar l’emprenedoria, suposa per a l’estudiant la síntesi i culminació del Grau, ja que en la seva elaboració haurà d’utilitzar i integrar bona part dels coneixements teòrico-pràctics adquirits durant el seu recorregut curricular. Finalment, el Treball pot suposar un bon material per facilitar la inserció laboral dels estudiants.

COMPETÈNCIES

1. Consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació.

2. Capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement.

3. Capacitat d’identificar i utilitzar fonts de qualsevol tipus que siguin significatives per a l’estudi de la comunicació.

4. Capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius.

5. Habilitat d’exposar de forma adequada els resultats de la investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital conforme als cànons de les disciplines de comunicació.

6. Capacitat de treballar en equip.

CONTINGUTS

1. Planificació del projecte

–Organització i distribució de tasques

–Calendari d’execució

–Perfils professionals

–Pressupost inicial

 

2. Desenvolupament

–Pla de treball

–Revisió del pressupost inicial

–Anàlisi dels processos interns

 

3. Producció

–Pressupost definitiu i viabilitat econòmica

–Comprovació de processos

–Elaboració i revisió de continguts

–Número zero, programa pilot, maqueta, etc.

 

4. Estratègia de difusió i promoció

–Agents professionals destinataris del projecte

–Pla de Comunicació

 

METODOLOGIA

 

d

Lectura de textos (llibres, articles, capítols)

i

Presentacions a classe

m

Tutories

o

Presentació de projectes, memòries, informes

 

El Treball final de Grau II es durà a terme obligatòriament en grup. Cada grup estarà integrat per tres o quatre estudiants, i cadascun d’aquests grups serà dirigit per un director de projecte. El director constarà a tots els efectes com a professor de l’assignatura i serà responsable de l’avaluació individual dels estudiants.

 

L’estudiant que estigui integrat en el programa Erasmus podrà dur a terme la seva part de treball a distància, des del lloc on estigui fent la seva estada d’Erasmus, sempre amb l'autorització del director. 

AVALUACIÓ

Avaluació general.


La nota del Treball final de Grau II serà individual encara que els projectes sempre es portaran a terme en grup.

 

La nota del Treball final de Grau II sortirà de dues notes parcials: la que posi al projecte un tribunal integrat per professors i professionals de l’àmbit (40%) i la que posi el director del projecte en funció del seu seguiment tutorial (60%). Cal tenir en compte, però, que les dues notes parcials han de ser iguals o superiors al 5 per aprovar l’assignatura.

 


 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

F

Avaluació de presentacions a classe

H

Avaluació de projectes, memòries, informes

I

Informes de tutorització

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS:

Objectiu 1:

L’estudiant ha de demostrar consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació. [H, I]

 

Objectiu 2:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement. [F, H, I]

 

Objectiu 3:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat d’identificar i utilitzar fonts de qualsevol tipus que siguin significatives per a l’estudi de la comunicació. [H, I]

 

Objectiu 4:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius. [F, H, I]

 

Objectiu 5:

·      L’estudiant ha de demostrar habilitat d’exposar de forma adequada els resultats de la investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital conforme als cànons de les disciplines de comunicació. [F, H, I]

Objectiu 6:

·      L’estudiant ha de demostrar la capacitat de treballar en equip. [F, H, I] 


c) Criteris de recuperació

L'estudiant que no superi l'assignatura Treball Final de Grau II pot tenir: un "No presentat" o un "Suspens".

Tindran un “No presentat” en l’assignatura Treball Final de Grau II els estudiants que no lliurin en el termini i la forma estipulats el seu projecte. També aquells que no presentin formalment el seu projecte davant del tribunal.

L'estudiant que hagi suspès podrà recuperar l'assignatura Treball Final de Grau II durant el primer semestre del curs següent.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

L'establirà cada director d'acord amb el projecte triat

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

L'establirà cada director d'acord amb el projecte triat
PREPARAT PER:   
Maria Carmen Basté Pascual
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ20/07/2015