CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Treball Final de Grau I

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURABTFICTV1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Treb.Fi Grau
Quart
1r

PREREQUISITS

No n'hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cal cursar simultàniament l'assignatura "Investigació i metodologia".

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pertany al Mòdul VI, el qual té com a principal objectiu proporcionar els instruments i el marc conceptual necessari per a desenvolupar en òptimes condicions el Treball Final de Grau (TFG).

El TFG es planteja com un projecte professional original, d'acord amb les característiques i necessitats actuals del sector; aquest projecte descansa sobre la base fonamental del treball en equip.

Donat el context universitari en què es desenvolupa, el Treball ha de tenir rigor acadèmic. Aquesta assignatura, que pretén fomentar l’emprenedoria, suposa per a l’estudiant la síntesi i culminació del Grau, ja que en la seva elaboració haurà d’utilitzar i integrar bona part dels coneixements teòrico-pràctics adquirits durant el seu recorregut curricular. Finalment, el TFG pot suposar un bon material per facilitar la inserció laboral dels estudiants.

COMPETÈNCIES

1. Consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació.

2. Capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement.

3. Capacitat d’identificar i utilitzar fonts de qualsevol tipus que siguin significatives per a l’estudi de la comunicació.

4. Capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius.

5. Habilitat d’exposar de forma adequada els resultats de la investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital conforme als cànons de les disciplines de comunicació.

6. Capacitat de treballar en equip.

CONTINGUTS

 

1. Prospectiva del mercat

–Coneixement del sector

–Context econòmic, social, cultural, etc.

–Mapa de públics

 

2. Proposta conceptual

–Plantejament inicial

–Sentit de l’oportunitat i viabilitat

–Cost i manteniment

–Mitjans i personal

Estructura i funcionament

–Necessitats i projecció

 

3. Anàlisi d’oportunitats

–Estudi DAFO

–Idoneïtat

–Possibilitats de desenvolupament

 

4. Formulació de l’avantprojecte

–Definició precisa de l’objectiu

–Itinerari més adequat per assolir l’objectiu  

METODOLOGIA

d

Lectura de textos (llibres, articles, capítols)

i

Presentacions a classe

m

Tutories

o

Presentació de projectes, memòries, informes

 

El Treball final de Grau es durà a terme obligatòriament en grup. Cada grup estarà integrat per tres o quatre estudiants, i cadascun d’aquests grups serà dirigit per un director de projecte. El director constarà a tots els efectes com a professor de l’assignatura i serà responsable de l’avaluació individual dels estudiants.

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ: 

a) Avaluació general

La nota del Treball final de Grau I serà individual encara que els projectes sempre es portaran a terme en grup.

 

La nota del Treball final de Grau I sortirà de dues notes parcials: la que posi un comitè tècnic integrat per professors del Grau (40%) i la individual que posi el director del projecte en funció del seu seguiment tutorial (60%). El comitè tècnic avaluarà especialment la viabilitat, coherència i originalitat del projecte. Cal tenir en compte, però, que les dues notes parcials han de ser iguals o superiors al 5 per aprovar l’assignatura.

 

F

Avaluació de presentacions a classe

H

Avaluació de projectes, memòries, informes

I

Informes de tutorització

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS:

Objectiu 1:

L’estudiant ha de demostrar consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació. [H, I]

 

Objectiu 2:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement. [F, H, I]

 

Objectiu 3:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat d’identificar i utilitzar fonts de qualsevol tipus que siguin significatives per a l’estudi de la comunicació. [H, I]

 

Objectiu 4:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius. [F, H, I]

 

Objectiu 5:

·      L’estudiant ha de demostrar habilitat d’exposar de forma adequada els resultats de la investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital conforme als cànons de les disciplines de comunicació. [F, H, I]

 

Objectiu 6:

L’estudiant ha de demostrar la capacitat de treballar en equip. [F, H, I]  

 c)

Criteris de recuperació.

L'estudiant que no superi l'assignatura Treball Final de Grau I pot tenir: un "No presentat" o un "Suspens.


Tindran un “No presentat” en l’assignatura Treball Final de Grau I els estudiants que no comuniquin en el termini i la forma estipulats l’objecte del treball i la composició del seu grup. També aquells que no presentin formalment el seu avantprojecte davant del tribunal.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

L'establirà cada director d'acord amb el projecte triat

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

L'establirà cada director d'acord amb el projecte triat
PREPARAT PER:   
Maria Carmen Basté Pascual
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ20/07/2015