PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Societat, família i escola III (Humanitats II): Cristianisme i cultura

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAAI2BWCC
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
CODI DEL MÒDULMI2BSF3
MÒDULSocietat, família i escola III (Humanitats II)
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GDEI
Grau en Educació Infantil
Bàsica
Segon
----

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

 

  1. Saber reflexionar sobre l’home, la cultura i la religió, i comprendre’ls. (EB-55)

  2. Conèixer els elements essencials de les diverses religions i, especialment, de la tradició judeocristiana. (EB-58)

  3. Analitzar i construir el coneixement epistemològic de les ciències socials i l’antropologia que conflueixen en l’educació del nen i de la nena. (EB-54)

  4. Descobrir i aprendre els valors de la responsabilitat i del compromís de formar persones, participant en la promoció del diàleg intercultural i interreligiós a l’escola. (EB-52)

RESULTATS D’APRENENTATGE


a. Conèixer els elements fonamentals de les grans tradicions religioses de la història de la humanitat.

b. Identificar els principals elements del judaisme i del cristianisme com a configuradors significatius de la cultura occidental.

c. Aprofundir en el coneixement de la Bíblia com a narració de l’experiència de la fe cristiana.

d. Entendre la rellevància del diàleg intercultural i interreligiós a l’escola.


REQUISITS PREVIS

No n’hi ha

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL


0. Una primera aproximació genealògica:

   o Religions primitives, naturals, revelades i històriques.


1.Tradicions religioses orientals:

Les grans religions al món oriental:

o    Hinduisme i Budisme

o    Confucianisme i Taoisme


2. Religions revelades:


2.1 Judaisme:

o    Característiques principals. L’Antic Testament: gèneres, estils i llibres.

o    Abraham i els patriarques. Les arrels jueves: historicitat.

o    Moisès i l’Èxode. La pasqua. La Torà.

o    David i el judaisme polític. El Regne i el Temple. El messianisme.

o    El profetisme i els profetes.

o    La identitat jueva: el nacionalisme, la defensa de la fe monoteista.


2.2 Cristianisme:

o    Els orígens escrits del cristianisme.

Evangelis i Nou Testament: textos, llibres i estils literaris.

Autoria i historicitat. Els escrits apòcrifs.

o    Jesús de Natzaret.

El Jesús històric i el Crist de la fe.

La Palestina del temps de Jesús.

La nativitat de Jesús.

La predicació de Jesús: l’anunci del Regne.

La mort de Jesús:

El procés i mort de Jesús

Causes i conseqüències

La Resurrecció de Jesús.

L’inici de l’Església. Les primeres comunitats.


2.3  L’Islam:

o    El profeta Mohamed i la revelació de l’Alcorà.

o    Els cinc pilars de la fe islàmica.

o    Prohibicions i tabús. Les escoles jurídiques. La xaria o llei islàmica.

o    El calendari festiu. La dona dins l’Islam.

o    La jihad o el creixement personal dins la fe.

o    Islamisme: a la recerca d’un futur entre el fanatisme i la globalització.


3. El Cristianisme en la cultura i en la societat

o    El calendari festiu cristià.

o    Personatges rellevants.

o    Art i cristianisme.

o    Valors, societat i dimensió caritativa dels cristians.

o    La divisió entre els cristians. El moviment ecumènic.

o    El diàleg interreligiós des de la perspectiva cristiana.Estils de vida: religiosos, monjos, ascetes, etc.


METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE


Es durà a terme una metodologia que permeti un plantejament profund i complex dels continguts i un treball implicatiu i reflexiu de l’estudiant amb relació a la maduració de les competències del mòdul, tant pel que fa a les classes de gran grup, com a les de grup reduït.

Classe en gran grup

Classes teòriques/expositives.

Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius en l'estudiant.

Visionat de documents audiovisuals.

Observació, anàlisi i discussió sobre pel·lícules i documentals.

Classe en grup reduït

Resolució de problemes. Exercici, assaig i posada en pràctica dels coneixements previs i tutoritzacions grupals. Supervisions d'activitats dels estudiants; sessions preparatòries per a la presentació de treballs davant el gran grup de l'assignatura.

Les estratègies metodològiques seguiran l’estructura general d’escenaris plantejada en el pla d’estudis i es diversificaran en tres activitats nuclears d’acord amb els continguts i les competències que es treballen:

1)      Treball individual. Prova de síntesi, de reflexió i aprofundiment. Es durà a terme a inicis de novembre.

2)      Treball en grup cooperatiu. Cristianisme: llegat i interpretacions actuals

amb lliurament a inicis de desembre.

3)      Treball individual. Prova de síntesi, de reflexió i aprofundiment. S’efectuarà dins la franja d’exàmens de gener.


SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ


Què s’avaluarà?


COMPETÈNCIES


1.Saber reflexionar sobre l’home, la cultura i la religió, i comprendre’l. (EB-55)

2.Conèixer els elements essencials de les diverses religions i, especialment, de la tradició judeocristiana. (EB-58)

3. Analitzar i construir el coneixement epistemològic de les ciències socials
i l’antropologia que conflueixen en l’educació del nen i de la nena. (EB-54)

4. Descobrir i aprendre els valors de la responsabilitat i del compromís de formar persones, participant en la promoció del diàleg intercultural i interreligiós a l’escola. (EB-52)


Les competències destacades en negreta són crítiques i, per tant, s’han d’assolir necessàriament per tal de superar l’assignatura.


Com s’avaluarà?


L’avaluació de la matèria es farà segons l’assoliment del nivell de domini delimitat per a cada àmbit competencial, especialment de les competències com a crítiques. Per a superar el mòdul, l’estudiant haurà de realitzar de manera satisfactòria les activitats.


Proves avaluatives

Espai d’aprenentatge

Competències

Ponderació

Anàlisi de textos bíblics

Anàlisi d’articles

Prova de Síntesi (I)

Gran Grup

1, 2, 3

30%

Treball cooperatiu

Seguiment i debat

Exposició del treball cooperatiu

Petit Grup

Seminari (20%)

4

40%

Anàlisi de textos bíblics

Anàlisi d’articles

Prova de Síntesi (II)

Gran Grup

1, 2, 3, 4

30%
Itineraris de superació dels àmbits competencials (convocatòria juliol)


En un procés d’avaluació continuada, totes les activitats individuals es podran millorar fins a la convocatòria de juliol. Caldrà aprovar cada una de les activitats, amb una nota mínima de 5, per superar l’assignatura. Les activitats cooperatives no es podran millorar o recuperar en la convocatòria de juliol, exceptuant els casos en què el professor/a atenent les circumstàncies personals de l’estudiant ho autoritzi. En el cas de no superar l’assignatura en la segona convocatòria, l’estudiant haurà de tornar a matricular i cursar l’assignatura sencera. Si se suspèn el seminari s’haurà de matricular i cursar de nou. Les competències avaluades en el seminari no seran recuperables en la segona convocatòria (de juliol).


El percentatge que aporta la nota del seminari a l’assignatura només s’aplicarà en la primera convocatòria. En les següents convocatòries cal aprovar el seminari, però aquesta nota no ponderarà la nota de les matèries quan aquestes ja estan aprovades.

Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar l’assignatura. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bentué, A (2006). Déu i Déus Història de les recerques religioses de l’home. Barcelona: Claret.

BÍBLIA CATALANA INTERCONFESSIONAL Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya. Claret. Societats Bíbliques Unides.

Coll, M., Estruch. J., Forcano, M., García-Romeral, G., Pladevall, A. (Carod-Rovira, J-L. ed.) (2015). Les religions a Catalunya. Barcelona: Pagès.

Estruch, J. [et al.]. (2004). Les altres religions: minories religioses a Catalunya. Barcelona: Mediterrània.

Melloni, X., Piñeiro, F. (2008) Pedagogia del pluralisme religiós. Una proposta metodológica. Barcelona: Ed. Edebé.

Pagola, J.A. (2007) Jesús, aproximación histórica. Madrid: PPC.

Pikaza, X. (2012). La buena notícia de Jesús. Barcelona: Claret.

Puig  Tàrrech, A. (2004). Jesús. Un perfil biogràfic. Barcelona: Proa.

Vidal, C. (2002). El legado del cristianismo en la cultura occidental. Barcelona: Espasa Calpe.


DATA DE LA DARRERA REVISIÓ:  16 de desembre de 2016


DATA DE LA DARRERA REVISIÓ30/12/2016