PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Semiologia

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEMIO
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

-

CONEIXEMENTS PREVIS

Es recomanable haver superat les assignatures: Anatomia, Fisiologia i Funció del cos humà.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

-

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La situació social i sanitària actual determina que gran part de l`assistència es vagi produint cada vegada més lluny de l’àmbit hospitalari per anar-se convertint en assistència en consultes més petites. En aquest context, és força important que el fisioterapeuta sigui capaç de conjugar l’atenció especialitzada, bàsicament el que sovint se’l sol·licita, amb una capacitat per valorar la situació clínica general del malalt, i identificar situacions clíniques potencialment de risc.

L’assignatura aportarà a l'estudiant uns coneixements que li permetran valorar al pacient d’una manera més global, i podrà detectar adequadament qualsevol símptoma i signe que li ajudarà a orientar-se respecte la situació clínica del pacient, valorant si son compatibles amb certes patologies i davant la sospita podrà derivar a una altre nivell assistencial si s’escau.
 
 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

1.     Conèixer els principals símptomes i signes de les patologies mes prevalents.

2.     Ajudar a identificar potencials situacions de risc vital en funció dels signes i símptomes que pugui presentar un pacient

3.     Donar eines (exploració física) per trobar nous camps d’actuació futurs en el camp de la Fisioteràpia.

CONTINGUTS

1- Introducció. Historia clínica. 

2- Concepte general de Semiologia. Descripció dels principals signes i simptomes.

3- Exploració de base i estudi general de la persona. Index de massa corporal, sindrome metabòlic

4- Dermatologia. Lesions primàries i secundàries de la pell.

5- Sistema Cardiocirculatori: Principals signes i símptomes. Exploració física. Exploració dels polsos arterials i de la pressió arterial. Semiologia de les principals malalties cardiocirculatories. Principals exploracions complementàries.

6. Sistema Respiratori: Principals signes i simptomes. Exploració fisica. Semiologia de les principals malalties respiratòries. Principals exploracions complementàries.

7. Sistema Digestiu: Principals signes i simptomes. Exploració física de l’abdomen. Semiologia de les principals malalties digestives. Principals exploracions complementàries.

8. Endocrinologia i Metabolisme:  Semiologia de les principals malalties endocrines: Diabetes mellitus i Malalties tiroïdals. 

9. Sistema Nefro-urològic: Principals signes i simptomes. Exploració física.  Semiologia de les principals malalties nefrourològiques. Principals exploracions complementàries

10. Ginecologia: Principals signes i simptomes. Exploració física. Semiologia de les principals malalties ginecològiques. Principals exploracions complementàries

11. Sistema Nerviòs: Principals signes i simptomes. Exploració del sistema nerviòs. Semiologia de les principals malalties neurològiques. Principals exploracions complementàries

12  Hematologia i Immunologia: L’anàlisi de sang. Introducció als paràmetres normals. Principals malalties hematològiques

13. Oftalmologia. Exploració de l’ull. Semiologia de les principals malalties oftalmològiques. Principals exploracions complementàries

14 Otorrinolaringologia: Exploració de la audició i de l’equilibri. Exploració del nas, sinus paranasals, de la boca, faringe i laringe. Disfagia. Semiologia de les principals malalties otorrinolaringológiques. Principals exploracions complementàries

METODOLOGIA

 

1.     Classe teòriques de tot el grup.

2.     Pràctiques tutoritzades en petits grups.

3.     Seminaris amb grups reduïts amb treballs de preparació de temes teòrics i resolució de casos clínics i posterior exposició oral davant tot el grup

AVALUACIÓ

La nota de l'assignatura depèn de 2 apartats: prova teòrica i exposició oral de treball

 

    

  1. Prova teòrica: puntuará un 70% de la nota final
  2. Treballs de recerca i casos clínics: puntuarà un 30% de la nota final (desglosat: 20% depen de l'exposició oral del tema, 5% depen de la participació en la sessió preparatoria prèvia davant el professor i 5% depèn de l'assitència a un minim del 80% de les sessions dels grups)
  3. Per aprovar l'assignatura l’alumne ha de treure una nota igual o superior a un 5 en cadascú dels dos apartats.
  4. Els alumnes que no es presentin a l'examen teòric o que no realitzin els seminaris constaren com a no presentats
  5. Convocatòria de juliol: En el cas de que l'estudiant no superi la primera convocatòria d'examen, te l'opción de presentar-se a la segona convocatòria de juliol, mantenint-se els mateixos criteris de la primera convocatòria. En el cas d'estudiants que no hagin realitzat o no hagin superat el treball de recerca-casos clínics, només podràn optar a una nota máxima de 7.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

1.    L’estudiant ha de ser capaç de reconèixer als símptomes i signes més prevalents.

2.    Saber actuar en conseqüència, tant en els tractament com en la derivació als especialistes competents.

3.     L’estudiant ha de saber explorar els diferents òrgans i sistemes i conèixer la normalitat i les principals patologies.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bickley LS, Hoelkelman RA. Propedéutica médica: Bates. México: McGraw-Hill Interamericana, 2000

Argente HA, Alvarez ME, eds. Semiologia médica: fisiopatologia, semiotécnia y propedéutica. Madrid: Médica panamericana, 2005

Swartz MH. Tratado de semiologia: anamnesis y exploración. Barcelona: Elsevier, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Prieto Valtueña JM. Exploración clínica práctica (de) Noguer-Balcells. Barcelona: Elsevier Masson, 2011

Munro JF, Campbell IW. Macleod exploración física. Madrid: Harcourt, 2001

Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, eds. Harrison: principios de medicina interna. Madrid: McGraw-Hill, 2009

Farreras Valenti P, Rozman C. Medicina Interna. Madrid: Elsevier, 2009PREPARAT PER:   
Crisóstomo Vázquez Roa
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/09/2016