CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari VII: Rol Agència-Anunciant I

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURABBSEM7R
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPUB
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Obligatòria
Quart
----

PREREQUISITS

S'han d'haver cursat els seminaris 5 i 6.

CONEIXEMENTS PREVIS

S'han d'haver cursat els seminaris 5 i 6.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

--

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El seminari "Rol Agència-Anunciant I" proposa l'alumne una mena d'immersió en el món professional, reproduint a l'aula el que haurà experimentat durant les pràctiques obligatòries del segon semestre de 3r. El seminari és comú per a tots els alumnes de 4t i els grups adopten el rol d'agència de publicitat/relacions públiques o de departament de màrqueting/comunicació d'un anunciant. 

COMPETÈNCIES

  1. Capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius.

  2. Capacitat per desenvolupar les tasques pròpies dels diferents rols professionals en l’àmbit de la comunicació persuasiva.

  3. Capacitat relacional i d’indagació per establir una interacció fluida i solvent entre l’anunciant i l’agència.

  4. Habilitat d’exposar de forma adequada els resultats de la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius, de manera oral, escrita, audiovisual o digital, d’acord amb els cànons de les disciplines de comunicació.

CONTINGUTS

En començar el semestre, els grups que fan paper d'anunciant es documenten sobre el producte, el servei o l'organització que serà objecte de la campanya a desenvolupar i elaboren i passen un brífing concret als grups que fan paper d'agència; aquests, en paral·lel, es creen una identitat pròpia que presentaran als respectius “anunciants”, d'acord amb un creuament i intercanvi de presentacions prèviament establert. Al llarg del semestre “les agències” treballen en la creació i la producció de les campanyes que donin resposta a l'encàrrec rebut d'”els anunciants”; entretant, “els anunciants” van incorporant en el dia a dia nous encàrrecs més tàctics o, a criteri del tutor, passen a treballar també en la creació i la producció de les campanyes. Durant el procés, es van succeint presentacions i reunions agències/anunciants. Com a cloenda, es fa el visionat del material produït en una reunió conjunta amb tots els grups de seminari; posteriorment els diferents grups avaluen les campanyes treballades.

En el segon semestre els grups que en començar el primer han fet rol d'agència passen a fer rol d'anunciant i a l'inrevés. Així, tots els grups hauran fet al llarg del 4t curs els dos papers i hauran treballat en dues campanyes integrals (estratègia, creativitat, producció i venda), més determinades accions més tàctiques.

El professor de Seminari és el tutor de l'estudiant no només d'aquesta assignatura sinó de totes les del semestre; per això, també orientarà els seus interessos acadèmics i professionals. Especialment important en aquest darrer curs és el seguiment del Treball Fi de  Grau i, en el primer semestre, les Pràctiques (optatives), raó per la qual en les sessions de tutoria que s'establiran al llarg del curs es donarà un pes important a aquests dos aspectes.

METODOLOGIAd. Lectura de texts (llibres, articles, capítols)

e. Visionat de produccions audiovisuals

f. Exercicis en grup a classe

g. Exercicis en grup fora de classe

h. Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

i. Presentacions a classe

j. Participació a classe

m. Tutories

AVALUACIÓ

El mètode d'avaluació té en compte el progrés de l'estudiant tant en els seus exercicis i presentacions com en el seu paper dins de l'equip de treball. En tractar-se d'una avaluació continuada, es valoraran no només els coneixements adquirits i els resultats de les activitats i dels materials generats i produïts, sinó també l'actitud de l'estudiant al llarg del procés. 

Atès que es tracta d'una assignatura concebuda per a l'assistència obligatòria i el treball continuat, no s'admetran més de 5 absències no justificades. Aquestes possibles absències en cap cas podran ser compensades amb treballs de recuperació.

Paràmetres a avaluar:

D. Avaluació d’exercicis en grup

E. Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics

F. Avaluació de presentacions a classe

G. Avaluació de participació a classe

I. Informes de tutorització

J. Avaluació d’actituds

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1: l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat per a la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius. [D, E, F, G, I, J]

Competència 2: l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat per desenvolupar les tasques pròpies dels diferents rols professionals en l'àmbit de la comunicació persuasiva. [D, E, F, G, I, J]

Competència 3: l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat relacional i d'indagació per establir una interacció fluida i solvent entre l'anunciant i l'agència. [D, E, F, G, I, J]

Competència 4: l'estudiant ha de demostrar la seva habilitat d'exposar de forma adequada els resultats de la ideació, planificació i execució de projectes comunicatius, de manera oral, escrita, audiovisual o digital, d'acord amb els cànons de les disciplines de comunicació. [D, E, F, G, I, J]

IMPORTANT: En aquesta assignatura no es contempla la segona convocatòria, per la qual cosa, en cas de suspendre, l'estudiant s'haurà de tornar a matricular de cara al curs següent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

El professor podrà fer llegir llibres, capítols de llibres o articles relacionats amb els processos o les campanyes objecte del seminari.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professor podrà fer llegir llibres, capítols de llibres o articles relacionats amb els processos o les campanyes objecte del seminari.
PREPARAT PER:   
Josep Maria Picola Meix
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/03/2017