PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari professionalitzador 3

CRÈDITS ECTS7,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEMP3
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  Anglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

Haver superat les assignatures: "Anatomofisiologia 1 i Anatomofisiologia 2". 

CONEIXEMENTS PREVIS

Per a poder seguir l'assignatura en les millors condicions, es recomana tenir assolits els coneixements d'Anatomofisiologia i Farmacologia.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La Fisioteràpia cardiorespiratòria té com a finalitat restablir i millorar la funció ventilatòria i cardiocirculatòria dels subjectes amb deficiències en aquests dos sistemes. L’ús de tècniques manuals i/o instrumentals combinades amb la prescripció d’activitat física específica, permetrà que l’indivídu recuperi parcial o totalment les capacitats físiques necessàries per a un desenvolupament òptim de la seva vida diària.

L’assignatura pretén, també, fomentar en l’educació i els hàbits de salut entre els alumnes a partir del coneixement-incorporació de l’activitat física diària com a eina per a la salut.

Aquesta assignatura consta de tres unitats: Fisioteràpia, Tècniques i Seminaris de Fisioteràpia respiratòria i cardíaca.

Unitat teòrica de Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca: Aquesta unitat té com objectiu oferir a l’alumne una formació específica de Fisioteràpia respiratòria i cardíaca que faciliti la integració dels coneixements pel correcte desenvolupament de les competències professionals en l’àmbit de les patologies respiratòries i cardíaques. Aquesta unitat es configura mitjançant continguts transversals amb les altres dues unitats que formen l’assignatura.

Unitat pràctica de Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca: És la unitat que facilita l'adquisició dels procediments i habilitats propis de la fisioteràpia respiratòria i cardíaca. Es treballa en grups reduïts mitjançant demostracions pràctiques i simulacions .

Unitat de seminari de Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca: El seminari és la unitat d’aprenentatge que permet, a partir del treball en grups reduïts, analitzar, discutir, reflexionar, i resoldre situacions i casos vinculats als continguts i coneixements de les altres dues unitats que formen la globalitat de l’assignatura. El tutor/a, facilita i orienta amb l’objectiu de potenciar les iniciatives que fomenten el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions de patologies i complicacions respiratòries i cardíaques tractades i en l’anàlisi d’estratègies a aplicar en la futura pràctica professional.

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

 

Unitat de Fisioteràpia

1. Adquirir els coneixements bàsics de mecànica i fisiologia de l’aparell toracopulmonar que fonamenten els tractaments de fisioteràpia respiratòria i cardíaca.

2. Aprendre a discernir els paràmetres d’avaluació i diagnòstic en fisioteràpia per a determinar l’afecció i l’abast de la mateixa.

3. Comprendre i dominar els criteris d’aplicació i no aplicació de les tècniques específiques de fisioteràpia respiratòria i cardíaca.

4. Ser capaç d’establir i crear programes de rehabilitació i tractaments de fisioteràpia específics per a la majoria d’afeccions respiratòries i cardíaques.

Unitat de Tècniques

1. Conèixer les valoracions i els paràmetres de mesura a partir dels quals s’estableix un procés d’atenció en fisioteràpia del malalt respiratori i cardíac.

2. Assolir els coneixements procedimentals bàsics en fisioteràpia respiratòria i cardíaca en la presa de decisions, organització, planificació, resolució d’una situació clínica, i comunicació oral i escrita.

Unitat de Seminari

1. Fomentar el judici clínic de l’estudiant mitjançant la introducció de la pràctica basada en la evidència en l’àmbit de la fisioteràpia.

2. Desenvolupar l’anàlisi crítica i constructiva de l’estudiant en la resolució de situacions i casos mitjançant la resolució de problemes.

 

CONTINGUTS

Unitat de Fisioteràpia

1. Anatomia i biomecànica de l’aparell toracopulmonar.

2. Propietats físiques de l’aparell toracopulmonar.

3. Mecanismes de defensa de la via aèria.

4. Auscultació pulmonar.

5. Espirometria.

6. Tècniques específiques per a reeducar la ventilació.

7. Tècniques específiques per a drenar les secrecions bronquials.

8. Rehabilitació pulmonar i cardíaca.

9. Resolució d’activitats.

Unitat de Tècniques

1. Valoracions en Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca

En aquest apartat s’ensenyarà a l’estudiant com explorar i quines són les tècniques de valoració que s’utilitzen habitualment per comprovar l’estat i l’evolució de la patologia respiratòria i cardíaca.

1.1. Topografia del tòrax

1.2. Exploracions

2. Tècniques de Fisioteràpia

2.1. Tècniques per millorar la ventilació

Estan orientades a millorar la ventilació pulmonar mitjançant una utilització eficaç de la mecànica ventilatòria. L’objectiu és augmentar els volums pulmonars i aconseguir un reforçament de la musculatura respiratòria.

2.2. Tècniques per a la higiene bronquial

Tècniques orientades a la mobilització i evacuació de les secrecions que es troben dins la via aèria. La seva finalitat és disminuir o eliminar l’obstrucció bronquial que impedeix el intercanvi de gasos.

2.3. Procediments complementaris

Són tots aquells utillatges o complements que faciliten el treball del Fisioterapeuta respiratori.

3. Entrenament a l’esforç - Rehabilitació pulmonar i cardíaca

Tant els malalts cardíacs com els respiratoris crònics són malalts que pateixen un gran deteriorament físic general; per tant, caldrà que des de la fisioteràpia es plantegi un recondicionament físic de tots els grups musculars.

4. Ressucitació cardiopulmonar i desfibrilador extern automàtic (impartit per Consell Català de Ressucitació, suport vital bàsic i desfibrilació) 


Unitat de Seminari

Els continguts de l’assignatura de Seminari en Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca, són aquells que es deriven dels objectius de l’assignatura mitjançant l’aplicació de la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes).

1. Taller de Fisioteràpia (TF)

Elaborar el marc teòric d'una tècnica fonamentant-la en les evidències científiques disponibles. Generar una estructura docent del taller: presentació teòrica, demostració pràctica i aplicació i correcció dels participants. Aquesta activitat serà presentada les jornada de Tallers de Fisioteràpia de la Facultat.

2. Treball Internacional 1 (TI 1)

A partir de l'estudi d'una situació clínica relacionada amb les complicacions càrdiorespiratòries de diferents patologies, es resoldrà el cas fonamentant-lo amb les evidències científiques disponibles. L'evolució i la resolució serà contrastada amb un grup d'estudiants d'una universitat internacional per tal de comparar tant la metodologia emprada com el resultat final. Aquesta darrera part es farà presencialment online.

METODOLOGIA

Unitat de Fisioteràpia

L’aprenentatge es concep com un procés d’interacció entre el docent i l’alumnat, i es concreta en un seguit de recursos pedagògics:

 • Classes presencials, d’explicació dels procediments i dels criteris necessaris, així com material audiovisual de suport per a fixar les condicions de com i quan aplicar els coneixements de Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca, a través de casos clínics.
 • Continguts teòrics per preparar l’assignatura, exercicis d’autoavaluació i links o articles d’especial interès.
 • Horari d’atenció personalitzat, de seguiment del procés d’autoaprenentatge i consulta de qüestions referents a l’assignatura. Cal consultar els horaris d’atenció a l’alumne al Blink.

Unitat de Tècniques

L’assignatura es desenvolupa des de la metodologia de resolució de problemes i es concreta en:

 • L’explicació per part del professor de com fer els procediments específics del Fisioterapeuta Respiratori i Cardíac.
 • El desenvolupament de les habilitats dels alumnes mitjançant la pràctica dels procediments explicats per el professor.
 • Les classes són eminentment pràctiques i els alumnes han d’assistir degudament equipats (pantalons curts i samarreta).
 • La resolució pràctica de casos proposats pel professor i posterior presentació i discussió davant del grup classe.
 • Dossier del temari explicat pel professor

Unitat de Seminari

Es realitzarà en grups reduïts i fent ús del mètode de l’Aprenentatge basat en problemes (ABP).

Des de l'ABP, es proposa una resolució oberta de les situacions. Cal buscar, analitzar i utilitzar la informació disponible en les bases de dades científiques per integrar el coneixement après.

Per assolir aquest propòsit l’estudiant de forma individual i com a part d’un grup de treball cal que empri totes les competències que li són pròpies. Mitjançant l'ABP es pretén formar professionals capaços de: identificar, analitzar i presentar alternatives a situacions diverses des d’una atenció efectiva, eficient i humana.

 

El tutor/a és la persona encarregada de facilitar el procés d’aprenentatge del grup plantejant interrogants que estimulin el pensament crític i la discussió entre els estudiants per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

 

 

AVALUACIÓ

 Unitat de Fisioteràpia

L’ avaluació es contempla com un procés per a evidenciar el grau d’aprenentatge assolit per l’alumne. Consta de:

1. Resolució d’activitats, de casos clínics i exercicis d'autoavaluació de cada tema (AC).

a) Procés d’avaluació continuada: conjunt de proves d’avaluació objectiva i resolució de casos en relació als coneixements que es van adquirint. Cal resoldre totes les activitats. Per aprovar aquesta part, és necessari tenir una mitjana igual o superior a 5. 

La no resolució d’alguna de les activitats o la no superació d’aquesta part, suposarà recuperar-la a la segona convocatòria. Les dates concretes de les proves seran fixades a l’inici del curs.

2. Avaluació dels crèdits teòrics (ET):

b) Examen final de l’assignatura: examen sobre la matèria explicada, que tindrà lloc al final del quadrimestre en la data fixada a la guia de l’estudiant.

El examen teòric serà de resposta múltiple i per aprovar-lo serà necessari treure una nota mínima de 6.25.  

Nota Final = 0,25xAC + 0,75xET

Per aprovar la unitat cal superar per separat cadascuna de les parts amb la nota mínima especificada per a cada una d'elles.

La 2ª convocatòria s’avaluarà mitjançant un examen tipus test (ET) i/o la realització d’una activitat d’autoaprenentatge (AC).

Unitat de Tècniques

El procés d'avaluació consta de:

 •  Avaluació continuada (AC): constarà d'un examen teòric del continguts relacionats amb els rotatoris.
 •  Avaluació pràctica/oral (AP): constarà de la realització pràctica de diverses tècniques exploratòries i de tractament.
 • Ressucitació CardioPulmonar (RCP): caldrà assistir a la formació per tal d'obtenir el títol i puntuar en la nota final de la unitat de tècniques
 •  L'assistència a classe és obligatòria en un 80% de les sessions.

Nota Final = 0,20xAC + 0,70xAP + 0,10xRCP

L'avaluació continuada farà mitjana amb la nota d'avaluació pràctica independentment del seu valor numèric segons els percentatges establerts. Per aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota final igual o superior a 5.

L'alumnat que no aprovi haurà d'examinar-se en segona convocatòria.

En la 2ª convocatòria caldrà examinar-se únicament mitjançant la resolució teòrica i pràctica d’un cas clínic. 

Unitat de Seminari

Per poder optar a ser avaluat d’aquesta unitat, cal assistir com a mínim a un 80% de les sessions de seminari. En cas d’assistències menors, caldrà presentar-se a la segona convocatòria.

Cal demostrar l’assoliment dels objectius específics d’aquesta unitat, presentar i aprovar cadascuna de les parts avaluables per tal de superar-la.

Per aprovar la unitat cal superar per separat cadascuna de les parts amb una nota igual o superior a 5.0.

La no superació de la unitat suposa passar a la convocatòria de juliol, on a cada alumne, de forma individual, li caldrà plantejar i resoldre una situació proposada per un tribunal de tutors.

La segona convocatòria és per a tots aquells estudiants que no han superat en la seva totalitat o de forma parcial la primera convocatòria. 

Avaluació Final Seminari Professionalitzador III

L’avaluació global d’aquesta assignatura es farà fent la mitjana de les notes obtingudes en cadascuna de les unitats. La ponderació de les unitats en la nota final es fa a partir dels percentatges següents:

 • ·         Unitat de Fisioteràpia 40%
 • ·         Unitat de Tècniques 35%
 • ·         Unitat de Seminaris 25%

Per fer mitjana cal haver aprovat amb una nota igual o superior a 5 de cadascuna de les unitats. En cas de tenir alguna unitat suspesa, es guardarà la nota de les altres unitats fins a la segona convocatòria. En cas de no aprovar alguna de les unitats en la segona convocatòria, l’assignatura quedarà suspesa pel curs següent i no es guardarà cap nota.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

A. Exàmens

B. Exàmens orals

C. Exàmens tipus test

D. Treballs fets a casa

E. Informes

F. Informes/treballs fets en grup

I. Presentacions

J. Participació a classe

M. Altres (exàmens pràctics)

Unitat de Fisioteràpia
Objectiu 1.

· L’estudiant deu demostrar coneixement declaratiu específic en fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [A ] [ C ] [ J]

Objectiu 2.

 • L’estudiant ha de saber establir les condicions i criteris per a la pràctica professional competent en fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [A] [D] [ E ] [ F ].

Objectiu 3.

 • Activar els criteris d’actuació del fisioterapeuta competent en fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [ D ] [ E ] [ F ] [ M ].

Objectiu 4

 • Integrar el coneixement i les competències professionals a l’àmbit específic de la fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [A] [D] [ E ].

Objectiu5

 • Estimular la construcció del propi aprenentatge, mitjançant el suport de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC). [C] [D] [ E].
Unitat de Tècniques
Objectiu 1.
 • Aprendre a avaluar el malalt respiratori i cardíac. [A] [B] [J] [M]

Objectiu 2.

 • Conèixer els procediments específics en fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [B] [J] [M]

Objectiu 3.

 • Adquirir les habilitats per l’aplicació del procediments específics en fisioteràpia respiratòria i cardíaca. [A] [B] [J] [M]

Objectiu 4.

· Aplicar les habilitats per la resolució de casos reals. [B] [I] [J] [M].

Unitat de Seminari
Objectiu 1:

L'estudiant ha de demostrar habilitats per a:

 • Formular la pregunta clínica a estudiar a partir del problema plantejat.
 • Presentar l’equació de cerca utilitzades.
 • Justificar la validesa científica de les fonts i verificar-les segons siguin revistes, webs, llibres actuals...
 • Valorar de forma crítica de l’evidència trobada respecte a la seva utilitat i validesa.
 • Presentar els resultats obtinguts en concordança amb a la pregunta formulada. [D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 2:

L’estudiant ha de demostrar habilitats per a:

 • Capacitat crítica, creativa i ètica en la resolució del problema.
 • Demostrar un bon maneig de la informació.
 • Demostrar una bona capacitat de treball en equip.
 • Valoració i raonament crític de l’exposició oral: agilitat verbal, vocabulari tècnic, llenguatge gestual i estructuració del discurs. Justificació i argumentació de les idees, capacitat de comunicació i seguir la temporització pactada.
 • Utilitzar normativa científica per a la presentació de treballs escrits, orals i d’imatge.

La finalització de tot el procés de comunicació científica. [D, E, F, G, H, I, J, M]

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

AGUSTÍ, A. Función pulmonar aplicada: puntos clave. Mosby/Doyma. Madrid; 1995

AMERICAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR AND PULMONARY REHABILITATION (AACVPR). Guidelines for cardíac rehabilitation and secondary prevention programms. 4th Edition. Human Kinetics. Champaing, USA; 2004.

BONFILL, X. GABRIEL, R. CABELLO, J. La medicina basada en la evidencia. Rev Esp Cardio 1997;50(12):819-825.

GÜELL, R. DeLUCAS, P. Rehabilitación Respiratoria. SEPAR, Barcelona; 2004.

HYATT, R. SCANLON, P. NAKAMURA, M. Guía pràctica para la interpretación de las pruebas de función pulmonar. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Barcelona; 2009.

LUMB, A. Nunn’s Applied Respiratory Physiology. Churchil-Livingstone. London; 2010.

MCARDEL, W. KATCH, F. KATCH, V. Fundamentos de fisiología del ejercicio. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid; 2004.

MERI, A. Fundamentos de fisiología del ejercicio. Panamericana. Madrid; 2005.

MORGAN, M. SINGH, S. Practical pulmonary rehabilitation. Chapman & Hall Medical. London; 1997.

PINO GARCÍA, J.M. GARCÍA RÍO, F. Mecánica respiratòria I i II. Sanitaria 2000. Madrid; 2004.

POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratoria en el niño. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid; 1999.

REYCHLER, G. ROESELER, J. DELGUSTE, P. Kinesitherapie respiratoire. Elsevier Masson. Barcelona; 2007.

SACKETT, DL. RICHARDSON, WS. ROSENBERG, W. HAYNES, RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBE. Churchill Livingstone, Madrid; 1997.

VANDEVENNE, A. Rééducation respiratoire. Masson. Paris; 1999.

WAGNER, J. Pulmonary function testing: a practical approach. Jones & Bartelett Learnin. Burlington, USA; 2012.

WEST, J. Fisiología respiratoria. Panamericana. Madrid; 2014.

WEST, J. Fisiopatología pulmonar. Panamericana. Madrid; 2012.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Es recomana als alumnes la cerca d’informació en bases de dades biomèdiques (PubMed, PEDro, The Cochrane Library...).

PREPARAT PER:   
Isabel Fernández Prieto • Natàlia Gómara Toldrà • Elena Gimeno Santos • Lourdes Gutierrez Vilahu • Joan Daniel Martí Romeu • Maria Carmen Martin Borras • Jordi Vilaró Casamitjana • Eduard Vilar Orellana • Anna Sanagustín Vidal
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016