PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari professionalitzador 2

CRÈDITS ECTS7,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEMP2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Segon
----

PREREQUISITS

Seminari interdisciplinari 1, Seminari interdisciplinari 2, Anatomia humana i Fisiologia humana per a Seminari professionalitzador 1, Seminari professionalitzador 2, Seminari professionalitzador 3 i Seminari professionalitzador 4

CONEIXEMENTS PREVIS

Seminari interdisciplinari 1, Seminari interdisciplinari 2, Anatomia humana i Fisiologia humana per a Seminari professionalitzador 1, Seminari professionalitzador 2, Seminari professionalitzador 3 i Seminari professionalitzador 4

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA:

 

L’assignatura del Seminari Professionalitzador 2, està formada per tres unitats:

 

 

1-Fisioteràpia en Reumatologia.(25%):

 

Aquesta unitat vol facilitar a l’estudiant l’adquisició de coneixements per afrontar els tractaments de fisioteràpia de les principals patologies en reumatologia. Bàsicament de les patologies  de columna vertebral (axials)  com de les extremitats del cos humà (apendiculars).

 Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats que formen l’assignatura.

 

2-Teoricopràctiques en Reumatologia.(50%):

 

La unitat que recull les teoricopràctiques, és on els alumnes adquiriran els coneixements teòric-pràctics propis de la teràpia manual del raquis, imprescindibles per al fisioterapeuta. Es farà amb grups reduïts.

Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats restants.

 

 

3-Seminari en Reumatologia.(25%):

 

La tercera unitat és la del seminari, que també es realitza en grups reduïts, per facilitar a l’alumne la resolució de casos vinculats als continguts i coneixements de les altres dues unitats que formen el complert de l’assignatura. El  tutor/a, facilita i orienta,per  potenciar les iniciatives  que fomenta el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions en reumatologia tractades i l’anàlisi d’estratègies a aplicar en la futura pràctica professional. Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats anteriors.

 

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

 

OBJECTIUS TEÒRICS:

1.      Conèixer  les característiques pròpies del tractament  de fisioteràpia en els trastorns dels sistema neuro-múscul-esquelètic, en les diverses etiopatologies. (Reumatologia).

2.      Conèixer el Procés d'Atenció en Fisioteràpia (PAF), com la metodologia bàsica per a l'exercici de la professió.

3.      Conèixer les diferents bases d’informació biomèdiques.

4.      Conèixer les evidències (proves científiques) que recolzen els protocols de valoració i tractament en les diferents patologies del sistema múscul- esquelètic.

5.      Identificar les prioritats de tractament en cadascuna de les fases de l’evolució del pacient.

6.      Saber identificar les possibles complicacions durant l’evolució del procés.

7.      Conèixer les principals manifestacions clíniques de les patologies que afecten al sistema múscul-esquelètic.

8.      Comprendre l´impacte del malalt cronic reumàtic en la societat.

9.      Utilitzar mètodes d´avaluació i exploración contrastats i validats.

10.  Oferir les indicacions terapèutiques més adequades en fisioteràpia per a cada patologia.

 

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS :

1.        Utilitzar el PAF per enfrontar-se a les diferents situacions clíniques.

2.        Aplicar el PAF per a la identificació del Diagnòstic en Fisioteràpia, identificar els objectius del tractament, planificar i escollir els procediments.

3.        Adquirir les habilitats per realitzar i analitzar els documents i registres propis de la professió, amb rigor, claredat i síntesi.

4.        Aprofundir en l’ús de les TIC com a eines habituals de la professió.

5.        Adquirir les habilitats per cercar i analitzar informació científica.

6.        Identificar els estudis de qualitat científica com a font de coneixement en ciències de la salut.

7.        Adquirir les habilitats per desenvolupar una entrevista clínica.

8.        Adquirir les habilitats per valorar el sistema múscul-esquelètic del raquis (tests diagnòstics, funcionals…).

9.        Adquirir les habilitats per valorar les disfuncions d´ordre degeneratiu articular.

10.       Adquirir les habilitats per valorar la qualitat de vida dels pacients.

11.       Formular objectius de Fisioteràpia en funció de les dades recollides en la valoració.

12.       Dissenyar un programa de prevenció.

13.       Dissenyar un programa de tractament.

14.       Adquirir les habilitats per donar informació al pacient sobre el seu procés de rehabilitació/prevenció.

15.       Saber dur a terme accions de prevenció, i de planificació .

 

OBJECTIUS  ACTITUDINALS:

1.            Integrar els valors de la professió al servei de les persones i de la comunitat.

2.            Respectar les idees i els arguments dels companys.

3.            Fomentar l’anàlisi crítica i constructiva de la literatura científica.

4.            Fomentar el treball en equip entre els diferents professionals de la salut.

5.            Fomentar la reflexió i la creativitat.

6.            Fomentar l’adaptació i la flexibilitat.

7.            Percebre al pacient de forma holística, contemplant les vessants biològica, psicològica i social.

8.            Percebre al pacient com un element actiu en el seu procés de rehabilitació/prevenció.

9.            Respectar les decisions del pacient, davant els objectius i el tractament proposats.

 

CONTINGUTS

 

 

1-Unitat Fisioteràpia en Reumatologia:

 

 

Tema 1

 

1.      Història de la Reumatologia

2.      Patologies Reumàtiquess

3.      Perfil del pacient reumàtic

4.      Rol del fisioterapeuta

Tema 2

1.      Exploració articular en Reumatologia

2.      Tècniques  Manuals en Reumatologia (massatge, estiraments, tècniques de reeducació postural, tècniques mobilitzadores i manipulatives)

 

 

Tema 3

 

·         Principals qüestionaris de valoració funcional i qualitat de vida: HAQ, BASFI, BASDAI, WOMAC, QUALEFTFO, CONSTANT, FFI, EUROQOL, SF-36...

 

 

Temes 4 i 5

 

 

·         Valoració i tractament de les tendinopaties. Fisiopatologia i reparació dels teixits tous. Paper de la Fisioteràpia en la regeneració i la cicatrització. Tendinopatia del m. supraespinós, epicondilopatía lateral, síndrome dolorós del trocànter major, tendinopatia rotuliana, tendinopatia aquil·lea i fasciopatia plantar.

 

 

Tema 6: Columna Vertebral

1.      Patologia mecànica i degenerativa de localització axial : cervical, toràcica, lumbar

2.      Exploració i avaluació de la columna vertebral

3.      Tractaments de fisioteràpia en els diferents segments vertebrals.

Tema 7 : Enfermetats òssies metabòliques: Osteoporosi.

1.      Concepte, tipus, factors predisposants, densitat mineral òssia.

2.      Paper del fisioterapeuta en la prevenció i el tractament.

 

Tema 8 : Artrosi Primària i Secundària (OA)

1.      Artrosi primària

 

2.      Artrosi secundaria

2.1 Coxartrosi i tractament conservador de fisioteràpia en les seves diferents fases evolutives

2.2 Gonartrosi i tractament conservador de fisioteràpia en les seves diferents fases evolutives

2.3 Anexe: Síndrome del dolor femoro-patelar (síndrome d´hiperpressió rotuliana externa)

 

 

Tema 9: Espondilitis Anquilosant (EA)

 

1.      Concepte

2.      Fisioteràpia en las fases inflamatòria i no inflamatòria de l´ enfermetat.

 

Temes 10 i 11

 

 

.Valoració i tractament del dolor crònic. Síndrome dolorós regional complex. Sensibilització central i sensibilització perifèrica. Diferències entre dolor i nocicepció. Dolor i moviment. Cercles viciosos (to muscular, mobilitat articular, funcionalitat, ansietat...). Actualització científica dels conceptes placebo i nocebo. Bioquímica del dolor. Modulació descendent del dolor. Pedagogia del dolor.

 

 

 

 

Tema 12

 

.Valoració i tractament de la ma reumàtica.

 

 

Tema 13

 

.Fisioteràpia basada en l’evidència. Evidència científica dels agents físics en el tractament del dolor i les patologies reumàtiques.

 

 

 

 

2-Unitat Teoricopràctiques en Reumatologia:

 

· Maniobres bàsiques d’exploració i avaluació articular i muscular del raquis.

 

· Maniobres de mobilitzacions passives articulars manuals.

 

· Maniobres d’estiraments musculars estàtics passius i actius de les estructures musculars del raquis.

 

. Maniobres i exercicis  terapèutics del raquis.

 

 

 

3-Unitat Seminari en Reumatologia:

 

·Els continguts de l’assignatura de Seminari en Reumatologia, són aquells que es deriven dels objectius de l’assignatura mitjançant l’aplicació de la metodologia ABP (Aprenentatge basat en problemes)

 

METODOLOGIA

1-Unitat Fisioteràpia en Reumatologia:

 

L’assignatura utilitza exposicions magistrals amb suport audiovisual, vídeos... Així mateix es faran demostracions pràctiques de les diferents tècniques utilitzades en Reumatologia.

Els alumnes hauran de fer lectures prèvies d’articles,capítols i tutorials per complementar la seva formació i seguiment de les sessions fetes pels professors.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

 

 

2-Unitat Teoricopràctiques en Reumatologia:

 

Es realitzarà en grups reduïts.

A partir d’una explicació teòrica i pràctica realitzada pel  professor i els alumnes conjuntament, posant en pràctica les tècniques específiques i les valoracions que les justifiquen.

Les sessions teòricopràctiques es realitzaran en les articulacions i músculs del raquis, entre alumnes, amb el suport de models anatòmics, dossier complementari i materials audiovisuals.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

 

 

3-Unitat Seminari en Reumatologia:

 

Es realitzarà en grups reduïts i fent us del mètode de l’Aprenentatge basat en problemes (ABP)

L’ABP  utilitza un conjunt d’activitats en què el denominador comú és l’ús de situacions, casos o problemes amb la finalitat que l’alumne/a aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per integrar el coneixement après.

Implica que l’estudiant aprendrà una metodologia que fomenta l’aprenentatge autònom que li permetrà una continuïtat en la seva formació. És l’anomenat “aprendre a aprendre”.

Mitjançant l’Aprenentatge Basat en Problemes es pretén formar professionals capaços de: identificar, analitzar i presentar alternatives a situacions diverses des d’una atenció efectiva, eficient i humana.

El tutor/a és la persona encarregada de facilitar el procés d’aprenentatge del grup plantejant interrogants que estimulin el pensament crític i la discussió entre els estudiants per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

 

AVALUACIÓ

1-Unitat Fisioteràpia en Reumatologia:

 

. Exàmen Final tipus Test (50 preguntes de tot el temari) : Representa el 67% de la nota Final de la Unitat de Fisioteràpia en Reumatologia.

 

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 25%  de la nota final de l’assignatura Seminari Professionalitzador 2 i ha de ser com a mínim de 5.

 

 

2-Unitat Teoricopràctiques en Reumatologia:

 

Examen oral (B) : L’examen constarà de  preguntes específiques dels continguts desenvolupats a l’assignatura.

 

Altres (M): Els últims dies de classe es reserven per a la realització de l’examen teoricopràctic.

 

La nota mínima per aprovar l’examen final és de 5.

 

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 50%  de la nota final de l’Assignatura de Seminari Professionalitzador 2.

 

 

3-Unitat Seminari en Reumatologia:

 

Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge, personal i del grup.

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

El procès avaluatiu estarà basat en:

 

A. Avaluació individual

B. Avaluació dels companys

C. Avaluació per part del tutor. Es segueix un tipus d’avaluació continuada.

D. Treballs fets a casa

E. Informes

F. Informes/treballs fets en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

H. Projectes

I. Presentacions

J. Participació a classe

M. Altres

 

1. Es segueix un tipus d’avaluació continuada que inclou l’assoliment dels objectius de l’unitat dins del Seminari Pofessionalitzador2.

2. L’avaluació també contempla diversitat d’estratègies com: l’autoavaluació, avaluació dels companys, del procés de treball del grup i els seus resultats.

3. La convocatòria de juliol només és per aquells alumnes que, a proposta del tutor i aprovat per l'Equip Pedagògic, hagin deixat constància de la seva implicació en la dinàmica de Seminari demostrant haver participat en el treball de grup de tal manera que li hagi permès certa habilitat en l’assoliment dels objectius de Seminari.

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 25% de la nota final de l’assignatura Seminari Professionalitzador 2.

Per fer mitja de cadascuna de les unitats, caldrà tenir-les totes tres aprovades.

No es guardaran notes de cap de les unitats, després de la convocatòria del juliol.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

1-Unitat Fisioteràpia en Reumatologia:

 

1. Alegre, Alonso,C. Fisioterapia en reumatología, Alcalá de Henares, Ed. Asetip, 2001

2. Herrero, G., Beaumont.; Manual de Enfermedades Reumáticas, Sociedad Española de Reumatología, 1992.

3. Mera Varela, A.; Graña Gil, J.; Enfermedades reumáticas extraarticulares : patología de músculos, tendones, vainas, bolsas y nervios periféricos. Barcelona: Masson, 1998.

4. Serra,G., De Sande, C., Díaz, J., Fisioterapia en traumatología ortopédica y reumatología. Barcelona: Springer, 1997.

5. Sterling G., West., Secretos de la reumatología, México: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

6. Mora Amérigo,E., Rehabilitación y enfoque fisioterápico en afecciones reumáticas, Madrid, Ed. Aula Média, 2001.

7. HOPPENFELD, STANLEY:  Exploración física de l columna vertebral y las extremidades. México D.F. Ed. El Manual Moderno, SA de CV 1997

8. KAPANDJI,I.A.: Cuadernos de fisiologia articular. 4ª Edición. Barcelona : Ed. Masson 1993

9. TIXA,S: Atlas de anatomía palpatoria. TomoI y II. Barcelona: Ed. Masson 2000

10.    MARS-PRYZO,J: Tratamiento de las cervicálgias. Barcelona: Ed. Masson 2000.

11.    BUSQUET,L: Las cadenas musculares. Tomo I,II, III y IV. Barcelona Paidotribo

12.    LAPIERRE,A: La reeducación física. Tomo I;II y III Madrid Dossat 2000 1996

 

13.    DENYS-STRUIF,G: El manual del Mezierista. Barcelona: Paidotribo 1998

14.    DIAZ PETIT, J.; CAMP, R Rehabilitación en la artritis reumatoide. Barcleona Ed. Masson; 2002.

15.    DUFOUR,M., Anatomía del aparato locomotor. Tomo I. Miembro inferior., Barcelona : Masson; 2003.

16.    DUFOUR,M., Anatomía del aparato locomotor. Tomo II. Miembro superior., Barcelona : Masson, 2004.

17.    DUFOUR,M., Anatomía del aparato locomotor. Tomo III. Cabeza tronco., Barcelona : Masson; 2004.

18.    GOUILLY P., PETITDANT B., Comprendre la kinésithérapie en rhumatologie, Paris, Masson, 2006

19.    GRANADOS DURAN, J., Conviure amb el dolor. El reumatismo. Barcelona : Columna; 1995.

20.    HERNÁNDEZ VAQUERO, D.; TORRE ALONSO, J.C.; Mano y muñeca. Barcelona: Masson; 1999.

21.    HOCHBERG,M.C., SILMAN,A.I., SMOLEN, J.S., WEINBLATT,M.E., WEISMAN,M.H., Rheumatology, 3rd Edition, Mosby, 2003.

22.    RODRÍGUEZ DE LA SERNA,A., Dolor en reumatología, Barcelona : Permaner; 2005.

23.    SERRANO MARTÍNEZ,M. Reumatología : casos clínicos. Barcelona: Salvat; 1990.

24.    Webs de la LIRE (Liga Reumatológica Española), SER (Sociedad Española de Reumatología), ACR (American College of Rheumatology). http://www.primalpictures.com/

25.    ALBORNOZ, M., MAYA, J., TOLEDO, J. Electroterapia práctica: Avances en investigación clínica. Ed. Elsevier. Madrid 2016.

 

 

 

2-Unitat Teoricopràctiques en Reumatologia:

 

1.        DUFFOUR, M.,PILLU, M., Biomecánica Funcional,Elsevier-Masson,Barcelona,2006.

2.        FERNANDEZ DE LAS PEÑAS, C., Cefalea tensional y de origen cervical. Fisiopatología,diagnóstico y tratamiento, Elsevier-Masson,Barcelona, 2010.

3.        FRANSOO, P., Examen clínico del paciente con lumbalgia. Compendio práctico de reeducación, Ed.Paidotribo, Barcelona, 2003.

4.        HEIMANN, HEIZ-DIETER.Compendio de Terapia Manual. Barcelona: Paidotribo;2006.

5.        HOPPENFELD S. Exploración física de la columna y las extremidades. México: El Manual Moderno; 1994.

6.        JURADO A, MEDINA I. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Barcelona. Paidotribo; 2002.

7.        PENINOU, G.,Tixa,S., Las tensiones musculares. Del diagnóstico al tratamiento, Elsevier-Masson, Barcelona, 2009.

8.        RICARD, F., Tratamiento osteopático de las lumbalgias y ciáticas, 2ª Edición, Ed.Médica Panamericana, Madrid, 2002.

9.        SCHUNKE, SCHULTE, SCHUMACHER, Prometheus: Texto y atlas de anatomía, Tomo 1, Ed.Médica Panamericana, Madrid, 2005.

10.         TORRES CUECO, R., la columna cervical: evaluación clínica y aproximaciones terapéuticas, Ed. Médica Panamericana, Madrid, 2008.

11.         WYSS, J.F., AMRISH, P., Therapeutic programs for musculoskeletal disorders, Demos Medical, 2013.

 

 

3-Unitat Seminari en Reumatologia:

 

Donades les característiques d’aquesta unitat des Seminari Professionalitzador 2, la bibliografia abasta un ampli espai de disciplines i de referències vàries.

 

L’alumne pot fer ús d’articles, llibres, vídeos, pel·lícules, materials propis de la Fisioteràpia, taules rodones, exposicions, conferències ...

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 [-]

PREPARAT PER:   
Antonio Morral Fernández
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ26/10/2016