PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari professionalitzador 1

CRÈDITS ECTS7,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEMP1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Segon
----

PREREQUISITS

AnatomoFisiologia1 i AnatomoFisiologia2

CONEIXEMENTS PREVIS

Anatomofisiologia i Fonaments de Fisioteràpia que s'aborden a Fisioteràpia Bàsica 1

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[ - ]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura del Seminari Professionalitzador 1, està formada per tres unitats:

1-Fisioteràpia en Traumatologia.(25%):

Amb aquesta unitat l’estudiant adquireix coneixements per afrontar els tractaments de Fisioteràpia de les principals patologies en traumatologia. Bàsicament de les patologies a les extremitats del cos humà.

Aquest és un camp professional on hi ha més fisioterapeutes treballant. Tota evolució de les diferents tècniques terapèutiques descrites, els cal una adaptació permanent a la realitat de l’estat del pacient. Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats que formen l’assignatura.

2-Teoricopràctiques en Traumatologia.(50%):

La unitat que recull les teoricopràctiques, és on els alumnes adquiriran els coneixements teòric-pràctics propis de la teràpia manual de les extremitats, imprescindibles per al fisioterapeuta. Es farà amb grups reduïts.

Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats restants.

3-Seminari en Traumatologia.(25%):

La tercera unitat és la del seminari, que també es realitza en grups reduïts, per facilitar a l’alumne la resolució de casos vinculats als continguts i coneixements de les altres dues unitats que formen el complert de l’assignatura. El tutor/a, facilita i orienta,per potenciar les iniciatives que fomenta el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions en traumatologia tractades i l’anàlisi d’estratègies a aplicar en la futura pràctica professional. Aquesta unitat disposa de continguts transversals amb les altres dues unitats anteriors.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

1-Demostrar coneixement declaratiu específic en Fisioteràpia en Traumatologia.

2-Demostrar saber establir les condicions i criteris per la pràctica professional competent en Fisioteràpia en Traumatologia.

3-Demostrar ser capaç d'activar criteris d’actuació del fisioterapeuta competent en Fisioteràpia en Traumatologia.

4-Demostrar haver integrat el coneixement i les competències professionals en l'àmbit específic de la Fisioteràpia en Traumatologia.

5-Demostrar ser capaç d'estimular la construcció del propi aprenentatge amb suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

6-Demostrar haver après avaluar el malalt traumatològic.

7-Demostrar conèixer els procediments específics de Fisioteràpia en Traumatologia.

8-Demostrar haver adquirit habilitats per l'aplicació de procediments específics de la Fisioteràpia en Traumatologia.

9-Demostrar ser capaç d'aplicar habilitats per la resolució de casos reals.

10-Demostrar ser capaç de formular la pregunta clínica a estudiar a partir d'un problema panteixat, realitzar l'equació de cerca utilitzada, justificar la validesa científica de les fonts i verificar-les, valorar de forma crítica l'evidència trobada i presentar els resultats aconseguits en concordança amb la pregunta formulada.

11-Demostrar capacitat crítica, creativa i ètica per la resolució de problemes, bon maneig de la informació, capacitat de treball en equip, capacitat de valoració i raonament crític en l'exposició oral i capacitat d'utilitzar la normativa científica per la presentació de treballs escrits, orals i d'imatge.

 

 

CONTINGUTS

1-Unitat Fisioteràpia en Traumatologia:

1. Causes de l’alteració del moviment i efectes negatius de la immobilització perllongada:

1.1 Periarticulars: Espasme muscular, contractura, atròfia, retracció.

1.2 Articulars: Adherències, fibrosis.

2. Conceptes fisiopatològics:

2.1 Inflamació aguda: dolor, vessament. Instruments de fisioteràpia.

2.2 Inflamació crònica: Dolor, pèrdua de mobilitat. Instruments de fisioteràpia.

2.3 Dolor: muscular, capsular, lligamentós, articular.

2.4 Vessament articular.

3. Perfil del malalt en traumatologia i ortopèdia. Objectius en cada fase

3.1Fase pre-quirúrgica.

3.2 Fase d’immobilització.

3.3 Fase de recuperació funcional.

3.4 Fase de reeducació muscular.

3.5 Fase de readaptació a l’activitat.

4. Reeducació Propioceptiva

4.1. Definició, característiques i materials.

4.2. Tipus de sol·licitacions.

4.3. Criteris de progressió.

5. Afeccions de l’extremitat superior

5.1 Fisioteràpia en les fractures de la cintura escapular: omòplat i húmer.

5.2 Fisioteràpia en les luxacions de l’espatlla.

5.3 Exploració del colze i la seva orientació clínica.

5.4 Fisioteràpia en les fractures de colze.

5.5 Exploració del canell i la mà i la seva orientació clínica.

5.6 Fisioteràpia de les principals lesions de canell i mà.

6. Afeccions de l’extremitat inferior

6.1 Fisioteràpia en les fractures de fèmur i maluc.

6.2 Exploració de genoll i la seva orientació clínica.

6.3 Fisioteràpia en les fractures de genoll.

6.4 Fisioteràpia en les lesions lligamentoses i de meniscos.

6.5 Exploració de turmell i la seva orientació clínica.

6.6 Fisioteràpia en les principals lesions de turmell i peu.

2-Unitat Teoricopràctiques en Traumatologia:

· Definició, classificació i contextualització de la Teràpia Manual.

· Maniobres bàsiques d’exploració articular i musculotendinosa de les extremitats.

· Maniobres de mobilitzacions passives articulars manuals.

· Maniobres d’estiraments musculars estàtics passius i actius de les estructures musculars de les extremitats.

· Maniobres introductòries a la Neurodinàmica de les extremitats.

3-Unitat Seminari en Traumatologia:

·Els continguts de l’assignatura de Seminari en Traumatologia, són aquells que es deriven dels objectius de l’assignatura mitjançant l’aplicació de la metodologia ABP (Aprenentatge basat en problemes)

METODOLOGIA

1-Unitat Fisioteràpia en Traumatologia:

L’assignatura utilitza exposicions magistrals amb suport audiovisual, vídeos... Així mateix es faran demostracions pràctiques de les diferents tècniques utilitzades en traumatologia i ortopèdia.

Els alumnes hauran de fer lectures prèvies d’articles,capítols i tutorials per complementar la seva formació i seguiment de les sessions fetes pels professors.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

2-Unitat Teoricopràctiques en Traumatologia:

Es realitzarà en grups reduïts.

A partir d’una explicació teòrica i pràctica realitzada pel professor i els alumnes conjuntament, posant en pràctica les tècniques específiques i les valoracions que les justifiquen.

Les sessions teòricopràctiques es realitzaran en les articulacions i músculs de les extremitats, entre alumnes, amb el suport de models anatòmics, dossier complementari i materials audiovisuals.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

3-Unitat Seminari en Traumatologia:

Es realitzarà en grups reduïts i fent us del mètode de l’Aprenentatge basat en problemes (ABP)

L’ABP utilitza un conjunt d’activitats en què el denominador comú és l’ús de situacions, casos o problemes amb la finalitat que l’alumne/a aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per integrar el coneixement après.

Implica que l’estudiant aprendrà una metodologia que fomenta l’aprenentatge autònom que li permetrà una continuïtat en la seva formació. És l’anomenat “aprendre a aprendre”.

Mitjançant l’Aprenentatge Basat en Problemes es pretén formar professionals capaços de: identificar, analitzar i presentar alternatives a situacions diverses des d’una atenció efectiva, eficient i humana.

El tutor/a és la persona encarregada de facilitar el procés d’aprenentatge del grup plantejant interrogants que estimulin el pensament crític i la discussió entre els estudiants per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge.

Els treballs de cerca a realitzar, així com els casos a resoldre de les altres dues unitats, es complementaran i formaran part transversal d’aquesta unitat.

AVALUACIÓ

1-Unitat Fisioteràpia en Traumatologia:

Aquesta unitat s’avalua seguint la dinàmica d'avaluació parcial. Es faran dos exàmens, un per extremitat. Els alumnes també  tenen l'opció de fer un sol examen final directament.

No s’allibera matèria, exceptuant als alumnes que al primer parcial aprovat, superin la nota del 6,5.

A. Exàmens

C. Exàmens tipus test

La nota mínima per aprovar l’examen final és de 5.

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 25% de la nota final de l’assignatura Seminari Professionalitzador 1.

2-Unitat Teoricopràctiques en Traumatologia:

Examen oral (B) : L’examen constarà de preguntes específiques dels continguts desenvolupats a l’assignatura.

Altres (M): Els últims dies de classe es reserven per a la realització de l’examen teoricopràctic.
 
L'assistència a les sessions de teoricopràctiques és obligatòria. Cal tenir un mínim d'un 80% d'assistència per ser avaluat.

La nota mínima per aprovar l’examen final és de 5.

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 50% de la nota final de l’assignatura Seminari Professionalitzador 1.

3-Unitat Seminari en Traumatologia:

Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge, personal i del grup.

Els processos són:

Avaluació individual, Avaluació dels companys, Avaluació del grup, Avaluació per part del tutor.

Es segueix un tipus d’avaluació continuada.

D. Treballs fets a casa

E. Informes

F. Informes/treballs fets en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

H. Projectes

I. Presentacions

J. Participació a classe

M. Altres

1. Es segueix un tipus d’avaluació continuada que inclou l’assoliment dels objectius de l’unitat dins del Seminari Pofessionalitzador1.

2. L’avaluació també contempla diversitat d’estratègies com: l’autoavaluació, avaluació dels companys, del procés de treball del grup i els seus resultats.

3. La 2a convocatòria només és per aquells alumnes que, a proposta del tutor i aprovat per l'Equip Pedagògic, hagin deixat constància de la seva implicació en la dinàmica de Seminari demostrant haver participat en el treball de grup de tal manera que li hagi permès certa habilitat en l’assoliment dels objectius de Seminari.

La nota final d’aquesta unitat, correspon al 25% de la nota final de l’assignatura Seminari Professionalitzador 1.

Per fer mitja de cadascuna de les unitats, caldrà tenir-les totes tres aprovades.

No es guardaran notes de cap de les unitats, després de la 2a convocatòria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

1-L'estudiant demostra coneixement declaratiu específic en Fisioteràpia en Traumatologia.

2-L'estudiant demostra saber establir les condicions i criteris per la pràctica professional competent en Fisioteràpia en Traumatologia.

3-L'estudiant demostra ser capaç d'activar criteris d’actuació del fisioterapeuta competent en Fisioteràpia en Traumatologia.

4-L'estudiant demostra haver integrat el coneixement i les competències professionals en l'àmbit específic de la Fisioteràpia en Traumatologia.

5-L'estudiant demostra ser capaç d'estimular la construcció del propi aprenentatge amb suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

6-L'estudiant demostra haver après avaluar el malalt traumatològic.

7-L'estudiant demostra conèixer els procediments específics de Fisioteràpia en Traumatologia.

8-L'estudiant demostra haver adquirit habilitats per l'aplicació de procediments específics de la Fisioteràpia en Traumatologia.

9-L'estudiant demostra ser capaç d'aplicar habilitats per la resolució de casos reals.

10-L'estudiant demostra ser capaç de formular la pregunta clínica a estudiar a partir d'un problema panteixat, realitzar l'equació de cerca utilitzada, justificar la validesa científica de les fonts i verificar-les, valorar de forma crítica l'evidència trobada i presentar els resultats aconseguits en concordança amb la pregunta formulada.

11-L'estudiant demostra capacitat crítica, creativa i ètica per la resolució de problemes, bon maneig de la informació, capacitat de treball en equip, capacitat de valoració i raonament crític en l'exposició oral i capacitat d'utilitzar la normativa científica per la presentació de treballs escrits, orals i d'imatge.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 (-)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

1-Unitat Fisioteràpia en Traumatologia
 
Atkinson,K;Coutts,F.Fisioterapia en Ortopedia.2ªMadrid:Ed.Elsevier,2006
 
Basas,A;Fdez.,C.Tratamiento Fisioterápico de la Rodilla..Madrid:Ed.Mc.Graw Hill,2003

Bastos,F; Valle,J.Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Traumatologia.Barcelona.Ed.Prayma.2005

Brotzman,S.Rehabilitación Ortopédica Clínica.3ª.Madrid.Ed.Elsevier,2012

Díaz,E.Manual de Fisioterapia en Tarumatologia.Ed.Elsevier,2015

Dutton,M.Ortopedia para el Fisioterapeuta.Ed.Paidotribo,2014

Hanssen,A.Norman,W.Cirugia de la rodilla.Sustitución Total.Ed.Elsevier,2010

Silberman,F.Varaona,O.Ortopedia y Traumatologia,3ªEd. Panamericana,2010

Vilar,E.Sureda,S.Fisioterapia del Aparato Locomotor.Ed.Mc Graw Hill, 2005

2-Unitat Teoricopràctiques en Traumatologia:
 
Albornoz M., Meroño J. Procedimientos generales de fisioteràpia. Practica basada en la evidencia. Barcelona: Ed. Elsevier; 2012.

Asencio G. et al,. La marcha humana, la carrera y el salto. Biomecanica, exploración normas y alteraciones. Barcelona: Ed. Masson; 2002.

Butler, David S. Movilización del sistema nervioso. Barcelona: Ed. Paidotribo; 2002.

Dufour M. Anatomia del aparato locomotor. Barcelona: Ed. Masson; 2004.

Dotte Paul. Gestos y activación para las persones mayores : Ergomotricidad y atención gerontològica: Generalidades y educación gestual específica. Barcelona: Ed. Masson; 2002.

Heinmann, D. Compendio de terapia manual. Badalona: Ed. Paidotribo; 2007.

Hüter-Becker A., Schewe A., Heipertz. Fisioterapia. Descripción de las tecnicas y tratamiento. Barcelona: Ed. Paidotribo; 2003.

Jurado A, Medina I. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Badalona: Ed. Paidotribo; 2002.

Kaltenborn FM., Freddy K. Fisioterapia manual: Extremidades. Madrid: Ed. McGraw–Hill Interamericana; 2004.

Mencia VR. Transtornos de movilidad y movilización de pacientes. Alcalá la Real Jaen: Ed. Formación Alcalá; 2003.

Orgeret Guilles. Terapia manual del sistema miofascial: La teràpia normotensiva aplicada a lasa disfunciones del sistema musculoesqueletico. Barcelona: Ed. Masson. 2002.

Shacklock, M. Neurodinamica clínica. Un nuevo sistema de tratamiento musculoesquelético. Barcelona: Ed. Elsevier. 2007.

Zamorano E. Movilización neuromeníngea. Tratamiento de los trastornos mecanosensitivos del sistema nervioso. Madrid: Ed. Médica-Panamericana. 2013.

3-Unitat Seminari en Traumatologia:

Donades les característiques d’aquesta unitat des Seminari Professionalitzador I, la bibliografia abasta un ampli espai de disciplines i de referències vàries.

L’alumne pot fer ús d’articles, llibres, vídeos, pel·lícules, materials propis de la Fisioteràpia, taules rodones, exposicions, conferències ...

PREPARAT PER:   
Salvio Fernando Delmuns Carvajal
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016