CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2014 / 15

ASSIGNATURA

Seminari interdisciplinari 2

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEINT2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Quart
1r

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El Seminari Interdisciplinari 2 és una de les assignatures pròpies del pla d'estudis a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCSB-URL); es realitza en grups reduïts d'alumnes, fet que permet potenciar iniciatives i fomentar el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions tractades i l'anàlisi d'estratègies a aplicar en la futura pràctica professional, seguint l'adaptació metodològica de l'Aprenentatge Basat en la resolució de Problemes (ABP).

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els futurs graduats del nostre programa de fisioteràpia hauran de treballar conceptes, procediments i actituds dins els àmbits universitari i professional, assolint els següents objectius fonamentats en les competències de Fisioteràpia:

1. Fer ús de l'anàlisi crítica des del coneixement,  l'experiència i l'evidència.

2. Desenvolupar habilitats i actituds per a la inserció laboral i el desenvolupament professional.

3. Demostrar capacitat de planificació. Utilitzar estratègies d'organització, d'estructuració del temps a curt i llarg termini, d'acord amb els continguts a tractar.

4. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de forma adequada.

5. Estimular l'ús de la recerca com a eina que permet el manteniment de les competències professionals.

6. Assolir les competències professionals, dins els àmbits de la docència, assistència, recerca i gestió, que calen a un Graduat en Fisioteràpia.

7. Potenciar la capacitat de decisió davant l'actuació de fisioteràpia, incloent els aspectes ètics, legals i econòmics.

8. Demostrar capacitat de raonament i d'expressió verbal i escrita

9. Tenir actituds positives de treball en equip.

 

CONTINGUTS

Els continguts de l'assignatura de Seminari Interdisciplinari 2 són aquells que es deriven dels objectius de l'assignatura mitjançant l'aplicació de la metodologia de l'ABP.

L'assignatura tindrà quatre tipus d'activitats:

1. Activitats vinculades als Tallers Oberts de Fisioteràpia.

2. Sessions vinculades a millorar el coneixement dels diferents tipus de metodologies per a la recerca.

3. Sessions vinculades amb l'adquisició d'habilitats i actituds per a la inserció laboral

4. Activitats vinculades amb l'adquisició d'habilitats i actituds relacionades amb el concepte "aprenentatge-servei social"

METODOLOGIA

L'assignatura de Seminari Interdisciplinari 2 segueix la metodologia de l'ABP . L'estudiant utilitza aquesta metodologia que fomenta l'aprenentatge autònom tot permetent-li una continuïtat en la seva formació i projecció professional; és l'anomenat "aprendre a aprendre".

 

Al llarg del quadrimestre, també es realitzaran sessions  impartides per professionals experts i/o institucions que facilitin la inserció laboral i l'aprenentatge envers la creació d'un protocol de recerca.

Es realitza en grups de treball tutoritzats pel professor de l'assignatura (tutor).

 

Cada grup tindrà com a mínim una sessió setmanal amb el tutor/a (sessions de tutorització) i una altra sessió setmanal de treball grupal sense la presència del professor-tutor.

AVALUACIÓ

S'avalua en funció dels codis que s'assenyalen:

D. Treballs fets a casa

E. Informes

F. Treballs fets en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

H. Projectes

I. Presentacions

J. Participació a classe

M. Altres

 

Per aprovar l'assignatura cal assistir com a mínim a un 80% de les sessions de seminari.

La no superació de l'assignatura suposa passar a la convocatòria de juliol, on cada estudiant, de forma individual, haurà de resoldre una situació davant un tribunal avaluador.

La convocatòria de juliol només és per aquells alumnes que, a proposta del tutor i aprovat per l'Equip Pedagògic, hagin deixat constància de la seva implicació en la dinàmica de Seminari, demostrant haver participat en el treball de grup.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1.

L'estudiant ha de demostrar capacitat per a  l'anàlisi crítica des del coneixement i l'experiència.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 2.

L'estudiant ha de demostrar haver desenvolupat habilitats i actituds per a la inserció laboral i el desenvolupament professional.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 3.

L'estudiant ha de demostrar haver desenvolupat capacitat de planificació, utilitzant estratègies d'organització, d'estructuració del temps a curt i llarg termini, d'acord amb els continguts a tractar.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 4.

L'estudiant ha de demostrar que sap utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de forma adequada.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 5.

L'estudiant ha de demostrar  l'ús de la recerca com a eina que permet el manteniment de les competències professionals.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 6.

L'estudiant ha de demostrar haver assolit les competències professionals, dins els àmbits de la docència, assistència, recerca i gestió, que calen a un Graduat en Fisioteràpia.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 7.

L'estudiant ha de demostrar la seva capacitat de decició davant l'actuacio de fisioteràpia, incloent els aspectes ètics, legals i econòmics.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 8.

L'estudiant ha de demostrar capacitat de raonament i d'expressió verbal i escrita

[D, E, F, G, H, I, J, M]

Objectiu 9.

L'estudiant ha de demostrar haver desenvolupat actituds positives de treball en equip.

[D, E, F, G, H, I, J, M]

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Jiménez J, Argimon P, Martín A, Vilardell M. Publicación científica biomédica. Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Ed. Elsevier, 2010

- Centro cochrane Iberoamericano [Homepage a Internet]. Barcelona: Centro Cocharene Iberoamericano; [ actualitzat el 2009; citat el 26 de maig del 2012]. ¿qué es la medicina basada en la evidencia (MBE)?; [1 pantalla]. Disponible a: http://www.cochrane.es/?q=es/node/262

- CASPe. Critical Appraisal Skills Programme Español [homepage a Internet]. Alicante: 2012-2012[Actualitzat el 2012; citat el 26 de maig del 2012]. disponible a: http://www.redcaspe.org/

- Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, traducció al  castellà del Higgins JPT, Green S ( editors). Cochrane Handbook for Systematic reviews of Interventions Version 5.1.0 [update March 2011]. The cochrane Collaboration, 2011. Avaliable from www.cochrane-handbook.org i localitzable en castellà a http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

L'estudiant haurà de fer ús d'articles, llibres, explicacions de taules rodones, conferències... per al correcte desenvolupament de les activitats.

S'entregarà a l'estudiant un dossier amb la descripció de les situacions/temàtiques a tractar al llarg del quadrimestre.

També es recomana a l'estudiant consultar l' INFIS i el manual d’un gestor bibliogràfic (Mendeley).

PREPARAT PER:   
Inés Ramírez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ30/07/2014