PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari interdisciplinari 1

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFSEINT1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Primer
Anual

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El Seminari Interdisciplinari 1 és una formació pròpia de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCSB-URL), que es realitza en grups reduïts d’alumnes, fet que permet potenciar iniciatives i fomentar el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions tractades i l’anàlisi d’estratègies a aplicar en la futura pràctica professional, seguint l’adaptació metodològica de l’Aprenentatge Basat en la resolució de Problemes (ABP).El Seminari Interdisciplinari 1 és una formació pròpia de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCSB-URL), que es realitza en grups reduïts d’alumnes, fet que permet potenciar iniciatives i fomentar el treball en equip, el diàleg i la reflexió al voltant de les situacions tractades i l’anàlisi d’estratègies a aplicar en la futura pràctica professional, seguint l’adaptació metodològica de l’Aprenentatge Basat en la resolució de Problemes (ABP).
 
 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

L’estudiant ha de treballar conceptes, procediments i actituds dins els àmbits universitari i professional, assolint els següents objectius:

1. Integrar les dimensions biològica, psicològica, social i transcendent de la persona, en la situació en exploració.

2. Identificar i analitzar els elements que intervenen en la promoció de la salut considerant la persona i el seu entorn.

3. Fer ús de l’anàlisi crítica des del coneixement i l’experiència.

4. Dissenyar i projectar nous plantejaments, resoldre problemes i adaptar-se a noves situacions.

5. Demostrar capacitat de planificació utilitzant estratègies d’organització, d’estructuració del temps a curt i llarg termini, d’acord amb els continguts i el grau de dificultat.

6. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de forma adequada.

7. Fer ús de tècniques analítiques i sintètiques a l’hora d’assimilar informació nova.

8. Demostrar capacitat de raonament i d'expressió verbal i escrita.

9. Respondre amb eficàcia i un bon control de la tensió a les situacions plantejades.

10. Tenir actituds positives que resultin en un treball en equip efectiu.


CONTINGUTS

Els continguts de l’assignatura de Seminari Interdisciplinari 1 són aquells que es deriven dels objectius de l’assignatura mitjançant l’aplicació de la metodologia de l'ABP, a partir d'un conjunt d'activitats en les quals el denominador comú és l'ús de situacions, amb la finalitat que l'alumne/a aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per a integrar els coneixements apresos.

METODOLOGIA

L'assignatura de Seminari Interdisciplinari 1 segueix la metodologia de l'ABP en seminaris amb sessions de grups reduïts. L’estudiant utilitza aquesta metodologia que fomenta l’aprenentatge autònom tot permetent-li una continuïtat en la seva formació, és l’anomenat “aprendre a aprendre”.

Es realitza en grups de treball tutoritzats pel professor/a de l’assignatura.

Cada grup tindrà com a mínim una sessió setmanal amb el tutor/a-professor/a (que anomenarem tutoritzades) i una altra sessió setmanal de treball grupal sense el professor/a.

El professor/a presentarà inicialment a l’estudiant situacions de salut com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge. Els estudiants hauran de treballar aquestes situacions sota el punt de vista pluridimensional mostrant l’evidència dels resultats obtinguts.

El professor/tutor tindrà el rol de facilitador en aquest procés d’aprenentatge. El paper del professorat no és d’expert en el contingut del cas, la seva funció és ajudar a pensar críticament sobre els temes que es discuteixin i ser un catalitzador de la recerca i del descobriment.

El procés metodològic és el següent:

Tria de la situació:

- Presentar, inicialment per part del professor/a, diverses situacions, o bé posteriorment presentar-ne des del grup.

- Discutir i justificar la tria de la situació sobre la qual es vol treballar.

Elaborar un Pla de treball:

- Identificar els coneixements previs que es tenen sobre els conceptes presents en la situació i fer una pluja d’idees o plantejar preguntes entorn els coneixements possibles a investigar a partir de la situació escollida i dels objectius de l'assignatura.

- Definir els objectius d’aprenentatge tenint en compte la situació escollida i els objectius de l'assignatura.

- Elaborar un guió de la recerca amb els coneixements a investigar.

- Definir la metodologia de treball que permeti assolir els objectius establerts.

- Elaborar el cronograma: planificar-se i organitzar-se en el temps, definir i repartir tasques.

Recerca d’informació:

- Cercar informació utilitzant els recursos que ofereixen la biblioteca, la informàtica o d’altres (experts, ONG’s, entitats).

- Verificar la validesade les fonts d’informació i ressenyar-les adequadament

- Fer ronda de citació bibliogràfica adequada. És obligatori citar segons l’estil Vancouver.

Podeu consultar: Vancouver [Internet]. Barcelona: Biblioteques Blanquerna; 2015 [citada 9 juliol 2015]. Disponible a: http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/com-trobar-informaci%C3%B3/com-citar/vancouver

 

Posada en comú i elaboració del treball a presentar:

- Analitzar, sintetitzar, compartir i discutir la informació trobada per tal d’anar creant coneixement individual i en equip tantes vegades com sigui necessari.

- Aplicar el nou coneixement per comprendre i/o solucionar el problema de la situació plantejada.

- Un cop s’ha posat tota la informació trobada en comú, s’elabora el treball a presentar.

Presentació de la resposta a la situació plantejada:

- Presentar el treball realitzat en diferents formats.

Elaboració de l’acta:

- Després de cada sessió, caldrà elaborar una acta de forma rotatòria.

Processos d’avaluació:

Els processos d’avaluació s’han de dur per escrit per poder compartir oralment en la darrera sessió de cada situació.

• Autoavaluació individual. Permet que l’alumne/a valori a partir d'evidències, en quina mesura ha assolit els objectius de l’assignatura en cada situació treballada.

• Avaluació dels companys/es. Permet que l’alumne/a valori a partir d'evidències, en quina mesura els companys/es han assolit els objectius de l’assignatura en cada situació treballada.

• Avaluació del grup. Avalua el treball cooperatiu realitzat per tot el grup i el grau d'assoliment dels objectius de l’assignatura referents al treball en equip.

AVALUACIÓ

Degut a que se segueix un tipus d’avaluació contínua i en equip, l'assistència a les sessions de Seminari Interdisciplinari 1 és de caràcter obligatori. La no assistència al 20% de l'assignatura suposa un no presentat/da (NP).

S'avalua el procés d'aprenentatge personal i del grup, mitjançant el grau d'assoliment dels objectius de l’assignatura i el treball concret de la situació realitzada, elaborant propostes per millorar el coneixement assolit i les interaccions entre els membres del grup. 

L'avaluació contínua equival al 70% de la nota; i la prova teòrica, que es correspon amb la 3a situació, equival al 30% de la nota. Cal aprovar les dues parts per poder fer la suma i obtenir la nota final.

Segona convocatòria:

L’estudiant amb opció a la segona convocatòria té diferents modalitats d’avaluació en funció del que ha de recuperar:

- Presentació del Pla de treball

- Presentació del treball escrit

- Presentació oral i defensa del treball al professor/a

- Presentació oral i defensa del treball davant d’un tribunal

- Recensió d’un llibre

- Memòria del Seminari Interdisciplinari 1

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L'estudiant és capaç de:

1. Integrar les dimensions biològica, psicològica, social i transcendent de la persona, en la situació en exploració.

2. Identificar i analitzar els elements que intervenen en la promoció de la salut considerant la persona i el seu entorn.

3. Fer ús de l’anàlisi crítica des del coneixement i l’experiència.

4. Dissenyar i projectar nous plantejaments, resoldre problemes i adaptar-se a noves situacions.

5. Demostrar capacitat de planificació utilitzant estratègies d’organització, d’estructuració del temps a curt i llarg termini, d’acord amb els continguts i el grau de dificultat.

6. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de forma adequada.

7. Fer ús de tècniques analítiques i sintètiques a l’hora d’assimilar informació nova.

8. Demostrar capacitat de raonament i d’expressió verbal i escrita.

9. Respondre amb eficàcia i un bon control de la tensió a les situacions plantejades.

10. Tenir actituds positives que resultin en un treball en equip efectiu.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Argumenta [Internet]. Barcelona: Servei de llengües de la UAB i Servei de llengües i Terminologies de la UPC; 2006 [citada 9 de juliol 2015]. Disponible a: http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions [Internet]. 2ªEdició. Barcelona: Serveis Lingüístics de la UB; 2011 [citada 9 de juliol 2015]. Disponible a: http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php

Vancouver [Internet]. Barcelona: Biblioteques Blanquerna; 2015 [citada 9 juliol 2015]. Disponible a: http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/com-trobar-informaci%C3%B3/com-citar/vancouver

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Donades les característiques de l’assignatura de Seminari Interdisciplinari 1, la bibliografia abasta un ampli espai de disciplines i de referències vàries.

Branda LA. El aprendizaje basado en problemas en la formación en Ciencias de la Salud. En: El Aprendizaje basado en problemas: una herramienta para toda la vida. Madrid: Agencia Laín Entralgo; 2004. p.17-25.

Branda LA. El aprendizaje basado en problemas. De herejía artificial a res popularis. Educ Med 2009; 12 (1): 11-23

Distlehorst LH., Dawson E, Hobbs RS & Barrows HS. Problem-Based Learning Outcomes: The Glass Half-Full. Academic Medicine. 2005; 80: 294-299.

Hmelo-Silver CE & Barrows HS. Goals and strategies of a problem-based learning facilitator. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning. 2006; 1: 21-396.

PREPARAT PER:   
Francisco Cònsola Alvarez • Xavier Cardona Iguacen • Myriam Ponsa Masana • Fernando Rey Abella • Joan Sala Casanovas • Anna Sanagustín Vidal • Elisabet Vendrell Aubach • Jordi Vilaró Casamitjana • Lourdes Garcia Gay
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/09/2016