CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Seminari 8

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURABSEM8V
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Quart
2n

PREREQUISITS

S’han d’haver cursat els seminaris 5 i 6

CONEIXEMENTS PREVIS

S’han d’haver cursat els seminaris 5 i 6

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El seminari 7 d’especialització temàtica té com a objectiu que l’alumne es familiarizi amb el llenguatge propi del gènere escollit. Partint de l’après en els seminaris 5 i 6 d’especialització professional l’alumne ha de ser capaç de construir una peça audiovisual complerta segon l’estil i el gènere triat.

Els seminaris ofertats en el primer semestre del curs 2014-2015 són: Documental, Nous Formats, Adaptació, Ficció Cinematogràfica, Ficció Televisiva i Cinema Experimental.

A partir de les pautes del professor els estudiants han d’ idear, dissenyar i produir una peça audiovisual amb la finalitat de conèixer el procés de creació d’una obra cinematogràfica o televisiva i hauran de desenvolupar les fases de guió, producció i postproducció d’una obra audiovisual adaptada al seminari triat.

L’assignatura Seminari VII és bàsicament de caràcter pràctic i és l’espai pedagògic amb el grup més reduït d’estudiants. Té assignades 80 hores per classe lectiva i 120 hores de treball de l’estudiant.

Els professor del seminari és el tutor de l’estudiant en el semestre en curs, així orientarà als seus alumnes en qualsevol aspecte relacionat amb els seus estudis i/o interessos professionals.

 

COMPETÈNCIES

1.- Capacitat per a la ideació, planificació i execució d’una peça audiovisual

2.- Capacitat de desenvolupar les tasques pròpies dels diferents rols professionals en l’àmbit de l’audiovisual

3.- Capacitat i habilitat de treballar en equip

 

CONTINGUTS

1.- Coneixements generals sobre el gènere triat

2.- Els procés de creació

3.- Ideació d’una obra audiovisual concreta. Definició d’estil i com trobar-lo

4.- Els mecanismes de construcció d’una peça audiovisual.

5.- Recerca de documentació

6.- Preproducció, producció i postproducció d’una peça audiovisual de curta durada, ideada pels alumnes, i adaptada al gènere triat. 

METODOLOGIA

b.- Exercicis individuals a classe

c.- Exercicis individuals fora de classe

d.- Lectura de texts

e.- Visionats de produccions audiovisuals

f.- Exercicis de grup a classe

h.- Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

i.- Presentacions a classe

j.- Participació a classe

m.- Tutories

AVALUACIÓ

Els paràmetres de l’avaluació i els percentatges els marcarà a principi del semestre cada professor segons la concreció dels treballs demanats.

En general tots els seminaris avaluaran la peça resultant del treball en grup, els treballs individuals i/o en grup, l’assitència i l’actitud de l’estudiant i la capacitat de treballar en equip.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

C.- Avaluació d’exercicis individuals

D.- Avaluació d’exercicis en grup

E.- Avaluació de treballs pràctics amb equipament tecnològic

G.- Avaluació de participació a classe

I.- Informes de tutorització

J.- Avaluació d’actituds i capacitat de treball en equip

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Cada professor determinarà la bibliografia en funció de les especificitats temàtiques del Seminari

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Cada professor determinarà la bibliografia en funció de les especificitats temàtiques del Seminari

PREPARAT PER:   
Maria Carmen Basté Pascual
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ20/07/2015