CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Seminari 2. Narració

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURABSEM2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Primer
----
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Obligatòria
Primer
----
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Primer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Obligatòria
Primer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El Seminari II. Narració és l’assignatura eix que engloba tots els elements pràctics, actitudinals i els coneixements bàsics del mòdul. És l’espai pedagògic amb el grup més reduït d'estudiants (14 com a màxim) i amb més hores assignades (80 hores lectives i 120 hores de treball de l’estudiant). Aquestes característiques possibiliten una relació socràtica, és a dir, el professor, a través del diàleg, de preguntes, reflexions i treballs, enfronta l'estudiant a dos processos fonamentals per a la seva futura evolució acadèmica: la diagnosi i la millora de les capacitats expressives, orals i escrites, i l’impuls de superació de les mancances de la seva formació acadèmica, especialment en l’àmbit humanístic.

En aquest segon semestre, el Seminari ha de servir per a consolidar i desenvolupar les capacitats expressives en la línia ja apuntada al primer semestre. En aquest cas, l'eix vertebrador del Seminari serà la construcció de narracions com a exercici i alhora como a mètode per a reflexionar sobre els elements fonamentals de qualsevol construcció textual.

El professor de Seminari és el tutor de l’estudiant no només d’aquesta assignatura sinó de totes les del semestre; per això, també orientarà els seus interessos, educarà certes actituds i portarà a terme tot allò encaminat a formar els estudiants professionalment i personalment. El Seminari II. Narració, a més, insisteix d’una manera específica en els hàbits metodològics i l’exigència universitària.


COMPETÈNCIES

Les competències estableixen els objectius d'aprenentatge del Seminari I, i, per tant, fixen els aspectes avaluables de l'assignatura (veure punt 9):

 1. Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües oficials (català i castellà).
 2. Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües oficials de manera oral i escrita.
 3. Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les teories de l’argumentació.
 4. Capacitat per llegir i analitzar textos i documents de qualsevol tema rellevant i saber adaptar-los a un públic majoritari.
 5. Capacitat de construir i desenvolupar trames narratives mitjançant processos i tècniques procedents de la tradició literària.
 6. Capacitat d’experimentar i innovar mitjançant el coneixement i ús de les tècniques i mètodes aplicats als processos de millora de la qualitat i d’autoavaluació, així com habilitats per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació als canvis i la superació de la rutina.

CONTINGUTS

El fil conductor general del Seminari II. Narració és el plantejament, definició i desenvolupament de trames narratives, tot respectant el mateix marc conceptual del Seminari del primer semestre (definit per la tríada de verbs llegir, pensar i escriure: saber llegir i interpretar els textos o els fets que els envolten; saber pensar-hi críticament i saber comunicar les seves experiències, reflexions, observacions i opinions al respecte). Aquest eix es concreta en els punts següents:

I. Narració literària.

II. Narració audiovisual.

III. Narració i observació: l'apunt del natural i la crònica.

IV. Anàlisi de textos i de productes audiovisuals.

V. Observatori mediàtic..

VI. Oratòria.


METODOLOGIA

A. exercicis individuals a l’aula

B. exercicis individuals fora de l’aula

C. lectura de textos

D. visionat de productes audiovisuals

E. exercicis en grup a l’aula

F. exercicis en grup fora de l’aula

G. exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

H. presentacions a classe

I. participació a classe

J. tutories

L’alumne haurà de resoldre la consecució de les competències descrites a partir de dos àmbits de treball que pretenen afrontar-lo a la idea, bàsica i primordial, del rigor del text: l’exercici individual d’activitats encarregades pel tutor segons un criteri personal d’aplicació dels continguts, i l’exercici col·lectiu d’activitats obligatòries i comunes a tots els grups de seminari. Totes elles estan al servei del principi que no es pot escriure sense abans haver llegit i pensat.

Entre les pràctiques individuals destaquen:

1. Desenvolupament d’una narració (i/o diferents narracions) durant tot el semestre, en un procés continu d’escriptura i de reescriptura. (a, b, h, j)

2. Lectura i anàlisi de textos literaris i visionat de productes audiovisuals rellevants. (a, b, c, d, i)

3. Treballs d’oralitat: presentacions a classe de treballs individuals, participació en debats (preparats i organitzats), diàlegs a partir de treballs presentats. (a, h, i)

4. Treballs de descripció de la realitat, mitjançant pràctiques que fomentin la capacitat d’observació (fonamental en el món de la comunicació) i la plasmació d’aquesta observació en un text escrit eficaç i atractiu. (a, b, h)

Pel que fa a les pràctiques comunes i col·lectives:

1. Elaboració d'una revista de les Jornades Blanquerna, des del plantejament integral del producte fins al lliurament final del producte totalment acabat. (a, b, e, f, g, h)

2. Elaboració d'una “fotonovel•la” a partir d'una adaptació d'un text literari. (a, b, e, f, g, h)


AVALUACIÓ

1) Valoració personalitzada dels exercicis pràctics de l’alumne, tant els individuals com en grup: 60%.

2) Valoració de les capacitats procedimentals de l’alumne en activitats formals a classe i segons criteris compartits per tot el professorat que imparteix l’assignatura (ex. capacitat de presa de decisions, d’utilitzar recursos, etc): 20%

3) Valoració d’actituds personals (ex. capacitat de treballar en equip, paràmetres d’interacció o autonomia): 20%


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

 1. Avaluació d’exercicis individuals
 2. Avaluació d’exercicis en grup
 3. Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics
 4. Avaluació de presentacions a classe
 5. Avaluació de participació a classe.
 6. Informes de tutorització.

Competència 1:

 • L’estudiant ha de demostrar un ús correcte oral i escrit de les llengües oficials. (A, B, C, D)

Competència 2:

 • L’estudiant ha de demostrar capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües oficials de manera oral i escrita. (A, C, D, E)

Competència 3:

 • L’estudiant ha de demostrar capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les teories de l’argumentació. (A, D, E)

Competència 4:

 • L’estudiant ha de demostrar habilitat d’organitzar el coneixement comunicatiu complex de manera coherent i de la seva interrelació amb altres ciències. (A, C, E)

Competència 5:

 1. L’estudiant ha de demostrar capacitat de construir i desenvolupar trames narratives mitjançant processos i tècniques procedents de la tradició literària. (A, D, F)

Competència 6:

 • L’estudiant ha de demostrar capacitat d’experimentar i innovar mitjançant el coneixement i ús de les tècniques i mètodes aplicats als processos de millora de la qualitat i d’autoavaluació, així com habilitats per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació als canvis i la superació de la rutina. (A, B, C, D, E)

La tutorització de l’estudiant, al marge del comentari precís de cada una de les pràctiques individuals i col·lectives, es concretaà en un mínim de dues tutories per semestre. (F)


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

No hi ha, pròpiament, una bibliografia fixada per a aquest seminari. El professor indicarà, com a mínim, dos llibres de lectura obligatòria durant el semestre, a més dels materials escrits, audiovisuals, radiofònics i multimèdia que, d’acord amb la resta de professors o bé per iniciativa pròpia, consideri oportuns per desenvolupar els objectius de l’assignatura.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

No n'hi ha.

PREPARAT PER:   
Montserrat Arbós Figueras • Ignasi Boada Sanmartín
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016