PROGRAMA OFICIAL
2013 / 14

ASSIGNATURA

Seminari 1. Argumentació i Descripció

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURABSEM1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Primer
1r
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Obligatòria
Primer
1r
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Primer
1r
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Obligatòria
Primer
1r

PREREQUISITS

No n’hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n'hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

• El Seminari I. Introducció a la Comunicació és l’assignatura-eix que engloba els coneixements fonamentals del seu mòdul i de la resta d'assignatures del primer semestre. És l’espai pedagògic amb el grup més reduït d'estudiants (14 com a màxim) i té assignades 80 hores per a classes lectives i 120 hores de treball de l’estudiant. Aquestes característiques possibiliten una relació socràtica, és a dir, el professor, a través del diàleg, de preguntes, reflexions i treballs, enfronta l'estudiant a dos processos fonamentals per a la seva futura evolució acadèmica: la diagnosi de les capacitats expressives, orals i escrites, i l’impuls de superació de les mancances de la seva formació acadèmica, especialment en l’àmbit humanístic.

·  El professor de Seminari és el tutor de l’estudiant no només d’aquesta assignatura sinó de totes les del semestre; per això, també orientarà els seus interessos acadèmics i professionals, i l’educarà en les actituds vitals per als seus estudis universitaris. El Seminari I. Introducció a la Comunicació, a més, es constitueix en la porta d’entrada de l’estudiant a la universitat, raó per la qual s'insisteix d’una manera específica en les qüestions metodològiques bàsiques i d’orientació dins l’entorn universitari.

·  L’assignatura Seminari I. Introducció a la Comunicació pertany al Mòdul 2, Bases per a la comprensió del món actual, i forma part dels crèdits obligatoris definits per la Facultat d'acord amb la legislació estatal.

·  En el seu contingut, Seminari I està estretament vinculada a les assignatures de Llengua, pel que fa al domini apropiat del llenguatge (Mòdul 1 - Expressió lingüística), d’Història del Pensament Contemporani, pel que fa a la comprensió de la gestació cultural dels valors fonamentals individuals i col·lectius (Mòdul 2), i de Teoria de la Comunicació i la Informació, en tot allò relacionat amb el coneixement de l’entorn mediàtic (Mòdul 3). Totes elles es cursen en el primer semestre.

COMPETÈNCIES

Les competències estableixen els objectius d'aprenentatge del Seminari I, i, per tant, fixen els aspectes avaluables de l'assignatura (veure punt 9):

 

1.     Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües oficials (català i castellà).

2.     Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües oficials de manera oral i escrita, especialment pel que fa a l'aplicació de tipologies textuals de tipus argumentatiu i descriptiu.

3.     Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les teories de l’argumentació. L’estudiant ha d’adquirir criteris tècnics i teòrics a partir de la pràctica, del debat i de la descoberta de la necessitat d'argumentar les pròpies opinions.

4.     Habilitat d’organitzar el coneixement comunicatiu complex de manera coherent i de la seva interrelació amb altres ciències. L’objectiu és que l’estudiant deixi  de ser només un receptor dels mitjans de comunicació per començar a constituir-se en emissor: ha de posar en crisi, a través de la immersió i l'anàlisi crítica dels mass media, la visió prèviament adquirida dels mitjans de comunicació, per tal de construir una visió integral per sobre dels llenguatges, les disciplines i les rutines professionals dels diversos mitjans.

5.     Coneixement dels principals debats i esdeveniments mediàtics actuals i de com es gesten i difonen segons estratègies i interessos. A més a més, l’estudiant ha d’adquirir el costum de consumir i analitzar qualsevol tipus de material relacionat amb el món de la comunicació.

6.     Capacitat d’experimentar i innovar mitjançant el coneixement i ús de les tècniques i mètodes aplicats als processos de millora de la qualitat i d’auto-avaluació, així com habilitats per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació als canvis i la superació de la rutina.

7.     Introducció a la metodologia universitària, que significa aprendre a organitzar el treball intel·lectual a partir de tres activitats bàsiques: la lectura (capacitat d’interpretar), el diàleg (capacitat de confrontar opinions plurals) i l'escriptura (capacitat d’expressar-se).

 

.

CONTINGUTS

El fil conductor general del Seminari I. Introducció a la Comunicació pot definir-se amb la tríada de llegir, pensar i escriure: saber interpretar els textos o els fets que els envolten; saber pensar-hi críticament a partir dels referents de les ciències socials i de  la documentació, i  saber comunicar les seves experiències, reflexions, observacions i opinions al respecte. Aquest marc formatiu es concreta en els següents punts:

 

I.         Metodologia del treball universitari, com a element transversal durant tot el semestre. Aquest punt es concreta també en l’anàlisi del procés comunicatiu: de l’observació dels fets i llocs a la seva descripció i contextualització mitjançat codis lingüístics.

II.          Observatori mediàtic, com a eina per a estructurar el seguiment continu de l’actualitat i com a base per a elaborar productes comunicatius propis (documentació i contextualització).

III.       Argumentació, entesa com a tipologia textual i, sobretot, com a capacitat d’elaborar opinions pròpies segons uns esquemes lògics i amb un imperatiu categòric: la claredat expositiva.

IV.     Oratòria, un altre element transversal del semestre, entesa com a tècniques i pràctiques per garantir una comunicació oral eficaç en àmbits com el del debat o en activitats comunicacionals com és el cas d’un programa de ràdio

 

 

METODOLOGIA

L’alumne haurà d'assolir les competències descrites a partir de dos àmbits metodològics que pretenen afrontar-lo a la idea, bàsica i primordial, del rigor del text i del treball universitari: els exercicis individuals de diferents tipus, sotmesos a un procés continu d’avaluació i reescriptura, i els exercicis en grup, comuns a tots els grups de seminari. Tots dos processos tindran, en tot moment, el seguiment tutoritzat per part del professor de l'assignatura.

En concret, les metodologies utilitzades a l’assignatura seran les següents en funció del tipus d'agrupació (treball individual, en petit grup o tot el grup de l'assignatura):

a. exercicis individuals a l’aula

b. exercicis individuals fora de l’aula

c. lectura (crítica, analítica i sintètica) de textos

d. visionat analític de productes audiovisuals

e. exercicis en grup a l’aula

f. exercicis en grup fora de l’aula

g. exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

h. presentacions a classe

i. participació a classe

j. tutories

• Dins l’apartat dels exercicis individuals (dins i fora de l'aula) trobarem:

- Elaboració d’un treball de documentació i contextualització a partir d’un fet recollit als mitjans de comunicació i que acabarà sent objecte d'un debat argumentatiu. Aquest treball tindrà un seguiment tutoritzat del professor al llarg del semestre i pot comportar presentacions a classe. (a, b, h, j)

- Seguiment de l’actualitat a partir de l’anàlisi dels principals mitjans de comunicació. Aquest seguiment pot concretar-se en tests d’actualitat, treballs individuals a partir d’encàrrecs concrets del professor de l’assignatura o aprofundiment d’aspectes vinculats amb el seguiment de l’actualitat. (a, b, e, i)

- Treballs d’oralitat: presentacions a classe de treballs individuals, participació en debats (preparats i organitzats), diàlegs a partir de treballs presentats. (a, h, i)

- Lectures (llibres, articles de premsa, etc) i visionat de pel·lícules (i d’altres materials audiovisuals) per a l’anàlisi dels seus continguts i les seves estructures formals. (a, b, c, i)

• Pel que fa a les pràctiques comunes i col·lectives en aquesta assignatura:

- Preparació i realització d'un gran debat a l'entorn d'un tema triat pel grup sota el seguiment del professor, qui vetllarà pel correcte desenvolupament de tot el procés: des de la selecció dels temes fins la celebració del debat, que serà gravat per a una anàlisi posterior.

• Per últim, hi ha tot un apartat de seguiment i tutorització de l’estudiant: durant el semestre, l’estudiant haurà de passar al menys dues tutories formals dins l’horari acadèmic, al marge de tots els processos de tutoria que necessiti el professor per tal de garantir la supervisió dels diferents treballs encarregats. L’objectiu d’aquestes tutories és, a més a més de fer un seguiment general dels estudis de l’alumne/a, poder tractar els problemes d’actitud i de procediments que es puguin detectar en el decurs del semestre, tant a l'assignatura de Seminari I com a la resta d'assignatures .

AVALUACIÓ

1) Valoració personalitzada dels exercicis pràctics de l’alumne, tant els individuals com en grup: 60%.

2) Valoració de les capacitats procedimentals de l’alumne en activitats formals a classe i segons criteris compartits per tot el professorat que imparteix l’assignatura (exemples: com afrontar els encàrrecs del professor, capacitat de solucionar problemes, dificultat per trobar els recursos necessaris, organització de la feina, com afrontar la presentació formal dels encàrrecs, etc): 20%

3) Valoració d’actituds personals vinculades al treball universitari i professional (exemples: capacitat de treballar en equip, d’interacció i d'autonomia, etc): 20%

.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’avaluació d’aquesta assignatura, entesa com a l’anàlisi transversal de les competències descrites al punt 5, es recolzarà en els següents paràmetres:

A.    Avaluació d’exercicis individuals

B.    Avaluació d’exercicis en grup

C.    Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics

D.    Avaluació de presentacions a classe

E.     Avaluació de participació a classe.

F.     Informes de tutorització.

 

Competència 1:

·       L’estudiant ha de demostrar un ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies. Aquesta exigència és transversal al llarg de tot el semestre i en tot tipus de treballs escrits, i formarà part integral de la valoració de qualsevol treball lliurat per l’estudiant. (A, B, D)

 

Competència 2:

·       L’estudiant ha de demostrar capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita. Aquesta exigència també és transversal en qualsevol activitat en la qual es desenvolupin qüestions expressives. (A, C, D, E)

 

Competència 3:

·       L’estudiant ha de demostrar capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les teories de l’argumentació, tant pel que fa a la comprensió de les idees dels altres com a la justificació de les idees pròpies. (A, D)

 

Competència 4:

·       L’estudiant ha de demostrar habilitat d’organitzar el coneixement comunicatiu complex de manera coherent i de la seva interrelació amb altres ciències: ha de demostrar que comença a veure el món de la comunicació des de la perspectiva del productor de missatges i no només com a receptor. Ha de demostrar el coneixement de les tècniques i els processos bàsics de la comunicació social. (A, C, E)

Competència 5:

·       L’estudiant ha de seguir els principals debats i esdeveniments mediàtics actuals, amb una capacitat mínima però suficient per tal de poder analitzar i aprofundir en qualsevol dels grans temes mediàtics. (D, E)

 

Competència 6:

·       L’estudiant ha de demostrar capacitat d’experimentar i innovar mitjançant el coneixement i ús de les tècniques i mètodes aplicats als processos de millora de la qualitat i d’autoavaluació, així com habilitats per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació als canvis i la superació de la rutina. En aquest sentit, l’estudiant ha de demostrar esperit auto-crític amb els seus propis treballs i amb els dels altres, així com capacitat d’organitzar eficaçment la seva feina, ja sigui individualment o col·lectivament. (A, B, C, D, E)

 

Competència 7:

· L’estudiant ha de demostrar el coneixement i l’aplicació dels criteris bàsics del treball universitari, tant dels aspectes formals com dels de fons (ús de les metodologies apropiades, recerca documental, rigor expositiu, etc). (A, B, C, D)

 

La tutorització de l’estudiant, al marge del comentari precís de cada una de les pràctiques individuals i col·lectives, tindrà un caràcter transversal a totes aquestes competències, i es concretarà en un mínim de dues tutories per semestre, fruit de les quals el professor elaborarà dos informes de tutorització que formaran part de l'avaluació final de l'estudiant. (F)

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

No hi ha, pròpiament, una bibliografia fixada per aquest seminari. El professor indicarà els llibres de lectura obligatòria, a més dels materials escrits, audiovisuals, radiofònics i multimèdia que, d’acord amb la resta de professors o bé per iniciativa pròpia, consideri oportuns per desenvolupar els objectius de l’assignatura.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

No hi ha, pròpiament, una bibliografia fixada per aquest seminari. El professor indicarà els llibres de lectura obligatòria, a més dels materials escrits, audiovisuals, radiofònics i multimèdia que, d’acord amb la resta de professors o bé per iniciativa pròpia, consideri oportuns per desenvolupar els objectius de l’assignatura.


PREPARAT PER:   
Montserrat Arbós Figueras • Juan Pablo Capilla Garcia
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ13/07/2013