CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Relacions laborals

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75106
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCastellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
2n

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CG1 - Que els estudiants siguin capaços de desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal.
CG3 - Que els estudiants sàpiguen treballar en equip i de forma col·laborativa construint l'aprenentatge conjuntament.
CG4 - Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge.
CT4 - Que els estudiants demostrin iniciativa i proactivitat emprenent accions que millorin la qualitat i l'eficàcia de la gestió de persones.
CT5- Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.
CE1 - Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern.
CE3 - Que els estudiants sàpiguen dissenyar Mecanismes d'avaluació i millora de la salut física i emocional de les persones en el si d'una organització.
CE6- Que els estudiants siguin capaços d'adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals.
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Els estudiants coneixen els drets i deures dels treballadors i l'empresa en relació amb el vincle laboral.
Els estudiants saben afrontar una negociació bàsica.

REQUISITS PREVIS

No hi ha requisits previs.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1.      Anàlisi de la normativa bàsica que regula les relacions laborals

1.1.   Constitució Espanyola

1.2.   Estatuts dels treballadors, Llei Orgànica de Llibertat Sindical, ...

1.3.   Convenis col·lectius

2.      La relació laboral individual

2.1.   L’inici de la relació laboral. El contracte de treball

2.2.   Tipus de contracte de treball

2.3.   Condicions de treball (Jornada, horari, permisos, excedencies,...)

2.4.   La modificació de les condicions de treball (modificacions substancial, mobilitat geogràfica,...)

2.5.   L’extinció de la relació laboral (acomiadament objectiu, acomiadament disciplinari, acomiadaments col·lectius,...)

3.      La Representativitat legal i sindical dels treballadors a l’empresa

3.1.   Els delegats de personal i els comitès d’empresa

3.2.   Les seccions sindicals i els Delegats sindicals

3.3.   Les assemblees de treballadors

4.      Conflictivitat laboral i la seva resolució

4.1.   Mediació, arbitratge i conciliació  

      4.2.   Els procediments judicials

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques / expositives, aprenentatge basat en problemes, simulacions i pràctiques a l'aula i tècniques de dinàmica grupal.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L'avaluació de competències es realitzarà en base a aquests tres elements:
Prova objectiva (40%)
Treballs i projectes (50%)
Participació activa a l'aula (10%).
• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Manuals:

Alfredo Montoya Melgar Derecho del Trabajo (34ª ED.).  (Ed. Tecnos)

Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia Derecho del Trabajo. (Ed. Tecnos)

 

Normativa:

- Legislación social básica. (Ed. Civitas, última edició)

- Legislación laboral y de Seguridad Social. (Ed. Tecnos, última edició)

- Legislación laboral y de Seguridad Social. (Ed. Aranzadi, última edició)

PREPARAT PER:   
Sergio Alarcón Miñarro
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016