CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Realització i Direcció II. Televisió

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABRZTV2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura Realització de televisió ha de permetre ampliar i aprofundir els conceptes relacionats amb el llenguatge audiovisual que ja s’han començat a veure a l’assignaturaIntroducció al cinema i la televisió i al Seminari: introducció al cinema i la televisióde segon curs. Així mateix es complementa amb la Realització cinematogràfica i està íntimament lligada amb la de Producció televisiva i en comparteix continguts.

La realització de tota mena d’obres audiovisuals té uns modes i uns sistemes propis que integren tot un seguit de procediments –equips, personal, tecnologia...- que són imprescindibles de conèixer des de les diferents perspectives professionals i acadèmiques. En aquest sentit, l’assignatura pretén aprofundir en els modes propis de la realització en el món de la televisió, treballant les particularitats dels diversos gèneres televisius.

Per això, l’assignatura compta amb una unitat formativa específica sobre la realització de dos dels gèneres més comuns dels actuals canals televisius, els informatius diaris i la ficció seriada.

COMPETÈNCIES

1. Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris pel disseny de realització integral d’un treball audiovisual.

2. Coneixement de les particularitats del procés de realització televisiva, tant des de la gènesi del projecte com de l’especificitat de la realització dels diferents gèneres televisius.

CONTINGUTS

BLOC GENERAL

1.    La Idea i el seu tractament. Divisió del temps en la narració audiovisual.El ritme. Personatge, conflicte i drama. Acció i diàlegs. Els recursos narratius. Estructura clàssica de la narració. Diagrama d’estructura clàssica de l’acció. L’estructura clàssica a la Televisió actual. El marc de referència en televisió. Guionatge en televisió: sinopsi, escaleta, tractament, guió literari, tècnic, de muntatge i definitiu.

2.    L’activitat de la Realització. El treball del Realitzador. Metodologia de la realització. Rutines. Ambient. Instruments selectius. Tècniques de selecció. La pantalla transforma la realitat. Tècniques interpretatives. Com fer que l’artifici resulti natural. Pressions que afecten a la realització.

3.    La realització a la pràctica. Tractament amb una sola càmera. Tractament amb múltiples càmeres. Varietat visual. Organització de l’enregistrament. Presentació d’un programa. Mètodes subjectiu i objectiu. Centrant l’atenció de l’audiència. Maneres de crear tensió. Ritme. Cronometratge. Claredat visual. Tècniques que confonen y decepcionen. Gràfics sobre interès i concentració. L’emplenament visual. La il·lusió del temps. Formes de transició entre escenes. Ruptura intencionada. Il·lusió d’espectacle.

4.    Organització de la realització. Realitzacions sense planificació. Mètodes sense assaig. Casuística i mètodes habituals. Realitzacions complexes. El guió. Informació auxiliar. Càlcul de plans.

5.    Interioritats de la producció. Assaigs abans d’entrar a l’estudi. Assaigs a l’estudi. Procediments d’assaig. Problemes als assaig. El regidor o “Floor Manager”. Direcció d’actors. Senyals d’avís. Control de temps de la realització.

6.    La realització en exteriors. Unitats mòbils i la seva tipologia: grans, mitjanes, lleugeres. Formes d’utilització del material del programa.Retransmisssions.

7.    La realització imaginativa. La funció de la imatge. Retòrica de la realització. Resum de procediments. Exemples de retòrica en la realització. So imaginatiu. Elements sonors. Analisi del so. Concentració de l’atenció. So selectiu. Relació audiovisual.

UNITAT FORMATIVA: Realització de Late-Show tipus Buenafuente.

1.    Fusió de formats: informatius/ficció/entreteniment

2.    Preparació d’un programa. Del consell de redaccio a l’escaleta.

3.    Realització dels diferents blocs del programa.

METODOLOGIA

El professor impartirà les classes en l’horari de l’assignatura. En aquestes classes es faran visionats de material audiovisual o electrònic adient que il·lustri o que plantegi interrogants lligats al temari de l’assignatura.

En algunes sessions, el professor proposarà exercicis que hauran de ser resolts individualment o col·lectiva per a lliurar-se en la següent sessió.

Els alumnes també hauran de fer un treball individual consistent en la recensió dels dos llibres que indiqui el professor. També hauran d’elaborar en un grup de com a màxim tres persones un treball sobre un programa de televisió. Aquest treball haurà d’analitzar els diversos aspectes de la realització implicats en l’elaboració del producte, aspectes tecnològics i de control del ritme. Els continguts d’aquest treball conjunt hauran de ser exposats a classe.

A més, es farà una prova escrita.

En la unitat formativa es treballaran exemples lligats als sub-gèneres informatius. En el cas dels informatius diaris s’haurà de treballar una escaleta d’informatiu proposada pel professor. Pel que fa a la resta de sub-gèneres, s’haurà d’analitzar un programes proposat per tal de desglossar els diferents elements de realització que emprats per la seva el·laboració.

AVALUACIÓ

BLOC GENERAL

El Bloc General representa el 65% de la nota de l’assignatura dividida entre tres conceptes:

·      Examen final, que representa un 30% de la nota (A)

·      Recensió d’un llibre o part d’un llibre relacionat directament amb l’assignatura, que representa un 10% de la nota.(D)

·      Treball i presentació en comú sobre la realització d’un programa de televisió, que representa un altre 25% de la nota (B,C)

 

UNITAT FORMATIVA

La Unitat Fromativa representa un 35 per cent de la nota.

- Elaboració d’un guió tècnic i realització a plató d’aquest guió, que representa la meitat de la nota de la UF.

- Actitud i participació en les sessions que es fan a plató, que representa la quarta part de la nota de la UF.

- Memòria tasques realitzades en les sessions que es fan a plató, que representa la quarta parta de la nota de la UF.

 

L’alumnat, obligatòriament, ha d’aprovar, separadament, els dos blocs d'avaluació que componen l'assignatura: l'avaluació del bloc general i de la unitat formativa. Aquesta norma general es concreta de la manera següent:

a) Primera convocatòria

–Si, a la primera convocatòria, algun dels dos blocs d'avaluació queda suspès, l’alumnat tindrà l'assignatura suspesa.

b) Segona convocatòria

–A la segona convocatòria, l’alumnat només haurà de recuperar el bloc o els blocs d'avaluació pendents. En el cas de l'examen de recuperació del bloc general, només podrà presentar-s'hi si ha fet i lliurat, quan i com corresponia, els treballs i recensions programats.

–Si no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses a la segona convocatòria, suspendrà tota l’assignatura: per al curs següent, haurà de matricular-se de la totalitat de l'assignatura, i haurà de tornar a examinar-se dels blocs d'avaluació.

Un cop aprovats els dos blocs de l'assignatura, es farà la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. Tant a la primera com a la segona convocatòria, si la mitjana de l’assignatura és superior a 5, però s’ha suspès algun dels dos blocs, s’assignarà un 4.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1:

L’estudiant ha de demostrar coneixement de les tècniques i dels processos de realització en l’àmbit televisiu [A,B,C,D,J].

Objectiu 2:

L’estudiant ha de demostrar coneixement i capacitat d’anàlisi de les obres de referència en el àmbit de la realització [B].

Objectiu 3:

L’estudiant ha de demostrar habilitat i coneixement per a construir o esmicolar estructures de contingut televisiu lligades als gèneres més destacats [B,J].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

CASTILLO, J.M. Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2009.

MILLERSON, G. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1983.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

BLACKER, I.R. Guía del escritor de cine y televisión. Eunsa.

VALE, E. Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa.

CANO, P.L. De Aristóteles a Woody Allen. Poética y retórica para cine y televisión. Gedisa.

BARROSO, J. Realización de los géneros televisivos. Síntesis.

ESCUDERO, N. Las claves del documental. Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión.

MANSFIELD, J. Narration and Editing. BBC Television Training Manuals.

OHANIAN, T.A. Edición digital no lineal. Instituto Oficial de Radio y Televisión.

FERNÁNDEZ, J.L. y NOHALES, T. Postproducción digital. Escuela de Cine y Video.

PREPARAT PER:   
Iván Gómez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ16/01/2017