PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Psicologia

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFPSICO
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Bàsica
Primer
----

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

En aquesta assignatura s’ofereix la possibilitat que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre els fonaments psicològics que sustenten el comportament humà. El/la futur/a professional de la fisioteràpia necessita comptar amb aquests coneixements per comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i humanes.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

1. Demostrar coneixement i comprensió sobre les bases epistemològiques de la psicologia, la història d’aquesta disciplina, i els seus principals paradigmes.

2. Demostrar coneixement i comprensió dels principis psicològics bàsics de l’ésser humà.
 
3. Demostrar coneixement sobre els moments evolutius de la persona al llarg del cicle vital.

4. Desenvolupar habilitats i actituds per millorar la comunicació amb els pacients, llurs famílies i l'equip de salut.

5. Identificar i formular problemes de naturalesa psicològica i social en un entorn interdisciplinari de manera individual o com a membre d’un equip.

6. Analitzar i interpretar informacions en el marc disciplinari de la psicologia de la salut.

7. Tenir eines per establir una relació d’ajuda que ofereixi una optimització en la relació dins el procés fisioterapèutic.

8. Reconèixer i comprendre els factors psicològics i socials que influeixen en l’estat dinàmic salut/malaltia i l’impacte emocional d’aquest que cal treballar en un entorn professional.

CONTINGUTS

1. Introducció a la Psicologia
 
1.1. Evolució històrica. Teories i models més rellevants.
 
1.2. Orígens i actualitat de la psicologia: àmbits de recerca i camps d’aplicació professional.
 
1.3.Aportacions del conductisme, del cognitivisme, del constructivisme, de la psicoanàlisi i de l’humanisme.
 
2. La relació d'ajuda
 
3. Principis psicològics bàsics:

3.1. Sensació i percepció

3.2. Memòria

3.3. Pensament i llenguatge

3.4. Aprenentatge

3.5. Motivació

3.6. Emoció
 
4. La comunicació humana

4.1. Aspectes bàsics de la comunicació

4.2.La comunicació amb el pacient

4.3. La comunicació amb la família

4.3.1. Família com a sistema

4.3.2. Canvis en la família davant d'una situació de malaltia

4.3.3. Elements de comunicació bàsics per afavorir la col·laboració familiar

4.4. La comunicació en l'equip professional interdisciplinari

5. El procés d’acceptació de la discapacitat
 
6. Trastorn d'ansietat i el burn out

7. Psicologia del desenvolupament

7.1. L'infant
 
7.2. La joventut
 
7.3. L'adultesa
 
7.4. La vellesa

METODOLOGIA

L’assignatura es basarà en l’exposició de continguts per part de la professora amb suport audiovisual.
 
En funció del tema a tractar es proposarà la discussió de casos en petits grups o es promourà el debat sobre algun tema.
Es dedicaran algunes sessions a treballar en grups reduïts per vivenciar continguts teòrics.

De manera no presencial es demanarà la cerca i lectura de material bibliogràfic prèvia a la classe presencial.

AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació serà el següent:

70% de la qualificació s'obtindrà de dues proves teòriques:

· La primera prova de caràcter parcial es realitzarà durant el mes d'abril, serà de tipus test (4 opcions) i tindrà un valor d'un 30%.

· La segona prova es realitzarà durant la convocatòria de juny i serà formada per preguntes curtes i de tipus test (4 opcions) amb un valor d'un 40%.

30% de la qualificació s’obtindrà de la participació en les classes i presentació de treballs, realitzats en els grup reduïts:

· La no assistència en els grups reduïts o presentació dels treballs en el termini establert serà valorat en 0.

L'estudiant ha d'aprovar amb un 5 sobre 10 punts cadascuna de les parts, per tal de poder fer la mitjana i obtenir la nota final.

Segona convocatòria

L'estudiant haurà de recuperar les parts de coneixements teòrics (part test i/o part preguntes curtes i test) o de treball en grup reduït que no va superar al juny.

Tanmateix, l'estudiant ha d'aprovar amb un 5 sobre 10 punts cadascuna de les parts, per tal de poder fer la mitjana i obtenir la nota final.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

A. Exàmens

B. Exàmens orals

C. Exàmens tipus test

D. Treballs fets a casa

E. Informes

F. Informes/treballs fets en grup

G. Treballs pràctics amb ordinador

H. Projectes

I. Presentacions

J. Participació a classe

K. Informes de laboratori

L. Participació en el laboratori

M. Altres

· L’estudiant ha de demostrar el coneixement i comprensió sobre les bases epistemològiques de la psicologia, la història d’aquesta disciplina, i els seus principals paradigmes:

- Saber quins són els àmbits de recerca i camps d’aplicació de la psicologia. [C]

- Conèixer quina ha estat l’evolució històrica de la psicologia, des dels seus orígens filosòfics fins que va esdevenir una ciència experimental. [C]

- Conèixer les teories i models psicològics més rellevants. [C]

- Conèixer quines han estat les aportacions del conductisme, el cognitivisme, el constructivisme, el psicoanàlisi i de l’ humanisme. [C]

· L’estudiant ha de demostrar coneixement i comprensió dels principis psicològics bàsics de l’ésser humà:

- Conèixer i saber observar els components i els factor que influeixen en la percepció de l’altre i d’un mateix. [A,F,J,C]

- Ser conscient i poder modificar la percepció de l’altre i d’un mateix. [F,J,C]

- Conèixer i comprendre el procés, els tipus i les alteracions de la memòria. [C]

- Saber com pot influir les alteracions de la memòria en el tractament de fisioteràpia. [C]

- Conèixer i comprendre les diferents teories d’aprenentatge, pensament i llenguatge. [C]

- Saber com poden influir les alteracions d’aprenentatge, pensament i llenguatge en el tractament de fisioteràpia. [C]

- Conèixer i comprendre les teories de la motivació humana. [C]

- Saber com influeix la motivació en l’adherència al tractament de fisioteràpia. [A,C]

- Conèixer i comprendre els principis psicològics bàsics de les emocions. [C]

- Donar eines per treballar la intel·ligència emocional. [A,D,F,J]
 
. L'estudiant ha de demostrar coneixement sobre els moments evolutius de la persona al llarg del cicle vital:
 
-Conèixer els aspectes físics, psíquics, morals i socials en les diferents etapes: la infantesa, la joventut, l'adultesa i la vellesa. [A,C]

· L’estudiant ha de demostrar que ha assolit habilitats i actituds per millorar la comunicació amb els pacients, llurs famílies i l'equip de salut:

- Conèixer els aspectes bàsics de la comunicació humana. [A,C]

- A partir de l’assoliment d’habilitats i actituds poder observar, analitzar, intervenir i avaluar el procés comunicatiu amb els pacients, llurs famílies i equip de salut. [A,F,J]
 
- Conèixer els factors condicionants de l'adherència al tractament i les estratègies a aplicar en el procés d'atenció de la fisioteràpia (PAF). [A,J,C]

- Reconèixer com les emocions poden influir en el procés comunicatiu. [A,D,F,J]

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç d’identificar, analitzar, interpretar i formular problemes de naturalesa psicològica i social en un entorn interdisciplinari de manera individual o com a membre d’un equip:

- Conèixer quins aspectes influeixen i com intervenir en el burn out. [C]

- Tenir eines per poder identificar, analitzar, interpretar i avaluar problemes de naturalesa psicològica i social en un entorn interdisciplinari de manera individual o com a membre d’un equip. [A,F,J,C]

· L’estudiant ha de demostrar tenir eines per establir una relació d’ajuda que ofereixi una optimització en la relació dins el procés fisioterapèutic:

- Conèixer la teoria, la metodologia, els objectius, les actituds, les tècniques i les fases de la relació d’ajuda. [C]

- Adonar-se de la implicació implícita i explicita de la relació d’ajuda. [J,C]

· L’estudiant ha de demostrar que reconeix i comprèn els factors psicològics i socials que influeixen en el procés dinàmic del concepte salut/malaltia de l’individu i l’impacte emocional d’aquest que cal treballar en un entorn professional:

- Conèixer les fases del procés d’adaptació psicològica de la discapacitat. [A]

- Entendre els factors psicològics i socials del procés de dol. [A]

- Reconèixer l’impacte emocional que pot esdevenir del procés dinàmic del concepte salut/malaltia de l’individu. [A,F,G,J,C]

- Adonar-se dels aspectes emocionals que envolten l’individu i l’entorn que l’atén professionalment. [A,G]

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

·Clèries X. El pacient té la paraula. La comunicació amb els professionals de la salut. Barcelona: Viguera; 2009.

·Cibanal M. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 2ª ed. Barcelona: Elsevier; 2010.

·Myers E. Psicología. Buenos Aires: Médica-Panamericana; 2008.

·Papalia D, Woods A. Psicología. Madrid: McGraw-Hill; 2001.


 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 

. Borell F. Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas. Barcelona: semFYC; 2004

·Castanyer O. La asertividad: expresión de una sana autoestima. Bilbao: Desclée de Brouwer; 2003.

·Castellví P. Psicologia del desenvolupament. Barcelona: Proa; 1997.

·Clèries X. La comunicación. Una competencia esencial para los profesionales de la salud. Barcelona: Elsevier; 2006.

·French S, Julius S. Physiotherapy: a psychosocial approach. Elsevier: Oxford; 2004.

·Gil J. Psicología de la Salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Pirámide: Madrid; 2004.

·Gracia, E, Musitu G. Psicología social de la família. Barcelona: Paidós; 2000.

·Knapp ML. La comunicación no verbal. Buenos Aires: Paidós; 1992.

·Neimeyer RA. Aprendrer de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo. Barcelona: Paidós; 2007.

·Suarés M. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Barcelona: Paidós; 2002.

·Tazón P, García J, Aseguinolaza L. Relación y comunicación. Madrid: D.A.E, 2000.

·Watlawick P. Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder; 1993.

·Worden JW. El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós; 1997.

·World Health Organization. Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría general de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Madrid: Organización Panamericana de la Salud; 2001.


PREPARAT PER:   
Myriam Ponsa Masana • Natàlia Gómara Toldrà
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016