CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Psicologia de la Comunicació

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPSC
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

Cap

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap


DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Els objectius de l’assignatura de Psicologia de la Comunicació són entendre les bases de com la comunicació es transmet a partir de diversos mecanismes psicològics, especialment la persuasió i les trampes mentals, perquè la Psicologia busca la part pragmàtica de la comunicació. Igualment es fa un recorregut pels conceptes cognitius que generen una comunicació creativa. No es tracta de desenvolupar teories extenses, si no aspectes puntuals  de la comunicació que conjuntament esdevenen un compacte d’estratègies psicològiques.

 


COMPETÈNCIES

Conèixer i detectar els processos psicosocials, cognitius i emocionals bàsics de la comunicació. Capacitat d’aplicar estratègies psicològiques per millorar els missatges i continguts de qualsevol creació i comunicació,  i detectar-ne els mecanismes perversos. L’alumne/a  ha de ser capaç d’entendre i conèixer els mecanismes bàsics de la comunicació.


CONTINGUTS

TEMES A IMPARTIR AL GRUP GENERAL:

 

1.- INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ: Aspectes bàsics del procés comunicatiu. Relacions entre missatges, receptor, mecanismes psicològics i culturals. L’atracció. Bases psicològiques de processos cognitius: lateralitat.

 

2.- EMOCIONS I COMUNICACIÓ: La comunicació i la interpretació de continguts a partir de les emocions. La intuició i l’INCONSCIENT COGNITIU. Distorsions interpretatives a l’hora de jutjar la pròpia conducta i la dels altres. La creativitat i la presa de decisions (disparadors creatius).

 

3.- LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL: Aspectes comunicatius. Credibilitat. Disonància cognitiva. La percepció i les seves alteracions. 

Comunicació i psicologia de l' amor.

 

4.- COMUNICACIÓ NO VERBAL: Aspectes de comunicació no verbal i els seus significats. Descodificació de conductes (sincronia corporal, etc.).

 

5.- PERSUASIÓ I MANIPULACIÓ: Senyals i efectes de la persuasió. La manipulació i els seus nivells.  Rutes i models d’elaboració (Petty & Cacioppo). S’amplia el tema en la Unitat Formativa, concretant conceptes aplicables.

 

6.- COMUNICACIÓ I GÈNERE: Les actituds. Els estereotips de gènere i la seva relació amb la dimensió comunicativa.  

 

7.- COMUNICACIÓ I GRUP: Les normes dins el grup. Lideratge. La influència del grup. El poder. El valor dels objectes. Els prejudicis: com s’aprenen i com es poden reduir. La presa de decisions.

 

 

TEMES DE LA UNITAT FORMATIVA: “TRAMPES PSICOLÒGIQUES”.

 

La  UF es concreta en conceptes de trampes psicològiques i les seves conseqüències en la comunicació. Entre les quals:

 

-La il·lusió de coneixement

-Atribució de característiques segons les circumstàncies.

-L’ordre inexistent.

-L’escalada informativa.

-Com direccionar un missatge.

-El conformisme.

-La sobrevaloració.

-L’ànsia i la por en comunicació.

-Les postprofecies.

-La memòria creativa.

-La il·lusió de la certesa.

-L’observació cega. L'efecte Franklin, l'efecte Ou, etc...

-La posició serial: com organitzar un discurs.

-Profecies que s’autocompleixen.

-La falsificació de la memòria.

-La decisió de no decidir i la rutina comunicativa.
 

Aquests conceptes  i d’altres de complementaris es tractaran d’una manera puntual i concisa per veure’n els seus efectes i es veurà la seva relació amb l'empatia.

METODOLOGIA

Al llarg de l’assignatura, s’aniran presentant diferents aspectes que permeten analitzar la comunicació social des del punt de vista de la psicologia. L’assignatura està intrínsecament lligada a la UF en el sentit que en la Unitat Formativa s’exposaran trampes psicològiques des de les perspectives vistes al bloc general.

 

a)    Classe lectiva

b)    Exercicis en grup a classe

c)    Exercicis en grup fora de classe

d)    Lectura de textos (llibres, articles, capítols...)

e)    Visionats

f)      Preparació d’exàmens

g)    Realització d’exàmens

h)    Tutories.

AVALUACIÓ

Estructura d’avaluació de l’assignatura:

 

 La nota global de l’assignatura resultarà de la relació de tres notes parcials:

 

Bloc General: 65% del total.

Aquest bloc estarà integrat per:

-      Examen final de l’assignatura: 40 %

-      Exercicis: 25 %


L’estudiant no es podrà a presentar a l’examen final si no ha lliurat un mínim del 70% dels exercicis marcats pel professor a classe, en el moment i forma que s’indiquin.

 

Unitat Formativa : 35% del total

- Pràctiques puntuals a classe i fora de classe (10%).  El cinquè dia es presentarà un treball en equip de dues persones, aplicat a l'especialitat i/o interès de l'alumne/a (publicitat, relacions públicques, periodisme, cinema, televisió) (20%) . En l'última sessió es fa un exercici individual (5%).

 

Per aprovar l’assignatura, l’estudiant haurà d’haver superat tant el Grup General  com la Unitat Formativa que la composa

Aquesta norma general es concreta de la manera següent:

 

Primera convocatòria:

- En el cas d’haver aprovat el Bloc General i la Unitat Formativa, la nota serà el resultat d'aplicar les proporcions indicades (BG 65%; i 35% per la UF)

- En el cas  que un dels dos blocs (GG o UF) s'hagi suspès, se li assignarà un 4 a la nota final.

 

Segona convocatòria:

- L’estudiant només haurà de recuperar la part suspesa a la primera convocatòria. 
En el cas del GG, s'haurà de dur a terme un examen, al qual només podran accedir els estudiants que hagin lliurat els treballs i els exercicis fixats com a mínims durant el curs.

 

-En el cas de la UF, l’estudiant haurà de realitzar una exposició presencial similar a l'efectuada el cinquè dia de la UF, sobre la matèria  impartida durant el curs.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’estudiant ha de demostrar l’habilitat en reconèixer i aplicar els conceptes de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

DOISE, Willem y MOSCOVICI, Serge. “Psicología Social I. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos”. Paidós, Barcelona, 1984.


GIRBAU, M.Dolors. “Psicología de la Comunicación”. Ariel Psicología. Barcelona, 2002.


MORALES, José Fco. i altres. “Psicología Social” McGraw Hill. Madrid, 2007


MOYA, Miguel C. “Estudios de Psicología Social” UNED, Madrid 2003.

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

A considerar pel professor, sempre i quan ho consideri oportú.
PREPARAT PER:   
Antonio Maria Bueso Fernández Moscoso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016