CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Producció II. Televisió

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPRTV2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

Cap.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La producció de tota mena d’obres audiovisuals té uns modes i uns sistemes propis que integren tot un seguit de procediments –equips, personal, tecnologia...- que són imprescindibles de conèixer des de les diferents perspectives professionals i acadèmiques. En aquest sentit, l’assignatura pretén aprofundir en els modes propis de la producció en el món de la televisió, treballant les particularitats dels diversos gèneres televisius.

Per això, l’assignatura compta amb una unitat formativa específica sobre la producció de dos dels gèneres més comuns dels actuals canals televisius, els informatius diaris i la ficció seriada.

COMPETÈNCIES

1.     Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris pel disseny de producció integral d’un treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins el projecte gràfic de comercialització.

2.     Coneixement de les particularitats del procés de producció televisiva, tant dels del punt de vista general d’organització d’una emissora com de l’especificitat de la producció en els gèneres televisius més comuns.

CONTINGUTS

Bloc General

 

1.      Estructura de producció d’un canal de televisió.

2.     Equips tècnics i artístics. Organigrames de canals de televisió en funció de la tipologia.

3.     La gestió televisiva i el disseny de programació

4.     Pressupostos i Contractes

5.     Tipologia de la producció televisiva. Modes de producció.

6.     Gèneres televisius i els seus modes de producció.

6.1  Els informatius diaris

6.2  Els informatius no diaris

6.3  Esports

6.4  Entreteniment lleuger.

6.5  Infantils

6.6  Musicals

6.7  Ficció seriada

7.     El factor tecnològic.

 

Unitat formativa: la producció dels informatius diaris i de la ficció seriada

1.     Organització d’una redacció informativa a televisió.

2.     Escaleta d’un informatiu

3.     Els modes de producció dels diferents subgèneres informatius: Esports, Meteo, Esdeveniments especials, etc.

4.     Tipologia de la ficció seriada: la recerca del target

5.     Desglossament de guió i pressupost.

6.     Guionatge, escaletatge, enregistrament, post-producció i comercialització.

METODOLOGIA

El professor impartirà les classes en l’horari de l’assignatura. En aquestes classes es faran visionats de material audiovisual o electrònic adient que il·lustri o que plantegi interrogants lligats al temari de l’assignatura.

En algunes sessions, el professor proposarà exercicis que hauran de ser resolts individualment o col·lectiva per a lliurar-se en la següent sessió.

Els alumnes també hauran de fer un treball individual consistent en la recensió dels dos llibres indicats amb un asterisc * a la Bibliografia. També hauran d’elaborar en un grup de com a màxim tres persones un treball sobre un programa de televisió. Aquest treball haurà d’analitzar els diversos aspectes de la producció implicats en l’elaboració del producte, des del seu costat econòmic a l’organització de l’equip, passant pels seus aspectes tecnològics i la comercialització, si s’escau. Els continguts d’aquest treball conjunt hauran de ser exposats a classe.

A més, es farà una prova escrita.

En les dues unitats formatives es treballaran exemples lligats als dos gèneres estudiats. 

AVALUACIÓ

Bloc General

El Bloc General representa el 70% de la nota de l’assignatura dividida entre tres conceptes:

  • Examen final, que representa un 30 per cent de la nota (A)
  • Recensió dels dos llibres, que representen un 10 per cent de la nota.(D)
  • Treball i presentació en comú sobre la producció d’un programa de televisió, que representa un altre 20 per cent de la nota (B,C)
  • Participació, que representa un 10 per cent de la nota (J)

 

Unitat Formativa

La Unitat Formativa representa un 30 per cent de la nota

  • Elaboració d’una escaleta informativa, que representa un 10 per cent. (B)
  • Desglossament d’alguna seqüència de ficció, que representa un 10 per cent (B)
  • Assistència i participació, que representa un 10 per cent (J)

 

L’alumnat, obligatòriament, ha d’aprovar, separadament, els dos blocs d'avaluació que componen l'assignatura: l'avaluació del bloc general i de l’unitat formativa. Aquesta norma general es concreta de la manera següent:

 

a)     Primera convocatòria

–Si, a la primera convocatòria, algun dels dos blocs d'avaluació queda suspès, l’alumnat tindrà l'assignatura suspesa.

 

b) Segona convocatòria

–A la segona convocatòria, l’alumnat només haurà de recuperar el bloc o els blocs d'avaluació pendents. En el cas de l'examen de recuperació del bloc general, només podrà presentar-s'hi si ha fet i lliurat, quan i com corresponia, els treballs i recensions programats.

–Si no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses a la segona convocatòria, suspendrà tota l’assignatura: per al curs següent, haurà de matricular-se de la totalitat de l'assignatura, i haurà de tornar a examinar-se dels blocs d'avaluació.

 

Un cop aprovats els dos blocs de l'assignatura, es farà la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. Tant a la primera com a la segona convocatòria, si la mitjana de l’assignatura és superior a 5, però s’ha suspès algun dels dos blocs, s’assignarà un 4.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1:

·      L’estudiant ha de demostrar coneixement de les tècniques i dels processos de producció de l’àmbit televisiu [A,B,C,D,J].

 

Objectiu 2:

·      L’estudiant ha de demostrar coneixement i capacitat d’anàlisi de les obres de referència en el àmbit de la producció [B].

 

Objectiu 3:

·      L’estudiant ha de demostrar habilitat i coneixement per a construir o esmicolar estructures de contingut televisiu lligades als gèneres més destacats [B,J].

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

FERNANDEZ DIEZ, F., BLASCO, J Dirección y gestión de
proyectos. Aplicación a la producción audiovisual.
Barcelona, Edicions UPC, 1995.            


FERNANDEZ DIEZ, F., MARTINEZ ABADIA, J La dirección de producción para
cine y televisión.
Barcelona, Paidós, 1994

 

MARTINEZ ABADIA, J; VILA, P. Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emision y difusión de contenidos. Barcelona, Paidós, 2004

 

MARZAL, J; LÓPEZ, F. Teoría y técnica de la producción audiovisual. València, Tirant lo Blanch, 2008

 

SAINZ, M. El productor audiovisual. Madrid, Vallehermoso, 2008

 

*VIOLAN, E. Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte, de la idea a l'emissió. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009*

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Cap.
PREPARAT PER:   
Iván Gómez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ16/01/2017