CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques

CRÈDITS ECTS12,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA14446
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Pràctiques
Primer
Anual

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

- CB7.  Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- CG1. Que els estudiants siguin capaços de desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal

- CG4. Que els estudiants tinguin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge 

- CT1. Que els estudiants siguin capaços de coordinar, separar i ordenar per prioritat diferents tasques per complir amb els plans de treball i els objectius marcats.
- CT3. Que els estudiants tinguin la capacitat d'assumir responsabilitats, prendre decisions i dirigir persones i projectes.
- CT4. Que els estudiants demostrin iniciativa i proactivitat emprenent accions que millorin la qualitat i l'eficàcia del la gestió de persones.
- CT6. Que els estudiants sàpiguen valorar la pròpia actuació de manera crítica i reconèixer les pròpies fortaleses i limitacions.

- CE1. Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern.
- CE2. Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar novest tècniques, idees i conceptes per la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans

- CE3. Que els estudiants sàpiguen dissenyar mecanismes d'avaluació i millora de la salut física i emocional de les persones en el si d'una organització.
- CE4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals a la investigació i gestió de recursos humans.
- CE5. Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de la gestió de recursos humans.
- CE6. Que els estudiants siguin capaços d'adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals
- CE7. Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia de Recursos Humans.

RESULTATS D’APRENENTATGE

 Els estudiants apliquen els coneixements adquirits en les accions formatives del Màster en el context laboral

REQUISITS PREVIS

No es requereixen

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

Pràctiques professionals

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Bàsicament es tracta d'un aprenentatge experiencial en els centres de pràctiques i un seguiment en els seminaris (estudi de casos, exposicions orals...) i tutories individualitzades.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L’avaluació de competències es farà a partir de l'informe que envía el centre de pràctiques externes (70% ) de l'informe i autoavaluació de pràctiques que presenta de forma oral l'estudiant (30%).

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

La bibliografia es donarà a l’inici de curs.

PREPARAT PER:   
Eulàlia Ros Martrat
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016