CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques Obligatòries: Pub. RP

CRÈDITS ECTS12,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPOBLPUB
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Pràctiques
Tercer
----

PREREQUISITS

S’ha d’haver estat avaluat del Seminari V

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Seminari VI

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Les Pràctiques Obligatòries permeten que l’alumne conegui la realitat professional de la publicitat, les relacions públiques i, en sentit més ampli, de la comunicació empresarial en general així com de determinades activitats afins, mitjançant el contacte directe i permanent amb empreses del sector.

Un cop adquirides al seminari les competències pròpies de l’exercici de la professió, l’alumne ha de demostrar que sap integrar-se en un equip de treball professional en el qual completarà la seva formació i posarà les seves capacitats al servei de l’empresa que l’acull.

Les Pràctiques facilitaran que l’alumne adquireixi una visió global de l’activitat professional esmentada en general i de les dinàmiques de funcionament de la seva empresa en particular. L’objectiu és tenir la vista posada en la futura inserció professional.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació s’enumeren poden ser comunes a d’altres assignatures del mòdul V. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de la pràctica professional en empreses o departaments d’empreses vinculades a la publicitat i les relacions públiques i, en senti ampli, a la comunicació empresarial i activitats afins. L’assoliment d’aquestes competències determinaran els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Coneixement de la realitat professional de la publicitat, les relacions públiques i, en sentit més ampli, de la comunicació empresarial en general així com de determinades activitats afins. L’alumne adquireix la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament de la seva empresa i del sector.

2. Capacitat i habilitat per a treballar i desenvolupar les tasques pròpies i característiques de l’empresa on desenvolupa la seva activitat.


CONTINGUTS

L’alumne aplica a la seva activitat diària al centre de Pràctiques els coneixements adquirits durant el primer semestre i que s’han perfeccionat al segon en treballs més específics. L’alumne està en contacte permanent amb el tutor de Pràctiques del centre de treball i amb el tutor de seminari. Aquesta interrelació comporta un seguiment exhaustiu de l’activitat de l’estudiant amb l’objectiu de perfeccionar les seves capacitats de cara a una futura inserció laboral.


METODOLOGIA

Recursos metodològics de les pràctiques:

1 Tutories

2 Pràctiques en empreses

3 Presentació de projectes, memòries o informes.

AVALUACIÓ

La nota global de les pràctiques resultarà de l’avaluació del tutor de pràctiques de l’empresa (60 per cent) i de la confecció per part de l’alumne d’una memòria de pràctiques que reflectirà l’activitat realitzada durant l’estada al centre professional i la seva evolució a l’equip on s’ha integrat. El tutor de seminari haurà d’avaluar aquesta memòria, haurà de fer el seguiment de l’evolució de l’alumne al centre de pràctiques i haurà d’elaborar un informe individual sobre l’alumne (40 per cent).

1 Avaluació de projectes, memòries i informes.

2 Informes de tutorització de l’empresa i del tutor de seminari.

3 Avaluació d’actituds.

RECUPERACIÓ:

En cas de suspendre les pràctiques es suspendrà automàticament el Seminari VI, per la qual cosa s’haurà de repetir tant el Seminari com les Pràctiques.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements de la realitat de la publicitat, les relacions públiques i, en sentit més ampli, de la comunicació empresarial en general així com de determinades activitats afins. L’alumne haurà d’evidenciar que té la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament de l’empresa que l’acull i del sector en general.

Competència 2:

L’alumne haurà de demostrar que té capacitat i habilitat per a treballar i desenvolupar les tasques pròpies i característiques de l’empresa on desenvolupa la seva activitat.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

No és necessària.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

No és necessària.


PREPARAT PER:   
Marcos Polo López
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016