CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques Obligatòries: Periodisme

CRÈDITS ECTS12,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPOBLPER
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Pràctiques
Tercer
----

PREREQUISITS

S’ha d’haver estat avaluat del Seminari V i estar matriculat o avaluat del seminari VI.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT


DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Les Pràctiques Obligatòries permeten que l’alumne conegui la realitat professional del periodisme en contacte directe i permanent amb una redacció professional.

Una vegada adquirides al seminari V bona part de les aptituds de la professió periodística, l’alumne ha de demostrar ara que sap integrar-se en un equip de treball professional en el qual completarà la seva formació i posarà les seves capacitats al servei de l’empresa que l’acull.

Les Pràctiques facilitaran que l’alumne adquireixi una visió global de l’activitat periodística en general i de les dinàmiques de funcionament del seu mitjà o empresa en particular. L’objectiu és tenir la vista posada en la futura inserció professional.

L’assignatura Pràctiques Obligatòries pertany al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del Periodisme, i forma part dels crèdits obligatoris definits per la Facultat d’acord amb la legislació estatal.

Pràctiques Obligatòries es realitza en paral·lel al Seminari VI i significa l’aplicació pràctica en grups professionals de treball dels coneixements adquirits al Seminari V i ampliats al Seminari VI, tots dos de 3r curs.

El professor de Seminari és el tutor de l’estudiant no només d’aquesta assignatura sinó de totes les del semestre; per això, també orientarà els seus interessos acadèmics i professionals, i l’educarà en les actituds vitals per als seus estudis universitaris.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació s’enumeren poden ser comunes a d’altres assignatures del mòdul 5. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de la pràctica periodística en empreses i mitjans de comunicació. L’assoliment d’aquestes competències determinarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Coneixement de la realitat professional del periodisme mitjançant l’estada en Pràctiques en empreses de comunicació. L’alumne adquireix la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament del mitjà i del sector.

2. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia, en nous suports (internet) o en el de la comunicació empresarial o institucional. L’alumne confecciona productes periodístics d’acord amb els criteris i característiques del mitjà on desenvolupa la seva activitat.


CONTINGUTS

L’alumne aplica a la seva activitat diària al centre de Pràctiques els coneixements adquirits durant el primer semestre i que es van perfeccionant al segon en treballs més complexos. L’alumne està en contacte permanent amb el tutor de l’empresa on realitza les Pràctiques i amb el tutor de seminari. Aquesta interrelació comporta un seguiment exhaustiu de l’activitat de l’estudiant amb l’objectiu de perfeccionar les seves capacitats de cara a una futura inserció laboral.

L’alumne realitza les pràctiques en empreses del sector de la comunicació, elegides pel tutor de seminari, vinculades directament amb el seminari en el qual s’ha matriculat.


METODOLOGIA

Recursos metodològics de les pràctiques:

m) Tutories.
n) Pràctiques en empreses.
o) Presentació de projectes, memòries i informes.

AVALUACIÓ

La nota global de les pràctiques resultarà de dues notes: l’avaluació del tutor de pràctiques de l’empresa (60 per cent) i l’informe sobre l’evolució de l’alumne que farà el tutor de seminari (40 per cent) a partir d’una memòria de pràctiques que l’estudiant haurà de confeccionar sobre la seva estada al centre professional.

H Avaluació de projectes, memòries i informes.
I Informes de tutorització de l’empresa i del tutor de seminari.
J Avaluació d’actituds.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Capacitat 1:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements de la realitat del periodisme mitjançant l’estada en Pràctiques en empreses de comunicació. L’alumne haurà d’evidenciar que té la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament del mitjà i del sector.

Capacitat 2:

L’alumne haurà de demostrar que té capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia, en nous suports (internet) o en el de la comunicació empresarial o institucional . L’alumne haurà de saber confeccionar productes periodístics d’acord amb els criteris i característiques del mitjà on desenvolupa la seva activitat.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 
PREPARAT PER:   
Maria Carmen Fernández López
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016