CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques II (Optatives)

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPOPER
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Quart
----

PREREQUISITS

S'han d'haver aprovat les Pràctiques Obligatòries de Tercer Curs.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura Pràctiques II, optativa de Quart Curs, permet que l’alumne complementi l’activitat duta a terme durant les pràctiques Obligatòries de Tercer Curs. Es tracta d’una nova oportunitat de refermar els coneixements i les habilitats adquirides a la Facultat i al Centre de Pràctiques i posar-les novament al servei d’una redacció professional.

Les Pràctiques facilitaran que l’alumne complementi la visió global de l’activitat periodística en general i de les dinàmiques de funcionament del seu mitjà o empresa en particular de cara a la futura inserció professional.

L’assignatura Pràctiques II pertany al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del Periodisme, i forma part dels crèdits optatius definits per la Facultat d’acord amb la legislació estatal. L’assignatura estarà tutoritzada i avaluada per un professor de la Facultat.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació s’enumeren poden ser comunes a d’altres assignatures del mòdul 5. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de la pràctica periodística en empreses i mitjans de comunicació. L’assoliment d’aquestes competències determinarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Coneixement de la realitat professional del periodisme mitjançant l’estada en Pràctiques en empreses de comunicació. L’alumne adquireix la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament del mitjà i del sector.

2. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia o en nous suports (internet), així com en el de la comunicació empresarial. L’alumne confecciona productes periodístics d’acord amb els criteris i característiques del mitjà on desenvolupa la seva activitat.

 

CONTINGUTS

L’alumne aplica a la seva activitat diària al centre de Pràctiques els coneixements adquirits tant a la facultat com a les Pràctiques Obligatòries de Tercer Curs. L’alumne està en contacte permanent amb el tutor de l’empresa on realitza les Pràctiques i amb el tutor de la Facultat. Aquesta interrelació comporta un seguiment exhaustiu de l’activitat de l’estudiant amb l’objectiu de perfeccionar les seves capacitats de cara a una futura inserció laboral.

METODOLOGIA

Recursos metodològics de les pràctiques:

m) Tutories.
n) Pràctiques en empreses.
o) Presentació de projectes, memòries i informes.

AVALUACIÓ

La nota global de les pràctiques resultarà de dues notes: l’avaluació del tutor de pràctiques de l’empresa (60 per cent) i l’informe sobre l’evolució de l’alumne que farà el tutor de la Facultat (40%) a partir d’una memòria de pràctiques que l’estudiant haurà de confeccionar sobre la seva estada al centre professional.

H Avaluació de projectes, memòries i informes.
I Informes de tutorització de l’empresa i del tutor de seminari.
J Avaluació d’actituds.

RECUPERACIÓ:

Si no se superen les pràctiques, aquestes s’hauran de repetir.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Capacitat 1:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements de la realitat del periodisme mitjançant l’estada en Pràctiques en empreses de comunicació. L’alumne haurà d’evidenciar que té la capacitat d’integrar-se en un determinat equip de treball al qual hi aporta les seves habilitats i adquireix nous coneixements sobre el funcionament del mitjà i del sector.

Capacitat 2:

L’alumne haurà de demostrar que té capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia, en nous suports (internet) o en el de la comunicació empresarial. Per això haurà de saber confeccionar productes periodístics d’acord amb els criteris i característiques del mitjà on desenvolupa la seva activitat.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 
PREPARAT PER:   
Maria Carmen Fernández López
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016