CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Práctiques Externes

CRÈDITS ECTS12,00
CODI DE L'ASSIGNATURABBPRPUB
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPUB
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Pràctiques
Tercer
----

PREREQUISITS

És necessari haver estat avaluat del Seminari V i estar matriculat del Seminari VI.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Seminari VI.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Las Pràctiques Obligatòries permeten que l’alumne conegui la realitat professional de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting, i en un sentit més ampli, de la comunicació empresarial, així com de determinades activitats afins, mitjançant el contacte directe i permanent amb empreses del sector.

Quan l’alumne ha adquirit bona part de les aptituds de la professió en el Seminari V, ha de demostrar que sap integrar-se en un equip de treball professional dins del qual completarà la seva formació i que sabrà posar les seves capacitats al servei de l’empresa que l’acull.

Las Pràctiques facilitaran l’adquisició d’una visió global de l’activitat professional esmentada, així com de les dinàmiques de funcionament del seu mitjà o empresa en particular. L’objectiu últim és la futura inserció professional.

COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CG7 – L’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eines bàsiques i habituals de treball, i d’aprofitar-ne totes les potencialitats a l’hora de desenvolupar les activitats pròpies de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.

COMPETÈNCIES TRASVERSALS

CT3 - L’estudiant ha de ser capaç de col·laborar amb altres alumnes per tal d’assolir objectius comuns, mitjançant la incorporació en grups de treball ja existents o bé, creant grups propis. 

CT4 - L’estudiant ha de ser capaç d’adaptar-se als canvis conceptuals, instrumentals i laborals a partir de la formació rebuda. 

CT5 - L’estudiant ha de ser capaç d’incorporar-se i d’adaptar-se a les dinàmiques d’àmbits laborals propis de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE8 - L’estudiant ha de tenir la capacitat d’adaptació als entorns laborals de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting des del coneixement dels processos de la professió, i a partir de les actituds professionals inherents als perfils laborals propis del Grau.

CONTINGUTS

Durant el primer semestre l’alumne aplica els coneixements adquirits a la seva activitat diària del centre de Pràctiques que durant el segon semestre s’aniran perfeccionant mitjançant les tasques més complexes. L’alumne està en contacte permanent amb el tutor de l’empresa on realitza les Pràctiques i amb el tutor de Seminari. Aquesta relació comporta un seguiment exhaustiu de la activitat de l’estudiant amb l’objectiu de perfeccionar les seves capacitats de cara a una futura inserció laboral.

METODOLOGIA

Aprenentatge per immersió en l’activitat professional 

Conscienciació de l’autoaprenenetatge i de les necessitats formatives

AVALUACIÓ

Autoavaluació i avaluació de memòries de tutorització 20%

Avaluació d’actituds i de procediments d’aprenentatge 40%

Avaluació de agents externs a la Facultat 40%

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

S’avaluarà la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de treball bàsiques i habituals, i d’aprofitar-ne totes les potencialitats a l’hora de

desenvolupar activitats pròpies de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES

Es comprovarà que l’estudiant sigui capaç de treballar en equip, d’adaptar-se a les situacions canviants del món laboral, i de treballar en l’àmbit de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

No és necessària.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

No és necessària.
PREPARAT PER:   
Giorgia Miotto
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ16/03/2017