PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques externes 7

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFPRACT7
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Pràctiques
Quart
----

PREREQUISITS

Haver superat les Pràctiques Externes 1, 2, 3 i 4

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura permet l’articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional viscuda des de les estades clíniques que l’estudiant ha realitzat a quart curs.

L’assignatura consta d’una estada en el centre de pràctiques, on l’estudiant durant un període desenvolupa les tasques assistencials pròpies de l’especialitat del centre assignat. Associat a aquesta pràctica clínica, l’estudiant ha de realitzar un treball. Aquest treball vol donar importància al fet de ser una de les darreres pràctiques del Grau, ja que preveu que l’estudiant tingui integrades habilitats assolides al llarg del procés de formació. Per aquest motiu, l’estudiant haurà d’elaborar un informe de Fisioteràpia de final de tractament, de seguiment o bé de derivació a un altre professional de la salut.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

· Demostrar capacitat de treballar conjuntament en l'equip multidisciplinari, complir amb la normativa pròpia del centre així com amb la normativa de les pràctiques, (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc.) i integrar els coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l'especialitat

· Reconèixer els diferents formats d’informes que un fisioterapeuta elabora en la pràctica professional.

· Demostrar l’habilitat per dissenyar i elaborar un informe (d’alta, de seguiment o de derivació) del procés d’atenció en fisioteràpia (PAF) durant les pràctiques externes 7.

CONTINGUTS

Contingut teòric i pràctic assolit al llarg de la carrera des de les diferents assignatures curriculars i procediments aplicats en els centres de pràctiques (Pràcticum en diferents centres).

METODOLOGIA

Realització d’un període d’estades clíniques on l’estudiant, durant 4 setmanes d’estades, s’adaptarà a la normativa, horari, especialitat i característiques pròpies del centre on realitza les pràctiques corresponents a aquest període.

Presentació d’un treball treball vinculat a la pràctica externa 7.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquesta assignatura s’obtindrà fent la mitja de les notes obtingudes en cadascuna de les parts. El valor de les parts és el següent:

Estades clíniques: 75%

Treball escrit: 25%. L’avaluació del treball la realitzaran la professora Mercè Sitjà.

Per aprovar l'assignatura és necessari assolir les dues parts (mínim de 5 a cada part). En cas de no superar una de les parts la nota final serà la de la part suspesa.

L'assignatura disposa d'un període extraordinari de fins a sis setmanes, per a tots aquells alumnes que no hagin realitzat les pràctiques ja sigui per motius justificats com per no haver assolit alguna de les parts corresponent a la pràctica. De cap manera es poden fer més de sis setmanes en aquest període.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

· Complir amb la normativa pròpia del centre i de les EECC (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc...)

· Demostrar capacitat de treballar amb l’equip inter o multidisciplinar

· Demostrar la integració dels coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l’especialitat de fisioteràpia

· Presentar un treball escrit on l’estudiant demostri la capacitat d’elaborar un informe del procés d’atenció en fisioteràpia (PAF) realitzat durant les Pràctiques externes 7.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Donades les característiques de l’assignatura la bibliografia abasta un ampli espai de disciplines i referències.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

[-]

PREPARAT PER:   
Mercè Sitjà Rabert • Isabel Fernández Prieto
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016