PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques externes 5

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFPRACT5
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Pràctiques
Quart
----

PREREQUISITS

Haver aprovat les assignatures de Pràctiques Externes 1 i 2.

CONEIXEMENTS PREVIS

Els coneixements necessaris, en base als continguts adquirits en cursos anteriors, haurien de ser anatomia i fisiologia humana, tècniques bàsiques en Fisioteràpia i en Psicologia aplicada a la salut.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà una visió i un aprenentatge basat en la pràctica (assistencial o de recerca) i està formada per dues parts:

1. L'estada al centre de pràctiques, on l'alumne durant un període de tres setmanes realitzarà les tasques pròpies de l'especialitat del centre assignat, sota la supervisió d'un tutor del centre (fisioterapeuta). El Pràcticum (pràctiques externes) el realitzen en diferents centres (Hospitals públics i privats, centres de rehabilitació, centres d'Atenció Primària, Residències Geriàtriques, Entitats esportives i Docents, etc.).

 2. La realització d'un treball de pràctiques (escrit) vinculat a l'estada clínica, sota la supervisió d'un professor de la FCSB. El treball consisteix en la realització d’un treball de camp explicant el funcionament i organització del servei de Fisioteràpia del centre de pràctiques.

Durant tot el procés, la FCSB assigna una persona que realitza un seguiment de les pràctiques externes, sent el vincle entre la FCSB, el centre de pràctiques i l'estudiant.

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

1. Conèixer l’entorn físic, social, administratiu, assistencial i de gestió del centre assistencial on es desenvolupa la pràctica i ser capaç d’identificar i analitzar els elements que intervenen en la gestió d’un centre de salut.

2. Tenir capacitat d’observació, descripció i anàlisi de tot allò vinculat al centre assignat (entorn, característics, funcionament, gestió, etc) per potenciar el creixement de l’estudiant en la seva pluridimensionalitat.


CONTINGUTS

Procediments aplicats al centre de pràctiques en relació a les diferents especialitats (Traumatologia, Reumatologia, Geriatria, Neurogeriatria, Càrdio-respiratori, etc.).

 

METODOLOGIA

Pràctiques externes, tutoria de pràctiques i treball vinculat a les pràctiques.

La metodologia està basada en la transmissió del coneixement, on l'observació clínica i realització dels procediments terapèutics propis de l'especialitat del centre són la base de l'evolució del seu aprenentatge.

L'estudiant s'integra en l'equip professional (interdisciplinari) i humà, adquirint habilitats i adaptant-se a les diferents dinàmiques pròpies del centre i l'especialitat.
La realització del treball està vinculat a la recollida de dades del servei de Fisioteràpia.

 

AVALUACIÓ

Una absència no justificada en les estades clíniques, documentalment, serà avaluada amb un zero. Així mateix, l’absència d’entrega del treball escrit no justificat serà avaluada amb un zero. Es consideren causes d’absència justificada les establertes en la normativa acadèmica de la Facultat (publicada a la Guia de l’Estudiant).

L'assignatura disposa d'un període extraordinari de fins a sis setmanes, per a tots aquells alumnes que no hagin realitzat les pràctiques ja sigui per motius justificats com per no haver assolit alguna de les parts corresponent a la pràctica. de cap manera es poden fer més de sis setmanes en aquest període.

L'avaluació de l'assignatura PE5, s'obté de la mitjana entre la nota obtinguda en la valoració de les pràctiques externes (75%) a càrrec del fisioterapeuta tutor de l'estudiant; i la del treball de pràctiques escrit (25%) supervisat i avaluat pel professor de l'assignatura.

Cal tenir les dues parts aprovades amb una nota mínima de 5 cadascuna d'elles, per superar l'assignatura. En cas de no superar una de les parts, la nota serà la de la part suspesa o no presentada en la convocatòria corresponent. L'estudiant que no superi l'assignatura en la primera convocatòria, tindrà opció a realitzar l'assignatura en un període extraordinari al final del curs acadèmic, que es correspon amb la segona convocatòria, la nota de la qual seguirà els mateixos criteris que en la primera convocatòria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’estudiant ha de demostrar ser capaç de dissenyar i organitzar el funcionament i organització del servei de fisioteràpia del centre de pràctiques complint amb la normativa de presentació escrita, identificant i descrivint les característiques pròpies i necessàries pel desenvolupament de la gestió en un centre assistencial.

 

L’estudiant ha de demostrar ser capaç de treballar conjuntament en l’equip multidisciplinari, complir amb la normativa pròpia del centre així com amb la normativa de les pràctiques (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc.) i integrar els coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l’especialitat.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Les característiques de l'assignatura fan que la bibliografia abasti un ampli ventall de disciplines i referències pel que l'estudiant es nodreix de la bibliografia pròpia de cadascuna de les assignatures pròpies de cada disciplina, així com de la bibliografia recomanada o suggerida pels diferents professionals del centre de pràctiques.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

[-]
PREPARAT PER:   
Anna Sanagustín Vidal
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/09/2016