PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques externes 3

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFPRACT3
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Pràctiques
Tercer
----

PREREQUISITS

Haver aprovat totes les assignatures de 1r curs.

CONEIXEMENTS PREVIS

(--)

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

(--)

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura està formada per dues parts diferenciades:

Una part que consisteix en l’estada en el centre de pràctiques, on l’estudiant durant un període de cinc setmanes desenvoluparà les tasques assistencials pròpies de l’especialitat del centre assignat.

L'altra part consisteix en la realització d'un treball associat a la pràctica clínica. L'estudiant, de forma esquematitzada, haurà de recollir dades relacionades amb el seguiment d'un cas clínic triat i analitzat al llarg de les estades clíniques, tot respectant les normes de privacitat i confidencialitat de la persona i les seves dades establertes per llei (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, 13 desembre).

L’assignatura permet l’articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

L'estudiant demostra ser capaç de:

 1. Dissenyar un format on, de forma esquematitzada, poder recollir les dades vinculades al cas clínic triat, amb capacitat de comprensió i expressió de les idees i conceptes, utilitzant un vocabulari adequat i amb capacitat per identificar i analitzar els diferents processos relacionats amb l'evolució del pacient.
 2. Treballar conjuntament en l'equip multidisciplinari, complir amb la normativa pròpia del centre, així com amb la normativa de les pràctiques (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc.) i integrar els coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l'especialitat.


CONTINGUTS

Contingut teòric i pràctic treballat al llarg del Grau des de les diferents assignatures curriculars.

Procediments aplicats en el centre de pràctiques en les diferents especialitats de:

 • Geriatria i Neurogeriatria
 • Cardiorespiratori
 • Traumatologia
 • Reumatologia
 • Neurologia


METODOLOGIA

Realització d'un període d'estades clíniques on l'estudiant, durant 5 setmanes d'estades, s'adaptarà a la normativa, a l'horari, a l'especialitat i a les característiques pròpies del centre on realitza les pràctiques corresponents a aquest període. 

Tanmateix, l'estudiant participarà en les tasques assistencials relacionades amb l'especialitat i les característiques del centre assignat.


Realització d'un treball vinculat a la Pràctica Externa 3.


AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquesta assignatura s’obtindrà fent la mitjana de les notes obtingudes en cadascuna de les parts. El valor de les parts és el següent:

Estades clíniques: 75%

Treball escrit: 25%

Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar les dues parts amb una qualificació de 5 sobre 10 punts. En cas de no superar una de les parts la nota final serà la de la part suspesa.

L'avaluació i seguiment d'aquest treball el realitzarà la professora de l'assignatura.

2a convocatòria

L'assignatura disposa d'un període extraordinari de fins a sis setmanes, per a tots aquells estudiants que no hagin realitzat les pràctiques ja sigui per motius justificats com per no haver assolit alguna de les parts corresponent a la Pràctica Externa 3. De cap manera es podran realitzar més de sis setmanes en aquest període extraordinari.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’estudiant ha de demostrar habilitats per:

 • Treballar conjuntament amb l'equip inter i multidisciplinari.
 • Complir amb la normativa pròpia del centre així com de les pràctiques externes (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc...).
 • Demostrar la integració dels coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l’especialitat.

L'estudiant ha de presentar un treball escrit on ha de demostrar:

 • Capacitat per a dissenyar un format on de forma esquematitzada pugui recollir les dades vinculades a un cas clínic.
 • Capacitat de comprensió i expressió de les idees i conceptes amb la utilització d’un vocabulari adient.
 • Capacitat per a identificar i analitzar els diferents processos relacionats amb l’evolució del pacient.

[D,E,F,G,H,I,J,M]BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Donades les característiques de l’assignatura la bibliografia comprèn un ampli ventall de disciplines i referències.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

(--)
PREPARAT PER:   
Natàlia Gómara Toldrà
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016