PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques externes 1

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFPRACT1
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  Anglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Pràctiques
Tercer
----

PREREQUISITS

Haver superat totes les assignatures de 1r curs del Grau de Fisioteràpia.
CONEIXEMENTS PREVIS

Els coneixements necessaris, en base als continguts adquirits en cursos anteriors, haurien de ser Anatomia i Fisiologia Humana, tècniques bàsiques en Fisioteràpia i en Psicologia aplicada a la salut.ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[--]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Pràcticum en diferents centres (Hospitals Públics i Privats, Centres de Rehabilitació, Centres d'Atenció Primària- CAP, Residències Geriàtriques, Entitats Esportives i Docents, etc.).

L'assignatura permet l'articulació bàsica entre conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional.

En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà una visió i un aprenentatge basat en la pràctica i està formada per dues parts:


- Una que consisteix en l'estada de tres setmanes al centre de pràctiques, on l'estudiant durant un període de quatre setmanes realitzarà les tasques pròpies de l'especialitat del centre assignat, sota la supervisió d'un tutor del centre (Fisioterapeuta).


-L’altra que consisteix en la realització d'un treball vinculat a l'estada clínica, sota la supervisió d'un professor de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCSB). El treball consisteix en l'aplicació d'un Procés d'Atenció en Fisioteràpia (PAF).


Durant tot el procés, la FCSB assigna una persona que realitza un seguiment diari, sent el vincle entre la FCSB, el centre de pràctiques i l'estudiant.
 

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

El programa de pràctiques està dissenyat perquè l'alumne adquireixi els coneixements i les habilitats pròpies dels objectius bàsics i generals, transversals i específics:

1. Potenciar les habilitats per treballar els procediments, conceptes i aptituds pròpies de l'àmbit universitari i professional.

2. Integrar les diferents vessants terapèutiques, pròpies de cada pacient en relació a l'especialitat on s'està realitzant la pràctica i familiaritzar l'estudiant amb les diferents realitats terapèutiques.

3. Potenciar el creixement de l'alumne en totes les diferents dimensions (social, psicològica, ètica i professional). 

 
 

CONTINGUTS

Procediments aplicats al centre de pràctiques en relació a les diferents especialitats (Traumatologia, Reumatologia, Geriatria, Neurogeriatría, Cardiorespiratori, etc.).METODOLOGIA

La metodologia està basada en la transmissió del coneixement, on l'observació clínica i realització dels procediments terapèutics propis de l'especialitat del centre són la base de l'evolució del seu aprenentatge.

L'estudiant s'integra en l'equip professional (interdisciplinari) i humà, adquirint habilitats i adaptant-se a les diferents dinàmiques pròpies del centre i l'especialitat.
La realització del treball està vinculat a la recollida de dades pròpies d'una tasca de camp, basat en el PAF vinculat a les proves d'exploració pròpies de l'especialitat i patologies tractades al centre de pràctiques. 

AVALUACIÓ

L'avaluació de l'assignatura Pràctica Externa 1, s'obté de la mitjana entre la nota obtinguda en el centre de pràctiques (75%) a càrrec del fisioterapeuta tutor de l'estudiant; i la del treball escrit (25%) supervisat i avaluat pel professor de l'assignatura.

Cal tenir les dues parts aprovades amb una nota mínima de 5 cadascuna d'elles, per superar l'assignatura. En cas de no superar una de les parts, la nota serà la de la part suspesa en la convocatòria corresponent. L'estudiant que no superi l'assignatura en la primera convocatòria, tindrà opció a realitzar l'assignatura en un període extraordinari al final del curs acadèmic, que es correspon amb la segona convocatòria, la nota de la qual seguirà els mateixos criteris que en la primera convocatòria. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Els criteris esperats en base a los objectius plantejats i els resultats son:

1. L’estudiant demostra ser capaç de identificar i analitzar els diferents elements que intervenen en els diversos processos d’atenció i promoció de la salut del subjecte sense oblidar la transversalitat de la disciplina en relació a altres professions sociosanitàries i analitzar de forma reflexiva i crítica la experiència, el coneixement adquirit i el seu propi rol dins de l’equip multidisciplinari.

2. L’estudiant demostra ser capaç de treballar conjuntament en l’equip multidisciplinari, complir amb la normativa pròpia del centro així como amb la normativa de les pràctiques (assistència, puntualitat, uniforme, higiene, etc.) e integrar els coneixements teòrics i pràctics relacionats amb la especialitat.

3. L’estudiant demostra ser capaç de dissenyar i elaborar una memòria escrita sobre la pràctica realitzada; comprendre i expressar les idees i conceptes, utilitzant un vocabulari medico adient.BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Les característiques de l'assignatura fan que la bibliografia abasti un ampli ventall de disciplines i referències pel que l'estudiant es nodreix de la bibliografia pròpia de cadascuna de les assignatures pròpies de cada disciplina, així com de la bibliografia recomanada o suggerida pels diferents professionals del centre de pràctiques.


 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

[--]
PREPARAT PER:   
Lourdes Gutierrez Vilahu
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ26/09/2016