CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràctiques d'empresa

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAPRAFIC
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
MFTP
Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització
Optativa
Primer
----

PREREQUISITS

Cap.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Itinerari Professional.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Professorat coordinador: Dr. Joaquim Roglan; Dr. Pere Franch; Dra. Elena Yeste; Dr. Iván Gómez; Marc Roig; Marc Polo; Josep Ma. Picola.

Professorat col·laborador: Maika Fernández (Coordinadora general de pràctiques; MU Reporterisme, MU Comunicació política i social); Dr. Iván Gómez (Mu Ficció en Cinema i Televisió; MU Producció i Comunicació Cultural); Marc Polo (MU Estratègia i Creativitat publicitàries; MU Direcció d'Art).

Estades en centres i empreses del sector professional amb seguiment per part del professorat del Màster.

L'assignatura pretén apropar a l'estudiant, de manera absolutament pràctica, a les principals rutines professionals de l'especialitat de cada màster universitari en un entorn professional real, amb la finalitat que puguin aplicar les competències adquirides durant el màster. Aquesta immersió en l'entorn professional es realitza a través de pràctiques en empreses que tenen conveni de pràctiques amb la Facultat. Les pràctiques estan tutoritzades individualment per professors del Màster, i avaluades conjuntament amb els informes dels respectius tutors a les empreses.

COMPETÈNCIES

Bàsiques i generals

CG1 - Identificar els temes d’estudi propis de l’àmbit disciplinari per, en primera instància, poder analitzar-los i, posteriorment, ser capaços d’aportar respostes originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CG2 - Integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en tot el procés d’aprenentatge de manera crítica i reflexiva, i desenvolupar les seves potencialitats.

CG3 - Comunicar de forma clara i sense ambigüitats, tant oralment com per escrit, les conclusions així com els coneixements i les raons que les sustenten, a un públic especialitzat o no, en l’entorn professional.

CG4 - Articular arguments raonats i formular judicis crítics utilitzant dades i informacions rellevants per poder integrar els coneixements adquirits.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Transversals

CT1 - Treballar de forma autònoma o autodirigida, amb habilitats d’aprenentatge que els permetin assolir la plena maduresa intel·lectual i generar pensament propi.

CT2 - Potenciar la presa de decisions i de les responsabilitats inherents.

CT3 - Col·laborar amb altres per assolir objectius comuns, mitjançant la incorporació a grups de treball ja existents, o bé creant i liderant grups propis, aplicant en tots els casos criteris d'eficàcia i integrant diferents punts de vista.

CT4 - Adaptar-se als canvis conceptuals, empresarials i laborals a partir de la formació rebuda.

CT5 - Afrontar la incorporació als àmbits laborals propis dels estudis, a partir del coneixement de les exigències conceptuals i actitudinals, així com de les qüestions legals i ètiques que implica aquest acompliment professional.

CT6 - Conèixer i respectar els drets humans i dels valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

Específiques

CE2 - Que els estudiants siguin capaços d'examinar els canvis i transformacions en l’esfera pública i en la democràcia a causa del sorgiment de nous canals de comunicació.

CE3 - Que els estudiants siguin capaços d’utilitzar les eines d’anàlisi de la influència dels agents polítics i socials en l’agenda dels mitjans (agenda-setting) i l’enfocament de la informació (framing).

CONTINGUTS

Les pràctiques externes en empreses són una oportunitat per descobrir la funcionalitat dels aprenentatges i conèixer l'aplicabilitat dels continguts professionals dels Màsters universitaris, ofereixen un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, són una font important d'enriquiment professional i personal; desenvolupen la capacitat crítica i autocrítica sobre les necessitats formatives en un entorn professional i es converteixen així en un motor essencial per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

METODOLOGIA

Aprenentatge per immersió en activitat professional.

Conscienciació d'autoaprenentatge i de les necessitats formatives (Tutories. Presentació de projectes, memòries, informes).

AVALUACIÓ

L'avaluació es farà tenint en compte el nombre d'hores assistides i l'aprofitament de l'aprenentatge per immersió en l'activitat professional de l'empresa assignada. Cada alumne realitzarà una autoavaluació individual, que se sumarà a les avaluacions que realitzaran els tutors d'empresa i de la pròpia Facultat.

CONVOCATÒRIES

Primera convocatòria: 2 juny 2017.

Segona convocatòria: 15 setembre 2017.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Autoavaluació i avaluació de memòries de tutorització: 10%

Avaluació d'agents externs a la Facultat: 70%

Avaluació d'actituds i de procediments d'aprenentatge: 20%

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

-

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

-
PREPARAT PER:   
Iván Gómez García
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ30/01/2017