PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Pràcticum

CRÈDITS ECTS8,00
CODI DE L'ASSIGNATURAIPRTCUM
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXAnglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GRIN
Grau en Relacions Internacionals
Pràctiques
Quart
----

PREREQUISITS

La inscripció al Seminari VII


CONEIXEMENTS PREVIS

Cap


ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Seminari VII

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Els professors d'aquesta assignatura són Marcos García Jerez, Stéphanie Horel, Mercè Kirchner Baliu i Eduard Soler Lecha.


Aquesta assignatura, juntament amb el Seminari VII, constitueix el nucli del Mòdul IV. L'objectiu principal de l'assignatura és el de garantir el desenvolupament de pràctiques curriculars en una institució pública o privada, nacional o internacional, en l'àmbit de les relacions internacionals.


El període de pràctiques permetrà que l'estudiant adquireixi una comprensió global de l'activitat professional en aquest camp, i els perfils professionals i la dinàmica de treball pròpia en diferents sectors de les Relacions Internacionals.


El professor / tutor del Seminari VII és el professor d'aquesta matèria i, en conseqüència, el tutor acadèmic per al període de pràctiques. El tutor assessorarà l'estudiant per identificar els seus interessos i aptituds acadèmiques i professionals, controlarà i avaluarà les pràctiques i ajudarà a l'estudiant a millorar el seu perfil professional.


COMPETÈNCIES

• Ser capaç d'utilitzar les TIC com a eines de treball bàsiques i comuns i aprofitar les seves possibilitats en el desenvolupament de diferents activitats en el camp de les Relacions Internacionals

• Ser capaç de treballar amb autonomia, iniciativa i capacitat d'organització, per tal d'assolir un ple desenvolupament intel·lectual.

• Ser capaç de fer front als diferents riscos i desafiaments i assumir les responsabilitats i conseqüències que resulten de prendre les seves pròpies decisions.

• Ser capaç de cooperar amb altres col·legues per tal d'assolir objectius comuns, mitjançant la incorporació a grups de treball ja existents o bé sent capaç de crear grups propis.

• Ser capaç d'adaptar-se a les innovacions conceptuals, instrumentals i de treball, com a conseqüència de la formació rebuda.

• Ser capaç d'adaptar-se a les diferents dinàmiques de treball en el camp específic de les Relacions Internacionals.

• Ser capaç d'actuar de manera efectiva en el camp de les Relacions Internacionals, en virtut dels requisits legals i ètics específics, i de l'aplicació de les habilitats i continguts adquirits durant el període d'aprenentatge.


Resultats d'Aprenentatge:

• Aplicar la formació rebuda al correcte exercici professional en el sector de les Relacions Internacionals.

• Conèixer i dominar les habilitats pràctiques que suposa l'exercici professional de les Relacions Internacionals.


CONTINGUTS

L'estudiant posarà en pràctica els continguts i competències teòriques i pràctiques adquirides durant els tres anys anteriors en un entorn professional específic.

 

Les vacants de pràctiques ofertes pel departament cobreixen la pluralitat d'institucions i perfils professionals en aquest àmbit: les organitzacions internacionals, les organitzacions no governamentals, Oficines d'Afers Exteriors, grups d'experts i centres de recerca, empreses, etc.


L'estudiant pot dur a terme les seves pràctiques en una institució a Barcelona, ??Espanya, o a l'estranger, sense que la seva realització interfereixi en el desenvolupament de la resta d'assignatures.


METODOLOGIA

La pràctiques es duran a terme al mateix temps que el Seminari VII. Això permetrà que els estudiants comparteixin les seves experiències professionals amb la resta del grup i puguin aplicar les competències professionals específiques de l'àmbit de les Relacions Internacionals, com la interculturalitat a la feina, projectes internacionals, i la gestió de la comunicació en les Relacions Internacionals, entre altres.


Els estudiants tindran dos tutors durant les pràctiques: un a la Universitat i un altre a l'entitat col·laboradora. El tutor acadèmic serà el mateix tutor del Seminari VII, el que permetrà un seguiment coherent i l'avaluació del procés de formació. El tutor en la institució de destinació serà l'encarregat de definir el programa de pràctiques, acompanyar a l'estudiant i aconsellar-lo en qualsevol moment. Hi haurà una comunicació fluïda entre tots dos tutors durant el període de pràctiques.


Se li demanarà a l'estudiant lliurar un informe final escrit, que resumeix l'experiència de pràctiques.


AVALUACIÓ

La qualificació final es basarà en l'avaluació proporcionada pel tutor de la institució (60%) i el proposat pel tutor del Seminari VII (40%). Tots dos tutors proporcionaran un breu informe per avaluar el rendiment dels estudiants en diferents dimensions: competències professionals, la motivació, aspectes actitudinals, etc.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Tots dos tutors proporcionaran un breu informe per avaluar el rendiment dels estudiants en diferents dimensions: competències professionals, la motivació, aspectes actitudinals, etc.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Cap


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Cap


PREPARAT PER:   
Marcos García Jerez • Mercè Kirchner Baliu • Eduard Soler Lecha
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ15/12/2016