CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Planificació estratègica en la gestió de persones

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75101
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
1r

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CG2 - Que els estudiants sàpiguen gestionar el temps de treball en funció de les prioritats i objectius d'aprenentatge

CG4 - Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge

CT1 - Que els estudiants siguin capaços de coordinar, separar i ordenar per prioritat diferents tasques per complir amb els plans de treball i els objectius marcats.

CT3 - Que els estudiants tinguin la capacitat d'assumir responsabilitats, prendre decisions i dirigir persones i projectes.

CT5 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.

CE1 - Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern.

CE2 - Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans.

CE5 - Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de la gestió de recursos humans.

CE7 - Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia de Recursos Humans.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE

- Els estudiants disposen de coneixements i criteris perquè el Departament de Recursos Humans sigui estratègic en l'organització. 

- Els estudiants saben buscar la coherència entre l'estratègia de recursos humans, l'estratègia de l'organització i la visió i valors de l'organització. 

- Els estudiants saben interpretar els elements d'un quadre de comandament integral i quin indicadors aportar a aquest quadre de comandament.

- Els estudiants interpreten una anàlisi de llocs de treball i coneixen les principals característiques de la seva definició per poder valorar-los.

REQUISITS PREVIS

  No es requereixen.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

Planificació estratègica en la gestió de persones (3 ECTS)

1. Planificació estratègica dels Recursos Humans

2. Criteris transversals per al disseny de polítiques de gestió de persones (enfocament de gènere ...)

3. Quadre de Comandament Integral

4. Integració de polítiques i sistemes de gestió de persones

5. Descripció, anàlisi i valoració dels llocs de treball

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques/expositives, classes pràctiques, estudi de casos, aprenentatge basat en problemes, simulacions, sessions de treball amb experts, pràctiques a l’aula i tècniques de treball grup

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L’Avaluació de la matèria es farà a partir dels següents instruments i criteris:

Proves de desenvolupament , execució i resolució de problemes          50.00%

Cas Darnius                        15

Cas Pellicer                         35

Treballs i  projectes                                                                                  40.0%

Exercicis de:  DPT’s /  Perfil Professiogràfic / Definició de competències

Definició d’activitats d’assessment

Participació activa a l'aula                                                                         10.0%

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Albizu, E. y Landeta, J. (2001). Dirección Estratégica de los Recursos Humanos: Teoría y Práctica. Pirámide.
 • Baron, J.N. y Kreps, D.M. (1999): Strategic Human Resources. Frameworks for
 • General Managers. New York : John Wiley & Sons
 • Bonache, J. y Cabrera, A. (Dir., 2002): Dirección estratégica de personas. Evidencias y perspectivas para el siglo XXI. Madrid: Prentice Hall
 • Cooper, C. L., y Williams, S. (1997) Creating healthy work rganizations.Chichester: John Wiley and Sons.
 • Cox, T., Griffiths, A. J., Barlow, C. A., Randall, R. J., Thomson, L. E., y Rial-
 • Davis, K. i Newstrom, J. W. (1995). El comportamiento humano en el trabajo: comportamiento organizacional (8ª ed.). México: McGraw-Hill.
 • Dolan Simon L. (2003). La gestión de recursos humanos: preparando profesionales para el siglo XXI. Madrid : McGraw-Hill
 • Dychtwald, K, Erickson, T & Morison, R. (2007). Retención del talento. Madrid: Lid.
 • Epise (2003). Organización y seguimiento de la formación. Ediciones Gestión 2000
 • Esteban, F. I Di Bartolomeo, L. (2007). Formació de formadors per a la mobilitat segura. Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Gan, F. i Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Barcelona: UOC
 • Gan, F. i Soto, R. (2007). Carrera profesional: claves, competencias y vitaminas. Madrid: Díaz de Santos
 • García-Tenorio, J. y Sabater, R. (Coord.) (2004) Fundamentos de dirección y gestión de recursos  humanos. Thompson.
 • Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. B. i Cardy,  R. L. (1998) Gestión de recursos humanos. Madrid: Prentice-Hall.
 • Gómez Mejía, L.R., Balkin, O.B. y Cardy, R.L. (2005) Gestión de recursos Humanos. Prentice Hall.
 • Harris, M. (2000) Human Resource Management. A Practical Approach. Thomson, Ohio.
 • Milkovich, G.T. y Boudreau, J.W. (1994).  Dirección y Administración de Recursos
 • Humanos. Addison-Wesley Iberoamericana.
 • Ortuna J.M. (2001)   Actividades de la función de personal. Barcelona:  UOC
 • Porret M. (2005) Dirección y gestión de Recursos Humanos en las organizaciones  Ed. VVVV
 • Puyol , L. (2007). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª ed.). Madrid: Díaz de Santos.
 • Rodríguez, M.L. (2003). Cómo orientar hacia la construcción del proyecto professional. Desclée De Brouwer.
 • Ulrich, D.; Losy, Michael R.; Gerry Lake (2003): El futuro de la dirección de recursos humanos. Barcelona:  Gestión 2000,
 • Zarzo, V. i  Rodríduez, A. (Dirs.), Martín-Quirós. M. A. i Díaz, F. (Coords.) (2008). Psicología de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

 

PREPARAT PER:   
Maria Carme Isanta Isanta
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016