PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Physical activity and health

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFAFISAL
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXAnglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Optativa
Quart
----

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

- Anatomia i fisiologia
- Patologia

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La present assignatura es centra en introduir de forma específica a l'alumne/a de quart curs l'àmbit de l'activitat física per la salut, amb la intenció de poder aplicar els coneixements en l'àmbit professional de la Fisioteràpia.
Es treballa l'actuació del fisioterapeuta en el món de l'activitat física i la salut, posant èmfasi en el coneixement de les característiques principals de les malalties més prevalents, així com en els diferents col·lectius susceptibles de rebre tractament en fisioteràpia. S'aprendrà a programar una intervenció basada en exercici físic i a dissenyar protocols d'exercicis per cada tipologia de pacients (pacient sa i amb alguna patologia/problemàtica específica).
Caldrà revisar alguns conceptes de fisiologia de l'exercici, que s'aplicaran a les les malalties estudiades des d'un punt de vista adaptatiu.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

- Conèixer i aplicar les principals eines de mesura per avaluar la condició física en diferents col·lectius.
- Conèixer els paràmetres d'entrenament per programar exercici físic.
- Identificar les característiques principals de les malalties més prevalents en relació a l'exercici físic.
- Aprendre a dissenyar un programa d'exercici físic en diferents col·lectius.
- Aprendre a aplicar l'exercici físic com a eina complementària de tractament.
- Portar a terme un protocol d'exercici adaptat a cada una de les situacions.

CONTINGUTS

1. Introducció a l'activitat física i la salut
1.1 Definicions i conceptes bàsics
1.2 Beneficis de l'activitat física per la salut
1.3 Treball en equips multidisciplinars
 
2. Avaluació de la condició física (teoria i pràctica)
 
3. Programació de l'exercici físic
3.1 Aproximació F.I.T.T.
3.2 Edat infantil
3.3 Edat adolescent
3.4 Edat adulta
3.5 Discapacitat física
3.6 Gent gran i gent gran fràgil
3.7 Esportistes
 
4. Exercici físic en malalties específiques 
4.1 Malaltia cardiovascular
4.2 Fibromiàlgia i fatiga crònica
4.3 Obesitat
4.4 Diabetis
4.5 Càncer
4.6 Salut mental
4.7 Malalties músculesquelètiques i reumàtiques

METODOLOGIA

- Explicació a través de classe magistrals, dels conceptes i continguts de la matèria que es distribueixen entre: hores presencials, tutories i hores d'estudi per part de l'estudiant.
 
- Desenvolupament i presentació d'un treball individual i un de grupal.

AVALUACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir de:
- Examen parcial tipus test
- Examen final tipus test i preguntes curtes
- Exercicis individuals
- Informe/treball en grup
 
El procés d'avaluació de l'assignatura s'articula en les següents parts:
- Examen parcial 20%
- Examen final 40%
- Article i presentació grupal 10%
- Informe cas clínic 30% .

 

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir almenys un 5 de mitjana i haber lliurat totes las activitats.
No es podrà aprovar si no s'obté almenys un 5 de l'examen final i 4.5 del parcial.
A 2ª convocatoria es podran recuperar les parts suspeses i es podrà guardar la nota de les parts aprovades dins de un mateix curs academic.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

- L'estudiant ha de demostrar coneixement en el món de les ciències de l'activitat física i la salut per a poder desenvolupar la seva tasca professional en aquest àmbit.
 
- L'estudiant ha de saber avaluar la condició física, identificar les característiques de cada pacient i confeccionar programes bàsics d'activitat física per millorar la salut.
 
- L'estudiant ha de saber interpretar un text científic relacionat amb l'activitat física i la salut.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. Physical Activity and Health. 2nd edition. Champaign: Human Kinetics; 2012.
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

- Albornoz, M., Meroño, J. Procedimientos generales de fisioterapia. Práctica basada en la evidencia. Capítulo 12. Barcelona: Elsevier; 2012.
- Gormley, J., Hussey, J. Exercise Therapy prevention and treatment of disease. India: Blackwell Publishing Ltd; 2005.
- Heyward, V. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 6th edition. Champaign: Human Kinetics; 2010.
- Saxton, J.M. Exercise and chronic disease. An evidence-based approach. New York: Routledge; 2011.
- Thompson, W.R., Gordon, N.F., Pescatello, L.S. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

  
 
PREPARAT PER:   
Alesander Badiola Zabala
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016