CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

MÒDUL

Persona, cultura, religió i valors

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DEL MÒDULA18189
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WDEP
Grau en Educació Primària
Bàsica
Primer
2n

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

 1. Ser capaç de comprendre qüestions centrals sobre l’home, la cultura i la religió i tenir la capacitat de reflexionar-hi. (EB-55)

Nivell de domini:

 • 1.1.  Comprendre la identitat profunda de l'ésser humà i les seves dimensions fonamentals com a subjecte personal.

 • 1.2.  Analitzar les característiques principals de l'actual cultura occidental i les repercussions que comporten a nivell antropològic, ètic, espiritual i educatiu.

 • 1.3.  Identificar alguns atansaments disciplinaris a l’home, a la cultura i al fet religiós (antropologia filosòfica, filosofia de la cultura i fenomenologia de la religió).

 1. Comprendre la complexitat socioeducativa i la realitat cultural per poder intervenir-hi adequadament. (CG-24)

Nivell de domini:

 • 2.1.  Reflexionar sobre el concepte cultura, prenent consciència del lligam entre la cultura i l'escola.

 • 2.2.  Reflexionar sobre el concepte fet religiós, prenent consciència del lligam entre la religió i l'escola.

 • 2.3.  Descobrir allò que dóna sentit darrer a l'activitat professional del mestre: l'educació de la persona humana.

 1. Descobrir i aprendre els valors de la responsabilitat i el compromís de formar persones. (CE-39)

Nivell de domini:

 • 3.1.  Problematitzar, des d’un punt de vista crític, els valors personals i la vocació pel magisteri.

 • 3.2.  Constatar en la persona humana l'existència d'una obertura a una dimensió transcendent que apunta a la qüestió pel sentit global de la seva existència.

 1. Analitzar i construir el coneixement epistemològic de les ciències socials i l’antropologia que conflueixen en l’educació del nen i de la nena. (CE-38)

Nivell de domini:

 • 4.1.  Reflexionar sobre la importància de la dimensió ètica en la persona, en la cultura i en la religió.

 1. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació. Descriure, intentar comprendre i mirar de valorar, de manera crítica però respectuosa, les diverses opcions o actituds, actualment existents entre nosaltres, amb relació a la qüestió religiosa.

 2. Conèixer i abordar situacions escolars en contextos multiculturals i multireligiosos. (CE-14)

Nivell de domini:

 • 6.1.  Descriure el sentit, l'essència i l'estructura del fet religiós, en tant que fenomen antropològic, històric i social, situant-lo amb la cultura.

 • 6.2.  Implementar les metodologies pròpies del treball universitari, tant en les tasques personals com en les grupals.

REQUISITS PREVIS

No n’hi ha

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1. La persona

1.1. El qüestionament antropològic

1.1.1. La pregunta per l’home

1.1.2. La pregunta per l’home avui

1.1.3. La reflexió des de l’antropologia filosòfica

1.2. Trets singulars de la persona humana:

1.2.1. Totalitat

1.2.2. Unicitat

1.2.3. Dinamisme

1.2.4. Identitat

1.3. Dimensions de la persona humana:

1.3.1. La persona humana és cos

1.3.2. La persona humana és interioritat

1.3.3. La persona humana és un ésser amb els altres

1.3.4. La persona humana és pensament i llenguatge

1.3.5. La persona humana és llibertat i responsabilitat

1.3.6. La persona humana és ésser d’experiència

1.3.7. La persona humana és memòria i història

1.3.8. La persona humana és recerca de sentit

1.4. Persona humana i educació integral a l’escola: l’educació com a humanització

(Dimensió educativa de l’antropologia)

1.5. Persona humana i societat actual (Dimensió sociològica de l’antropologia)

1.6. Persona humana, dignitat humana i drets humans (Dimensió ètica de l’antropologia)

2. La cultura

2.1.  Concepte de cultura

2.1.1.   Història del concepte

2.1.2.   Definició

2.1.3.   Concepcions de la identitat cultural

2.1.4.   Concepcions de la diversitat cultural i de la relació entre cultures

2.2. Cultures i societat (Dimensió sociològica de la cultura)

2.3. La cultura i l’home (Dimensió antropològica de la cultura)

2.4. La cultura i l’educació escolar (Dimensió educativa de la cultura)

2.5. La cultura i els valors (Dimensió axiològica – ètica de la cultura)

3. La religió

3.1. Aproximacions al fet religiós. L’estudi des de la fenomenologia de la religió

3.2. El fet religiós

3.2.1.   El concepte de “religió”

3.2.2.   Sentit etimològic del mot

3.2.3.   Definició descriptiva

3.3. Elements constitutius del fet religiós

3.3.1.   El sagrat

3.3.2.   La realitat Suprema o Misteri

3.3.3.   L’actitud religiosa

3.3.4.   Les mediacions

3.4. Altres actituds davant de la pregunta pel sentit de l’existència: l’ateisme, l’agnosticisme i la indiferència religiosa

3.5. Religió i societat (Dimensió sociològica de la religió)

3.6. Religió i valors (Dimensió ètica de la religió)

3.7. Religió i educació (Dimensió educativa de la religió)

3.8. Interculturalitat i diàleg interreligiós


METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es proposarà una metodologia que permeti un plantejament profund i complex dels continguts i un treball implicatiu i reflexiu de l’estudiant amb relació a la maduració de les competències del mòdul.


Les estratègies metodològiques seguiran l’estructura general d’escenaris plantejada en el pla d’estudis i es diversificaran d’acord amb els continguts i les competències que es treballen.


Algunes activitats d’aprenentatge del mòdul es faran durant la Setmana de Pràctica i Reflexió Educativa.


SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

Les competències crítiques són: 1, 2, 3 i 4


Els instruments d’avaluació i la seva contribució a  la nota final:

L’objectiu de l’avaluació serà marcadament formatiu i qualitatiu de cara a generar processos per a l’adquisició de les competències.

Els instruments que s’utilitzaran seran, bàsicament, els següents: activitats grupals que impliquin la reflexió, la reelaboració i la transferència dels continguts treballats, exposicions orals, treballs individuals que impliquin la capacitat de gestionar la informació i la capacitat de reflexió, prova escrita.


Instruments d’avaluació:

L’objectiu de l’avaluació serà marcadament formatiu i qualitatiu de cara a generar processos per a l’adquisició de les competències.

Els instruments que s’utilitzaran seran, bàsicament, els següents: activitats grupals que impliquin la reflexió, la reelaboració i la transferència dels continguts treballats, exposicions orals, treballs individuals que impliquin la capacitat de gestionar la informació i la capacitat de reflexió, prova escrita.

Activitat Avaluació

%

Cognitiu

Individual

Social / Emprenedora

Reflexió llibre

25

X

X


Treball cooperatiu

25

X


X

Prova escrita

50

X

XItineraris de superació dels àmbits competencials

En un procés d’avaluació continuada, totes les activitats individuals per assolir les respectives competències, es podran millorar també a la convocatòria de juliol. Les competències corresponents a les activitats cooperatives, en canvi, no es podran recuperar en la convocatòria de juliol, donades les seves especials característiques de grup, exceptuant els casos en què el professor/a atenent les circumstàncies personals de l’estudiant ho autoritzi.

Superació del mòdul en nou curs

En el cas de suspendre el mòdul en la convocatòria de juliol, l’estudiant l’haurà de tornar a matricular i repetir complet.

Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.


• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Busquet, J. (2006). La cultura. Barcelona, UOC.

Esquirol, J.M. (2009). El respirar dels dies. Una reflexió filosòfica sobre el temps i la vida. Barcelona: Paidós.

Gevaert, J. (2008). El problema del hombre. Salamanca: Sígueme.

Martin Velasco, J. (2006). Introducción a la Fenomenología de la religión. Madrid: Trotta.

Nello, A. (2005). “L’home, una estructura personal pluridimensional i dinàmica”. Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2004. Vol.10, 168-184.

Torrralba, F. (2008) El sentit de la vida. Badalona: Ara Llibres.


DATA DE LA DARRERA REVISIÓ04/10/2016