CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Periodisme Religiós

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABPER
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Es tracta d’una assignatura optativa del grau de Periodisme en la qual es fa una anàlisi exhaustiva i actual de les produccions periodístiques de temàtica religiosa. A partir de la realitat pràctica es crea un marc teòric on es dibuixen les diverses estratègies comunicatives que tenen les religions i les estratègies comunicatives que pot seguir un periodista especialitzat en aquest àmbit. El marc teòric també s’amplia amb la contribució de les ciències socials: la sociologia (per descriure una realitat social heterogènia i canviant) i la història (per veure l’evolució religiosa i periodística que ens ha conduït fins al moment present). L’anàlisi i la reflexió teòrica acaba amb la pròpia producció dels alumnes aplicada als gèneres informatius i d’opinió.

L’assignatura Periodisme Religiós pertany al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del periodisme, i forma part dels crèdits optatius definits per la facultat d’acord amb la legislació estatal.

En tractar sobre una activitat periodística especialitzada, aquesta assignatura està estretament vinculada tant a l’assignatura obligatòria Introducció al Periodisme de 2n Curs com també a les assignatures Llenguatge Periodístic Premsa, Ràdio i Televisió de 3r, totes elles pertanyents al Mòdul 4, Fonaments disciplinaris del Periodisme.

Alhora, pel seu contingut sociològic i històric, també està vinculada amb les assignatures bàsiques del Mòdul 2 Història del Pensament Contemporani de 1r Curs i Història Político-social Contemporània de 2n Curs.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació s’enumeren poden ser comunes a d’altres assignatures del mòdul 5. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de la pràctica periodística en el terreny del periodisme religiós. L’assoliment d’aquestes competències determinarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1.- Capacitat de desenvolupar aspectes específics del periodisme en diferents àmbits tècnics i temàtics. En el nostre cas ho farem en el periodisme religiós.

2.- Capacitat i habilitat per al desenvolupament de les principals tasques periodístiques, aplicant procediments periodístics. Es tracta d’adquirir la capacitat analítica suficient per tractar periodísticament el fenomen religiós i la informació que se’n deriva.

3.- Coneixement de l’empresa periodística, tant en l’aspecte estructural com de gestió.La finalitat és aplicar-los a la informació religiosa en el camp concret de les religions.

4.- Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia o en nous suports (internet).

5.- Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i les tècniques informatives i comunicatives. Les rutines, les fonts i la documentació es constitueixen en instruments de treball a l’abast del periodista especialitzat en informació religiosa.


CONTINGUTS

Grup Sencer

I) PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA I DE L’ASSIGNATURA :

Què entenem per Periodisme? El domini de l’actualitat i els diversos models d’actualitat: segons els fets, segons els mitjans o segons la memòria de la gent. Què és el Periodisme especialitzat? Què entenem per religió?

II) EL PROCÉS COMUNICATIU:

El gran pas de la informació a la comunicació. Com comuniquen habitualment les religions i per què. Les tres franges del Periodisme religiós: dels emissors als receptors, passant pels missatges religiosos i els mitjans públics o privats i, fins i tot, propis.

III) ELS EMISSORS RELIGIOSOS:

L’activitat religiosa: creences, persones, institucions i comunitats, grups i tendències. L’actualitat religiosa institucional a Catalunya. Les fonts d’informació en el Periodisme religiós.

IV) ELS MISSATGES RELIGIOSOS EN ELS MITJANS:

La notícia religiosa: Existeix una notícia pròpiament religiosa? Quan la religió arriba a la redacció. La preocupació per l’interès religiós. Els gèneres periodístics: Els gèneres d’informació, els gèneres d’opinió i els gèneres d’interpretació. Els mitjans de comunicació i la religió: Els periòdics: la religió a l’interior de l’organització informativa. La premsa especialitzada i la premsa institucional. La ràdio: informació diària, programes temàtics i emissores institucionals. La televisió: els telenotícies, els reportatges, programes especialitzats i institucionals, les cadenes temàtiques.

V) LES CIÈNCIES HUMANES I LA RELIGIÓ:

La sociologia de la Religió: El coneixement periodístic de la realitat social. L’entorn sòcio cultural: La religiositat a Catalunya, a Espanya i a Europa. La història del Periodisme religiós: Història, evolució i desenvolupament de la informació religiosa. El perfil de la informació religiosa (per la seva especificitat) i el perfil del periodista d’informació religiosa (per la seva especialitat). El problema del lèxic: entre el tecnicisme i la desinformació. Dificultats: el vocabulari tècnic, els recels informatius i el difícil accés a la informació religiosa.

Unitat Formativa : Anàlisi de la producció en periodisme religiós.

I) Les dues estratègies de la comunicació: de la informació bàsica lliurada (estratègia d’un emissor religiós) a la recerca de la informació (estratègia d’un periodista).

II) La necessària distància periodística davant d’algunes actituds dels emissors religiosos: l’adoctrinament i la propaganda com a factors comunicatius.

III) El misteri, el secret i el silenci com a factors anticomunicatius. La persuasió com a perill comunicatiu i totes les estratègies de captació.

IV) Les sectes religioses: els grups totalitaris, les sectes destructives i les organitzacions de funcionament sectari.

V) Anàlisi de la diversitat d’estils en el gènere periodístic de l’entrevista a personalitats religioses.

VI) Intents de seleccionar les notícies religioses per la seva intencionalitat. Perills i errors de tota selecció. Treball pràctic de classificació.

VII) El reportatge i el documental, dos gèneres periodístics per presentar els continguts religiosos i per presentar allò que és desconegut de cada religió.


METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:
a/ Classe lectiva
b/ Exercicis individuals a classe
c/ Exercicis individuals fora de classe
d/ Lectura de textos (articles, capítols, llibres)
k/ Preparació d’exàmens
l/ Realització d’exàmens

En les sessions del Grup Sencer s’impartiran els continguts teòrics de l’assignatura en el format d’una classe magistral.

En canvi, tota la part més analítica sobre els productes periodístics existents sobre la matèria religiosa es farà a la corresponent Unitat Formativa, en format d’exercicis individuals.

Al Grup Sencer per demostrar la seva professionalitat i el domini dels gèneres periodístics d’informació, l’estudiant farà un reportatge d’informació religiosa d’absoluta actualitat. El tema del reportatge i la seva actualitat caldrà concretar-la prèviament i degudament amb el professor.

I per demostrar la seva professionalitat i el domini dels gèneres periodístics d’opinió, farà una article d’opinió sobre un tema polèmic. Per a l’elaboració d’aquest article també serà obligatòria la lectura d’un llibre. Per tant, serà un article d’opinió basat en el tema que es proposarà a classe a partir d’un llibre de lectura obligatòria. No es tracta de cap crítica del llibre, ni de cap recensió, sinó d’un article on es recull la pròpia opinió de l’alumne sobre el tema del llibre però amb nivell universitari. Es valorarà si queda ben clara l’opinió, el seu posicionament i la seva argumentació.

Finalment, hi haurà també un examen final que serà purament analític sobre un producte periodístic. Per tant, aquest examen es podrà fer amb els apunts i la bibliografia que es vulgui. Les bases analítiques de l’examen són les que, entre d’altres qüestions, s’hauran anat donant en les sis sessions de la Unitat Formativa.


AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resultarà de la relació de dues notes parcials: la del Grup sencer i la de la UF. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres.

A Exàmens escrits
C Avaluació d’exercicis individuals
F Avaluació de presentacions a classe

1. Grup sencer: 65% del total de l'assignatura, dividit segons:

C. Els exercicis individuals, que representaran el 50% de la nota d’aquest bloc: el reportatge d’informació religiosa d’absoluta actualitat (30 %) i l’article d’opinió (20%).
A. L’examen final, que representarà el 50% de la nota d’aquest bloc, i al qual ningú podrà accedir-hi si abans no ha entregat, en el dia i la manera prèviament fixats pel professor, els dos grans treballs de l’assignatura. En cas contrari es considerarà No Presentat.

RECUPERACIÓ:

L’estudiant només haurà de recuperar aquella part avaluable del Grup Sencer que ha suspès, sigui la part d’exercicis de classe o l’examen.

2. Unitat Formativa: 35% del total de l’assignatura, dividit segons:

C. En la Unitat Formativa es recolliran 4 treballs d’anàlisi dels alumnes, tots ells individuals, amb un valor del 12,5%, la suma dels quals representa el 50% de la nota d’aquest apartat.
F. L’ exposició a classe dels propis treballs dels alumnes tindrà un valor del 50% de la nota d’aquest apartat.

Per a ser avaluat l’estudiant haurà d’assistir com a mínim a 4 de les 6 sessions de la Unitat Formativa i haurà de presentar i exposar com a mínim el 75% dels treballs encarregats. En cas contrari es considerarà com a No presentat de la Unitat Formativa.

RECUPERACIÓ:

La Unitat Formativa es podrà recuperar amb un examen i un treball analític. L’examen tindrà el valor del 50% de la nota d’aquest apartat i el treball també tindrà un valor del 50% de la nota d’aquest apartat.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives per separat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit la capacitat de desenvolupar aspectes específics del periodisme en diferents àmbits tècnics i temàtics, com ara l’àmbit religiós.

Competència 2:

L’alumne haurà de demostrar la seva capacitat i habilitat per al desenvolupament de les principals tasques periodístiques, aplicant procediments periodístics. Es tracta de demostrar que s’ha adquirit la capacitat analítica suficient per tractar periodísticament el fenomen religiós i la informació que se’n deriva.

Competència 3:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit el coneixement de l’empresa periodística, tant en l’aspecte estructural com de gestió per tal d’aplicar-los a la informació religiosa en el camp concret de les religions.

Competència 4:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit la capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia o en nous suports (internet).

Competència 5:

L’alumne haurà de demostrar que ha adquirit la capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i les tècniques informatives i comunicatives. Les rutines, les fonts i la documentació s’han constituït en instruments de treball a l’abast del periodista especialitzat en informació religiosa.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

AA. DD. La espiritualidad después de las religiones. Argentona: La Comarcal Edicions, 2007.

CONTRERAS, D. La Iglesia católica en la prensa. Pamplona: EUNSA, 2004.

DUCH, Lluís. Religió i comunicació. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2010.

GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. Los cristianos en un Estado laico. Madrid: PPC, 2008.

SÁEZ, A. El llenguatge cristià en la cultura de masses. Barcelona: Cruïlla, 2001.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 
PREPARAT PER:   
Francesc Romeu Torrents
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016