PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Nutrició

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGINUT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GINF
Grau en Infermeria
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

[-]

CONEIXEMENTS PREVIS

[-]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

 [-]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’estreta relació entre l’alimentació i la salut és, avui en dia, més que evident. Adquirir uns bons hàbits alimentaris des de la infància i conèixer quines són les necessitats nutricionals en cada una de les etapes de la vida ens ajudarà a prevenir algunes de les malalties de gran prevalença en la nostra societat com són l’obesitat, les patologies cardiovasculars, la diabetis, la osteoporosis, etc.

En els equips multidisciplinaris, els/les infermers/es són responsables de proporcionar les cures i els coneixements necessaris per atendre i educar a les persones en les diferent etapes del cicle vital i per tant, d’aquí la gran importància en conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones amb problemes de salut, per poder així, promoure i reforçar les pautes de conducta alimentària saludable a través d’unes recomanacions dietètiques adients.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa d’infermeria adquireixen els coneixements i habilitats per poder assolir les següents objectius:

1.- Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i/o amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.

2.- Identificar els nutrients i els aliments on es troben.

3.- Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adients.

4.- Ser capaç de proporcionar educació per la salut als pares i cuidadors primaris.

Amb aquests objectius, l’assignatura de Nutrició contribueix a assolir total o parcialment les següents competències:

Bàsiques i generals

CG1. Capacitat d’anàlisis i síntesis

CG2. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

CG3. Capacitat de planificació i gestió del temps

CG4. Coneixements generals bàsics de l’àrea d’estudi

CG8. Desenvolupar habilitats bàsiques de maneig d’ordinadors

CG11. Desenvolupar habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar)

CG12. Capacitat de crítica i autocrítica

CG15. Capacitat per la resolució de problemes

CG16. Capacitat per prendre decisions

Competències específiques

CE05. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital per promoure i reforçar pautes de consulta alimentària saludable.

CE06. Identificar els nutrients i aliments on es troben.

CE07. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.


 

CONTINGUTS

1ra Part. Nutrició i alimentació:

1. Introducció a la nutrició:

a. Macronutrients: proteïnes, hidrats de carboni, lípids.

b. Micronutrients: Vitamines i minerals.

c. Aigua, fibra.

2. Alimentació: Grups d’aliments i la seva composició:

a. Làctics

b. Farinacis

c. Aliments proteics

d. Verdures i hortalisses

e. Fruites

f. Greixos

g. Ocasionals

3. Dieta equilibrada

a. Necessitats energètiques.

b. Objectius Nutricionals i Piràmide dels aliments.

c. Concepte de ració.

2a Part. Alimentació en les etapes de la vida:

4. Alimentació durant l’embaràs i la lactància.

5. Alimentació en el primer any de vida (0 a 12 mesos)

6. Alimentació en la infància i adolescència.

7. Alimentació en la gent gran.

3a Part. Recomanacions en dietoteràpia:

8. Alimentació i obesitat.

9. Alimentació i hipertensió.

10. Alimentació i hiperlipèmies.

11. Alimentació i diabetis.

4a Part. Nutrició hospitalària:

13. Dietes progressives.

14. Dietes de textura modificada.


METODOLOGIA

Les activitats formatives consistiran en sessions presencials, treballs tutelats i treballs autònoms i es desenvoluparan a partir de:

· Classes teòriques utilitzant la metodologia expositiva amb suport audiovisual.[C]

· Treballs realitzats a casa de forma individual i en grup.[D]

· Activitats en grups reduïts.[D].


AVALUACIÓ

Primera convocatòria

Es farà una avaluació continuada de la matèria, mitjançant la presentació d’un treball individual, un treball en grup i un examen final (convocatòria de Febrer)

· Treball individual (20%)

· Treball en grup (10%)

· Examen en convocatòria de Febrer (70%)

La qualificació final de la matèria, en primera convocatòria, vindrà donada per la mitjana ponderada de les notes obtingudes dels dos treballs i de l’examen, a partir d’una puntuació mínima de 5 sobre 10 en cadascun dels treballs i examen.

L’estudiant que no hagi aprovat o no hagi presentat algun o tots els treballs, haurà de tornar a presentar un nou treball i penjar-lo l’últim dia de classe. La nota màxima obtinguda del treball no aprovat o no lliurat serà d’un 5.

Segona convocatòria

L’estudiant que no hagi superat l’assignatura en primera convocatòria, la nota obtinguda en el examen de segona convocatòria serà el 100% de la qualificació de la matèria i no farà la mitjana ponderada amb els treballs. Cal haver aprovat l’examen amb un mínim de 5 sobre 10 per poder aprovar l’assignatura.

Atenció post examen

Les notes es publicaran juntament amb el dia d’atenció post examen. L’estudiant ha de notificar al professor, via correu electrònic, que hi assistirà. Només s’atendrà els que hagin confirmat assistència.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

1. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i/o amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentaria saludable. [C,D]

2. Identificar els nutrients i els aliments on es troben. [C,D]

3. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adients. [C,D]

4. Ser capaç de proporcionar educació per la salut als pares i cuidadors primaris. [C,D]


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Cervera P, Clapes F, Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia. Madrid: Interamericana Mc Graw-Hill; 2004

De Luis Román, D.A. Dietoterapia, Nutrición clínica y metabolismo. Diaz de Santos; 2010

Mataix Verdu J. Nutrición y alimentación humana. (2 tomos). Madrid: Ergon; 2009

Pérez I, Lomoglia M, Godal M. Pediatría en Atención Primaria de la Salud. Un abordaje multidisciplinar. 1ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2014


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Rota P, Castro ME. Nutrición clínica y Dietoterapia. 1ªed. Editorial Médica Panamericana;2012 

PREPARAT PER:   
Eulàlia Vidal Garcia
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ20/07/2016