CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Narrativa Multimèdia

CRÈDITS ECTS2,00
CODI DE L'ASSIGNATURABNAMULT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Primer
2n
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Optativa
Primer
2n
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Primer
2n
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Primer
2n

PREREQUISITS

No n'hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n'hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Les narratives transmèdia i crossmèdia són ja en l'actualitat formats indispensables pels professionals de la publicitat i les relacions públiques, el periodisme i la comunicació audiovisual.

 

Narrativa multimèdia és una aproximació a l’estudi dels principals llenguatges i productes transmèdia i altres formats digitals.

 

La capacitat d’anàlisi de les narracions digitals és cada vegada més necessària en el canviant món de la comunicació contemporània. El coneixement de les narratives dels nous mitjans de comunicació, la cultura de l’experiència i la participació proporciona a l’estudiant nouvingut la base per comprendre les transformacions en les usos comunicatius en cinema i televisió, periodisme i publicitat i relacions públiques.

COMPETÈNCIES

 1. Coneixement de la cultura de l’experiència i de la participació en el marc de la comunicació contemporània
 2. Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les aplicacions interactives
 3. Capacitació comunicativa mitjançant narratives basades en la cultura de l’experiència i la postproducció, en particular les Web 2.0 i 3.0 (Unitat Formativa 1)
 4. Comprensió del relat no linial i de la metàfora visual en les narratives digitals (Unitat Formativa 1)

CONTINGUTS

Bloc general


I. Narratives transmèdia

 1. Els llenguatges digitals: transmèdia i crossmèdia
 2. Interactivitat i rol d’usuari
 3. Metàfora visual als entorns virtuals
 4. Immersió: més enllà del multimèdia

 

II. Narratives de l'experiència

 1. La cultura de la participació: de la representació a la experiència
 2. Internet i la Web 2.0: Creació col.lectiva i xarxa social
 3. La cultura de la postproducció: la creativitat redefinida
 4. Videojocs

Unitat formativa


Guió no linial i narrativa transmèdia


Cada grup d’estudiants porta a terme el guió d'un relat no linial. A partir del guió, els estudiants elaboren un relat participatiu i transmèdia a la web 2.0.

  


METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

·      Classe lectiva [bloc general]

·      Exercicis individuals, a classe

·      Exercicis individuals fora de classe

·      Lectura de textos (llibres, articles, capítols)

·      Visionat de productes digitals

·      Exercicies pràctics amb equipaments tecnològics [unitat formativa 1]

·      Participació a classe

·      Presentacions a classe

En aquesta assignatura no es contempla la realització d’examen.

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dos notes parcials:

1. Bloc general (50%):

·      Avaluació de l’exercici individual fora de classe (comentari de textos i d'una narrativa multimèdia).

2. Unitat formativa (50%):

·      Avaluació de l’exercici pràctic amb equipaments tecnològics, en grup (Narratives no linials i transmèdia).

 

La mitjana dels exercicis a classe i fora de classe, segons els tants per cent indicats abans, donarà la nota final de l’assignatura

 

 

Condicions de l’avaluació

 

L’alumnat, obligatòriament, ha d’aprovar, separadament, els dos blocs d'avaluació que componen l'assignatura: l'avaluació del bloc general i de la unitat formativa. Cal que l'estudiant participi com a mínim d'un 70% dels exercicis a classe per ser avaluat de l'assignatura completa. En cas contrari, la nota serà un no presentat en primera i segona convocatòria.

 

a)   Primera convocatòria

–Si, a la primera convocatòria, algun dels dos blocs d'avaluació queda suspès, l’alumnat tindrà l'assignatura suspesa.

 

b) Segona convocatòria

–A la segona convocatòria, l’estudiant només haurà de recuperar el bloc o els blocs d'avaluació pendents.

–Si no aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses a la segona convocatòria, suspendrà tota l’assignatura: per al curs següent, haurà de matricular-se de la totalitat de l'assignatura, i haurà de tornar a examinar-se dels dos blocs d'avaluació.

 

Un cop aprovats els dos blocs de l'assignatura, es farà la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. Tant a la primera com a la segona convocatòria, si la mitjana de l’assignatura és superior a 5, però s’ha suspès algun dels dos blocs, s’assignarà un 4.CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1. L’alumnat ha de demostrar:

·    que ha obtingut coneixements per enmarcar en el context de la cultura mediàtica els llenguatges dels mitjans digitals

·    que ha obtingut coneixements per enmarcar la cultura de l’experiència i la postproducció en un context més ampli de transformacions en comunicació contemporània

Competència 2. L’alumnat ha de demostrar:

·      que ha obtingut capacitat per utilitzar aplicacions interactives

Competència 3 (Unitat formativa 1). L’alumnat ha de demostrar:

·      que ha obtingut habilitats comunicatives relacionades amb la cultura de la experiència i la participació.

Competència 4 (Unitat formativa 1). L’alumnat ha de demostrar:

·      que ha obtingut capacitat per treballar amb narracions no linials i metàfores visuals

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Darley, A.: “El declive de la narración”, dins de Cultura Visual Digital. Barcelona: Paidós, 2002.

 

Jenkins, H.: “En busca del unicornio de papel” (Cap.3), dins de Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós, 2008.

 

Manovich, L.: “La interfaz” (Cap. 2),  dins de El lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación. Barcelona: Paidós, 2004.


Murray, J.: “Inmersión” (Cap.4), dins de Hamlet en la Holocubierta. Barcelona: Paidós, 1999.

 

Ryan, Marie-Laure. “¿Es posible mantener la coherencia? Interactividad selectiva y narratividad” (Cap. 8), dins de La narración como realidad virtual. Barcelona: Paidós, 2004.

 

Ruiz Collantes, F.X.: “Juegos y videojuegos. Formas de vivencias narrativas”, dins de Scolari, C.A. (ed.): L´homo videoludens. Videojocs, textualitat i narrativa interactiva. Vic: Eumo, 2008.

 


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

El professor ampliarà la bibliografia bàsica amb propostes concretes sobre els diferents temes que es desenvolupen al llarg del programa.
PREPARAT PER:   
Antonio Maria Bueso Fernández Moscoso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ21/07/2015