CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Marc econòmic-financer

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75098
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCastellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
1r

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

- CT2 Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals. 

- CE1- Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern. 

- CE2 - Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans. 

- CE6 - Que els estudiants siguin capaços d'adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE

- Els estudiants disposen dels coneixements i instruments bàsics econòmics, financers, fiscals i comercials necessaris per a la gestió dels recursos humans.

- Els estudiants tenen coneixement dels diferents elements que componen un pla d'empresa i la seva valoració econòmica.

- Els estudiants desenvolupen una visió de màrqueting de la feina de Recursos Humans. 

REQUISITS PREVIS

No es requereixen.

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

1. Conceptes financers bàsics

2. Conceptes comptables bàsics

3. Conceptes fiscals bàsics

4. Pla d’empresa: viabilitat del projecte empresarial

5. Relació entre el marc el marc econòmic- financer i la gestió de recursos humans

6.  Aplicació dels principis del màrqueting a la gestió  de recursos humans.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran les classes teòriques/expositives amb classes pràctiques (estudi de casos), treball individual (lectura i resum d'articles) i aprenentatge cooperatiu. 

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

Proves de desenvolupament, execució i resolució de les activitats formatives i avaluatives (AF i AA).

L’avaluació serà continuada i final. La nota final és el resultat de ponderar un 30% unes AA d’exercicis aplicant els conceptes teòrics treballats( bàsicament: Balanç de Situació, Compte de resultats, Pressupost de tresoreria, Anàlisis dels estats financers) i un 70% una AA d’examen ( a partir de la informació financera de dos exercicis d’una empresa, analitzar la seva evolució, detectant possibles desviacions de la situació òptima y donant consells per a  solucionar-les), tot tenint en compte per la nota final l’aprofitament i aportacions fetes al desenvolupament de la AF del pla de viabilitat, així com en general en el desenvolupament del contingut del programa.

A través dels sistemes habilitats a aquest efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar la matèria. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament- aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà al professorat que la imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

 

• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Amat i Salas, O. (2008). Análisis integral de empresas. Barcelona: Bresca Editorial. S.L.

Nou Pla General de Comptabilitat. Text complet. Reial Decret 1514/2.007, de 16 de novembre

Apunts confeccionats per la professora lliurats al curs

 

PREPARAT PER:   
Cristina Isabel Jara Garcia
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016