CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Llenguatge Periodístic: Televisió II

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABLPTV2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pretén donar a l’alumne les claus per entendre l’entorn televisiu actual. Es proposa una aproximació al mitjà televisiu, a la seva història, i als mecanismes que el regeixen: programació, audiències i les tendències televisives internacionals. Una part important de l’assignatura, que es presenta com a continuació de l’assignatura Llenguatge Periodístic Televisió 1 –centrada en els teleinformatius-, definirà els gèneres i formats que componen l’oferta televisiva actual, i que constitueixen el llenguatge propi i característic de la televisió, de manera especial aquells en els quals els gèneres es barregen i la frontera entre informació i entreteniment s’aprima. En un terreny més pràctic, la Unitat Formativa, dedicada al guió en programes d’actualitat, pretén dotar els estudiants de periodisme de les habilitats necessàries per a escriure per a la televisió, en programes d’entreteniment i actualitat.

L’assignatura es divideix en dues parts:

1) Grup gran: Introducció al mitjà i Gèneres i Formats

2) UF: El guió en programes informatius i d’actualitat

L’assignatura Llenguatge Periodístic Televisió 2 pertany al Mòdul 4, Fonaments disciplinaris del periodisme. En el seu contingut, Llenguatge Periodístic 2 està estretament lligada a les assignatures del mateix mòdul d’Introducció al Periodisme i que s’imparteix a 2n. Curs. També té una vinculació directa amb els Seminaris V i VI que s’imparteixen el mateix curs, però corresponents al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del Periodisme.

COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació enumerem de l’1 al 3 són comunes a altres assignatures del Mòdul 4. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de Llenguatge Periodístic Televisió 2. L’assoliment d’aquestes competències condicionarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Capacitat i habilitat per comunicar i informar en el llenguatge propi de la televisió, en multimèdia o en nous suports (Internet); en aquest cas, en el llenguatge propi del mitjà televisiu.

2. Capacitat i habilitat per utilitzar les tècniques informatives i comunicatives pròpies del mitjà televisiu.

3. Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació.

4. Capacitat d’entendre el mitjà televisiu en la seva globalitat, els seus mecanismes i els gèneres i formats que la componen.

5. Capacitat i habilitat d’escriure per a la televisió en el format específic dels programes d’actualitat.

A part de les competències pròpies del mòdul IV, en aquesta assignatura també són exigibles les competències del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:

1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies.

2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

A continuació detallem el contingut del temari de l’assignatura. El primer serà el del grup sencer de l’assignatura i, a continuació, la unitat formativa.

Grup sencer

Introducció al mitjà televisiu

1.- Història de la televisió i la repercussió en la televisió actual.

2. La graella de programació. Estratègies de programació.

3.- Audiències, segmentació i nous públics.

4.- Màrqueting televisiu i noves pantalles.

Gèneres i Formats

5.- Gènere i format. La hibridació dels gèneres

6.- La indústria dels formats i la televisió global

7.- El reportatge i el documental (I,II)

8.- Magazine i Talk Show

9.- Late Show i Programes d’Humor i Actualitat

10.- La Telerealitat (I,II)

11.- Programes especials i formats d’actualitat.

Unitat Formativa

12.- Elaboració del guió sencer d’un programa d’entreteniment i actualitat


METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva

b) Exercicis individuals a classe.

c) Exercicis individuals fora de classe

d) Lectura de textos (Llibres, articles, capítols...)

e) Visionat de productes audiovisuals.

f) Exercicis en grup a classe.

g) Exercicis en grup fora de classe

j) Participació a classe.

k) Preparació d’exàmens.

l) Realització d’exàmens.

Grup sencer

L’assignatura tindrà una part teòrica en la qual el professor explicarà el temari (a) i una part pràctica, amb exercicis individuals i en grup a classe sobre l’actualitat televisiva (b, f), visionat de programes (e) i lectures de textos (d). L’alumne farà un o diversos treballs de curs en grup o individuals sobre algun aspecte d’actualitat en la matèria que s’imparteix (f, g) i els coneixements s’avaluaran en un examen (k, l).

Unitat Formativa

La Unitat Formativa tindrà una part teòrica sobre el guió en els programes d’actualitat (a) que es combinarà amb visionats i lectures de guions professionals (d, e). S’elaborarà un o diversos guions de programes d’actualitat amb proposta de convidats i perfils de testimonis (b, c, f, g).

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dues notes parcials. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:

A Exàmens escrits

C Avaluació d’exercicis individuals

D Avaluació d’exercicis en grup

1. Bloc general de l'assignatura: 65% del total de l'assignatura, dividit segons

Examen final escrit (65% de la nota)

Avaluació d’exercicis individuals i en grup (35% de la nota)

Aquest bloc és una sola unitat i, per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no entrega el nombre mínim de treballs exigits pel professor, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura.

Recuperació:

Si l’alumne suspèn la matèria d’aquest grup tindrà una segona convocatòria de l’examen, que continuarà tenint el valor del 65% de la nota final, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el curs.

2. Unitat formativa: 35% del total de l’assignatura:

L’avaluació de l’alumne es farà a partir de la realització d’un guió complet amb la documentació pertinent, contactes i definició de convidats o testimonis (100%).

Recuperació:

En cas de no superar la Unitat Formativa en la primera convocatòria, l’estudiant tindrà l’opció de recuperar-la en segona convocatòria, amb la presentació, en el dia i hora indicats pel professor, d’un treball similar al fet durant el curs.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives perseparat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de destriar els diferents tipus de llenguatges, tipologies i gèneres dels mitjans informatius, i, en concret, de la televisió.

Competència 2:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de distingir les tècniques informatives i comunicatives, l’organització professional i els mecanismes complexos de construcció de l’actualitat que utilitzen els periodistes televisius.

Competència 3:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de tenir una mirada crítica i comparada davant els missatges periodístics, davant la interpretació periodística de la realitat.

Competència 4:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç d’entendre els mecanismes de l’entorn televisiu, aplicar correctament el llenguatge professional de la televisió i conèixer-ne la seva història i el gèneres i formats que la componen.

Competència 5:

· L’estudiant ha de mostrar capacitat i habilitat d’escriure per a programes televisius d’actualitat i dominar les tècniques del guió.

També són exigibles en aquest seminari les competències pròpies del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:

1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies (C,D).

2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita (C, D).

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

El professor de cada un dels grups d’assignatura i de Unitat Formativa podrà fer llegir obligatòriament un llibre o alguns capítols d’algun dels llibres que apareixen a continuació, de la qual cosa informarà cada professor en el seu moment al llarg del semestre.

Bloc general

LEON, B. (coord)Entretenimiento televisivo basado en hechos reales: factual Entertainment. Sevilla: Comunicación social. Ediciones y Publicaciones 2013

VILLAGRASA,J.M. ¡Atrápalos como puedas!. La competencia televisiva: programación y géneros.Valencia: Tirant lo Blanch, 2011

VVAA.Televisió d’entreteniment o entretenir-se a la Televisió. Barcelona: Trípodos n.27, 2011

Unitat Formativa

BASTÉ, C.; PERALTA, M.: Sorprender cada minuto y medio. El guión en la televisión de entretenimiento y actualidad. Barcelona: Editorial UOC, 2016.

GUERRERO PÉREZ,E. Guión y producción de programas de entretenimiento.Barañain; Ediciones Universidad de Navarra. EUNSA, 2013

TOLEDO, S.Cómo crear un programa de TV. La creatividad y su aplicación a lo audiovisual. Barcelona: Laertes, 2012


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

ARTERO, MANUEL:El guión en el reportaje informativo,Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 2004.

BELLOT, C.:El guión: presentación de proyectos, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 2002.

CORTES, J.A.La estrategia de la seducción. La programación en la neotelevisión. Pamplona, EUNSA, 1999

GORDILLO, I.Manual de narrativa televisiva. Madrid: Editorial Síntesis, 2009

GUERRERO, E.El entretenimiento en la televisión española. Historia, industria y mercado.Barcelona: Deusto S.A. Ediciones, 2010

LEÓN, B.Telerealidad. El mundo tras el cristal.Sevilla: Comunicaciós Social, Ediciones y publicaciones, 2009

RÍOS SAN MARTÍN, M.El guión para series de televisión. Madrid: Instituto Radio Televisión Española, 2012

SALÓ, G.¿Qué es eso del formato?Barcelona: Gedisa, 2003

SANGRO, P Y SALGADO, A.El Entretenimiento en TV: Guión y creación de formatos de humor en España.Barcelona: Laertes, 2008

TUBELLA, I; TABERNERO, C; DWYER, V.Internet y televisión. La guerra de las pantallas. Barcelona: Editorial Ariel, 2008

VACA, R.El puzzle de las audiencias televisivas. Madrid: Fundación Ex-Libris-Barlovento Comunicación, 2009

VIOLAN, E.Com fer un programa per a la Televisió.L’elaboració del projecte. De la idea a l’emissió.Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008.


PREPARAT PER:   
Maria Carmen Basté Pascual • Miquel Peralta Mas
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016