CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Llenguatge Periodístic: Ràdio II

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABLPRAD2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura LPR2 pertany al Mòdul 4, Fonaments disciplinaris del periodisme. En el seu contingut, LPR2 està també estretament lligada a les assignatures del mateix mòdul i d’Introducció al Periodisme, que s’imparteix a 2n. Curs. També té una vinculació directa amb els Seminaris V i VI que s’imparteixen el mateix curs, però corresponents al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del Periodisme.

Tant si es tracta de periodistes, redactors i productors de programes, els professionals de la ràdio comparteixen tots ells la necessitat de dominar els elements i les tècniques pròpies del llenguatge radiofònic. Amb la voluntat de satisfer aquesta necessitat, Llenguatge periodístic Ràdio 2 (LPR2) es presenta com una assignatura continuació de Llenguatge periodístic Ràdio 1. LPR2 pretén dotar els estudiants de Periodisme dels coneixements i les habilitats adequades per poder treballar de manera creativa a la ràdio. En aquest sentit, es proposa una aproximació als diversos programes i gèneres radiofònics actuals per analitzar-ne els elements estètics que hi prenen part.

L’assignatura es divideix en dues parts:

1) Grup sencer; on es treballaran els aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura.

2) Unitat Formativa: Educació de la veu: Adequació a gèneres i formats; en què s’aprofundirà en els coneixements i les tècniques per adaptar la veu als diferents formats i gèneres radiofònics.

COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació enumerem de l’1 al 3 són comunes a altres assignatures del Mòdul 4. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de Llenguatge periodístic Ràdio 2. L’assoliment d’aquestes competències condicionarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Capacitat i habilitat per comunicar i informar en el llenguatge propi de la premsa, ràdio i televisió, en multimèdia o en nous suports (internet). En aquest cas, en el llenguatge propi del mitjà radiofònic.

2. Capacitat i habilitat per utilitzar les tècniques informatives i comunicatives.

3. Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació.

4. Capacitat i habilitat per utilitzar els diferents elements del llenguatge radiofònic.

5. Capacitat i habilitat per utilitzar vells i nous formats i gèneres radiofònics.

6. Capacitat i habilitat per adaptar la veu als diferents formats i gèneres radiofònics.

A part de les competències pròpies del mòdul IV, en aquesta assignatura també són exigibles les competències del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:

1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies.

2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

A continuació detallem el contingut del temari de l’assignatura. El primer serà el del grup sencer de l’assignatura i, a continuació, la unitat formativa.

Grup sencer

1) INTRODUCCIÓ A LA CREATIVITAT RADIOFÒNICA

a. Model estètic de la ràdio actual

b. Creativitat i expressió

2) EXPRESSIVITAT RADIOFÒNICA

a. Els elements del llenguatge radiofònic

b. La narració radiofònica

c. Les figures del muntatge

d. La representació de l’espai

e. El guió radiofònic

3) GÈNERES I PROGRAMES DE RÀDIO CREATIVA

a. El magazine radiofònic

b. Els reportatges radiofònics

c. La publicitat a la ràdio

d. La dramatització radiofònica

UF: Educació de la veu: Adequació a gèneres i formats

a. La veu en els diferents formats i gèneres (editorial, esports, magazine, publicitat, ràdio fórmula i entrevista)

b. Higiene i cura de la veu

METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva

b) Exercicis individuals a classe.

c) Exercicis individuals fora de classe.

e) Visionat i audició de productes audiovisuals.

f) Exercicis en grup a classe.

g) Exercicis en grup fora de classe.

h) Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

i) Presentacions a classe.

l) Realització d’exàmens.

Grup sencer

A la classe s’impartirà el temari de l’assignatura, exemplificat amb nombrosos casos pràctics, que constituirà la matèria a examen. A part, a l’alumne se li farà l’encàrrec de diferents exercicis pràctics vinculats amb aquest temari. Aquests exercicis consistiran especialment en l’elaboració de materials sonors vinculats amb els elements del llenguatge radiofònic, les estructures narratives i els gèneres radiofònics. La majoria d’aquests treballs seran en grup, entre els quals un treball final en forma de programa pilot, i algun d’individual,. Es complementarà la classe amb la visita de professionals del sector radiofònic.

UF: Educació de la veu: Adequació a gèneres i formats

La unitat formativa té un caràcter eminentment pràctic. S’escoltaran i analitzaran diferents mostres de veus emprades en diferents formats i es practicaran a classe. Cada alumne haurà de presentar, seguint les indicacions de format i data, un recull d’exercicis orals on es posi de manifest la seva capacitat d’adaptar la veu als diferents registres. Paral·lelament, els alumnes disposaran d’un recull de texts i documents audiovisuals per a conèixer i entendre la higiene i cura de la veu.

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes del grup sencer i de la unitat formativa. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:

A Exàmens escrits

C Avaluació d’exercicis individuals

D Avaluació d’exercicis en grup

E Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics

F Avaluació de presentacions a classe

1. Bloc general de l’assignatura:65% del total de l’assignatura, dividit segons:

A. Examen final escrit (50% de la nota)

C, D, E i F. Avaluació d’exercicis individuals, en grup i presentació a classe (50% de la nota).

Aquest bloc és una sola unitat; per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs (incloses les presentacions) en el temps i formats indicats pel professor.

L’estudiant ha d’aprovar l’examen per superar l’assignatura.

Si l’estudiant no entrega un mínim del 50% dels treballs i el treball final rebrà una qualificació de “No Presentat” del Grup Sencer de l’assignatura. L’alumne que no es presenti a l’examen tindrà una qualificació de “No Presentat” de la part del grup sencer de l’assignatura.

Recuperació:

Si l’alumne suspèn la matèria d’aquest gruptindrà una segona convocatòria de l’examen, que continuarà tenint el valor del 50% de la nota del Grup Sencer, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el curs.

UF

2. Unitat formativa: 35% del total de l’assignatura:

La UF s’avaluarà amb el lliurament del recull final de locucions (50%) i l’exercici escrit final(50%) en l’espai virtual d’aprenentatge de Scala.

En la primera convocatòria, els exercicis no lliurats es puntuaran amb un valor zero.

Recuperació:

En cas de no superar la Unitat Formativa en la primera convocatòria, l’alumne tindrà l’opció de recuperar-la en segona convocatòria, amb el lliurament de la nova versió dels exercicis suspesos i la dels no lliurats. Per ser avaluat, cal presentar el recull final de locucions i l’exercici escrit final; si no, comptarà com a “No Presentat” de la UF.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives perseparat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de destriar els diferents tipus de llenguatges, tipologies i gèneres del mitjà radiofònic.

Competència 2:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de distingir les tècniques informatives i comunicatives, l’organització professional i els mecanismes complexos de construcció de l’actualitat que utilitzen els periodistes.

Competència 3:

· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de tenir una mirada crítica i comparada davant els missatges periodístics, davant la interpretació periodística de la realitat.

Competència 4:

· L’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar i distingir correctament els diferents elements del llenguatge radiofònic.

Competència 5:

· L’estudiant ha de demostrar la capacitat de distingir i elaborar materials radiofònics basats en els vells i nous formats i gèneres radiofònics.

Competència 6:

· L’estudiant ha de demostrar la capacitat i habilitat per adaptar la veu als diferents formats i gèneres radiofònics.

També són exigibles en aquest seminari les competències pròpies del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:

1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies (C,D).

2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita (C, D).

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

El professor de cada un dels grups d’assignatura podrà fer llegir obligatòriament un llibre o alguns capítols d’algun dels llibres que apareixen a continuació, de la qual cosa informarà cada professor en el seu moment al llarg del semestre.

BALSEBRE, A. El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra, 1994.

FAUS BELAU, Á. La radio en España (1896-1977): una historia documental, Madrid, Taurus, 2007.

GUARINOS, V. Manual de narrativa radiofónica. Madrid: Síntesis, 2009.

GUIJARRO, T.; MUELA, C. La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad. Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000, 2003.

GUTIÉRREZ GARCÍA, M.; PERONA PÁEZ, J.J.: Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Ed. Bosch, Barcelona, 2002.

MARTÍNEZ COSTA, M. P. DIEZ, J. R. Lenguaje, géneros y programas de radio. Introducción a la narrativa radiofónica. Pamplona: Eunsa, 2005.

RODERO, E. SOENGAS, X. Ficción radiofóncia. Cómo contar una historia en la radio. Madrid: IORTV, 2010.

RODERO, E. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis: 2011.

http://www.ma-radio.gold.ac.uk

Independent Radio Drama productions

http://www.irdp.co.uk

Redacció de guions de la Universitat de Kent

http://www.kent.ac.uk/sdfva/rd/main.html#level1

http://www.ukc.ac.uk/sdfva/rd/index.html

Guia de ràdio

http://guiadelaradio.com

Generic Radio Workshop
http://www.genericradio.com/index.htm

2on Congrés de la Ràdio a Catalunya

http://kane.uab.es/congresdelaradio/ponencies.htm

BIBLIOGRAFIA DE SUPORT PER A LA UF

El professor de cada un dels grups de UF podrà fer llegir obligatòriament un llibre o alguns capítols d’algun dels llibres que apareixen a continuació, de la qual cosa informarà cada professor en el seu moment al llarg del semestre.

BLANCH, M.; LÁZARO, P.. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010.

BUSTOS SANCHEZ, I. La voz. La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo, 2003.

GASSULL, C., GODALL, P, MARTORELL, M. La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.

MOLNER, A. Taller de voz. Barcelona: Alba editorial, 2005.

RODERO ANTÓN, E. Locución radiofónica. Madrid : Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2003

RODERO ANTÓN, E. La Radio que convence : manual para creativos y locutores publicitarios. Barcelona : Ariel, 2004

RODRÍGUEZ BRAVO, A. La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós, 1998.

RUIZ del ARBOL, M.; ALBAR, M.I. Técnicas para leer y escribir en radio y televisión. Barcelona: Bosch, 2003.

Espaiveu

http://www.espaiveu.com

Voz profesional

http://www.vozprofesional.cl/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 
PREPARAT PER:   
Rafael De Ribot Torrella • Maria José Fernández Vallès • Montserrat Llussà Masdéu • Josep Maria Vila Rovira
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016