CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Llenguatge Periodístic: Premsa II

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABLPREM2
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L’assignatura Llenguatge Periodístic Premsa 2 (LPP2) pretén aproximar l’estudiant a la teoria, la realitat professional i l’anàlisi dels gèneres periodístics d’opinió (coneguts també com argumentatius o persuasius) en els aspectes redaccionals, organitzatius i sòcio-polítics. S’estudia també la transformació de les formes de creació d’opinió en la premsa generalista de paper en relació a l’emergència de nous canals i emissors de textos opinatius. El tractament de l’assignatura és diacrític però no exclou una mirada diacrònica pel que fa als exemples que il·lustren cada apartat, amb especial èmfasi en els autors de la tradició periodística local, en llengua catalana i castellana.
 
L’assignatura es divideix en dues parts:
1) Grup sencer
2) UF: Columnisme en premsa i mitjans electrònics

L’assignatura LPP2 pertany al Mòdul 4, Fonaments disciplinaris del periodisme. En el seu contingut, LPP2 està també estretament lligada a les assignatures del mateix mòdul i d’Introducció al Periodisme, que s’imparteix a 2n. Curs. També té una vinculació directa amb els Seminaris V i VI que s’imparteixen el mateix curs, però corresponents al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del Periodisme.


COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació enumerem de l’1 al 3 són comunes a altres assignatures del Mòdul 4. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge de LPP2. L’assoliment d’aquestes competències condicionarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1. Capacitat i habilitat per comunicar i informar en el llenguatge propi de la premsa, ràdio i televisió, en multimèdia o en nous suports.
2. Capacitat i habilitat per utilitzar les tècniques informatives i comunicatives.
3. Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació.
4. Capacitat i habilitat per llegir i entendre críticament tota mena de textos argumentatius.

A part de les competències pròpies del mòdul IV, en aquesta assignatura també són exigibles les competències del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:
1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies.
2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.


CONTINGUTS

A continuació detallem el contingut del temari de l’assignatura. El primer serà el del grup sencer de l’assignatura i, a continuació, la unitat formativa.

Grup sencer

El segon moment de la interpretació periodística
1. La interpretació explícita i la tendència dels mitjans
2. Multipresència dels textos d’opinió en els diaris d’informació general i en els diaris electrònics
3. La secció d’opinió i l’estratègia de la pluralitat
4. L’opinador com a firma, veu i personatge

Argumentar en els mitjans
5. La construcció del text d’opinió: fases i estratègies
6. L’assaig com a gènere fundacional del periodisme d’opinió

Gèneres d’opinió
7. L’article de fons i de tribuna
8. La crítica
9. L’acudit gràfic
10. El retrat i la semblança
11. L’editorial
12. Les cartes dels lectors

UF: Columnisme en premsa i mitjans electrònics
1. La columna generalista
2. La columna política
3. Altres columnes temàtiques
4. El blogs i l’opinió 2.0

METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva
b) Exercicis individuals a classe
c) Exercicis individuals fora de classe
d) Lectura de textos.
e) Realització d’exàmens.

Grup sencer
A la classe s’impartirà el temari de l’assignatura, il·lustrat amb nombrosos casos pràctics. A més, l’alumne realitzarà alguns exercicis que consistiran en l’anàlisi i simulació de diversos textos d’opinió. Es complementarà la classe amb la visita de professionals.

UF: Columnisme en premsa i mitjans electrònics
En paral·lel al temari del grup sencer, s’explicarà a fons el gènere de la columna i la funció del columnista. Cada alumne haurà de redactar tres textos diferents: una columna generalista, una columna política i una columna especialitzada.

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes del grup sencer i de la unitat formativa. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:
A. Exàmens escrits
B. Avaluació d’exercicis individuals

1. Bloc general de l’assignatura: 65% del total de l’assignatura, dividit segons:
A. Examen final escrit (65% de la nota).
B. Avaluació d’exercicis individuals (35% de la nota).

Aquest bloc és una sola unitat i, en conseqüència, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no entrega un mínim del 50% dels treballs, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura.

Recuperació:
Si l’alumne suspèn la matèria d’aquest grup tindrà una segona convocatòria de l’examen, que continuarà tenint el valor del 65% del bloc general, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el curs.

2. Unitat formativa: 35% del total de l’assignatura, segons:
Avaluació dels tres exercicis individuals (100% de la nota de la UF), que s’hauran de lliurar d’acord amb el calendari establert pel professor. Caldrà presentar 2 dels 3 exercicis, com a mínim, per ser avaluat.

Recuperació:
En cas de no superar la Unitat Formativa en la primera convocatòria, l’estudiant tindrà l’opció de recuperar-la en la segona convocatòria mitjançant la presentació d'uns exercicis individuals que seran encarregats pel professor.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives perseparat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:
· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de destriar els diferents tipus de llenguatges, tipologies i gèneres dels mitjans informatius.
Competència 2:
· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de distingir les tècniques informatives i comunicatives, l’organització professional i els mecanismes complexos de construcció de l’actualitat que utilitzen els periodistes.
Competència 3:
· L’estudiant ha de demostrar que és capaç de tenir una mirada crítica i comparada davant els missatges periodístics, davant la interpretació periodística de la realitat.
Competència 4:
· L’estudiant ha de ser capaç de sintetitzar, ampliar i modificar qualsevol text d’opinió així com identificar-ne el sentit i distingir-ne les estratègies retòriques.

També són exigibles en aquesta assignatura les competències pròpies del mòdul I que estableixen que l’estudiant ha de demostrar:
1) Coneixement i ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies.
2) Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

El professor podrà fer llegir obligatòriament un llibre o alguns capítols d’algun dels llibres que apareixen a continuació.

Bloc general
AA:DD. El pensament en perill? L’assaig com a forma oberta i crítica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008
AA.DD. Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans de comunicació catalans (1975-2006). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2007
ABRIL, N. Periodismo de opinión. Madrid: Síntesis, 1999
ARMAÑANZAS, E. Periodismo y argumentación. Géneros de opinión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1996
BLOOM, H. Ensayistas y profetas. El canon del ensayo. Madrid: Páginas de espuma, 2010
CERDA, M. La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo. Madrid: Veintisieteletras, 2008
FRANKFURT, H.G. Sobre la verdad. Barcelona: Paidós, 2007
LEON GROSS, T. El artículo de opinión. Barcelona: Ariel, 1996
SÁEZ MATEU, F. Comunicació i argumentació. Barcelona: Trípodos, 2003
SANTAMARÍA, L. La opinión periodística. Madrid: Fragua, 2000
SANTAMARÍA, L. Géneros para la persuasión en periodismo. Madrid: Fragua, 1997
VALLEJO, M. La crítica literaria como género periodístico. Pamplona: EUNSA, 1993
WESTON, A. Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel, 1999
http://www.paperdevidre.net/index.php/inici/index/numero/48

Unitat formativa
FUSTER, J. Antologia de textos fusterians. Alzira: Bromera, 2004
LÓPEZ PAN. F. 70 columnistas de la prensa española. Pamplona: EUNSA, 1995
LÓPEZ PAN. F. La columna periodística. Teoría y práctica. El caso de “Hilo directo”. Pamplona: EUNSA, 1996

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 
PREPARAT PER:   
Francesc Marc Alvaro Vidal • Josep Vicent Sanchis Llàcer
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016