PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Legislació

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFLEGIS
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  Anglès  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Obligatòria
Quart
----

PREREQUISITS

-[+]

CONEIXEMENTS PREVIS

-[+]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

-[+]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura “ Legislació sanitària”, d’una banda, pretén fer una anàlisi del marc legal en el que hauran de treballar els professionals de fisioteràpia, coneixent aspectes essencials del model jurídic del nostre entorn, de l’organització del sistema sanitari a casa nostra i dels límits de la responsabilitat jurídica dels professionals. Alhora, també és essencial que assimilin els conceptes referents als drets dels pacients i el seu marc legal, i les responsabilitats que se’n deriven per a ells com a professionals.

En darrer terme, és molt rellevant que adquireixin els coneixements i les competències per a desenvolupar bé la seva feina en el marc del que legalment suposa la diligència professional i la bona pràctica, de la que se’n deriven conseqüències molt importants per la qualitat de vida de les persones i pel respecte dels seus drets. En aquest sentit, es pretén aprofundir una mica més en qüestions molt presents de forma transversal en l’exercici de la fisioteràpia, sigui quina sigui la seva especialització, tals com la gestió de la informació als pacients, el maneig de la història clínica i la confidencialitat, la presa de decisions en situacions crítiques de final de la vida, i els possibles conflictes que puguin derivar en objecció de consciència. 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia assoleixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

1. Adquirir un coneixement bàsic de la regulació del sistema sanitari de Catalunya i les bases jurídiques i àmbit competencial per a un correcte exercici professional.

2. Assentar uns fonaments legals que permetin donar resposta als problemes pràctics de la professió partint del marc jurídic establert, tant pel que fa a la regulació de l’exercici professional com pel que fa als drets dels usuaris als que s’atendran des d’aquest context.

3. Tenir clarament delimitat i saber distingir el nivell legal i jurídic en l’exercici professional, en relació al nivell de reflexió ètica.

4. Conèixer el marc jurídic dels drets dels pacients així com els deures del professional envers aquests drets dins la seva pràctica clínica, adquirint habilitats i competències per a donar-ne correcte compliment sense caure en pràctiques merament defensives i legalistes.

5. Aprofundir en conceptes que compten amb un marc jurídic específic, coneixent-ne els seus límits i possibles aplicacions (objecció de consciència, actuacions al final de la vida).

Amb aquests objectius l’assignatura de legislació contribueix a assolir competències transversals com la capacitat d’aplicar coneixements a la pràctica i adquirir coneixements bàsics de la professió, així com les següents competències específiques: 

Conèixer el sistema sanitari espanyol i català.
Conèixer la legislació aplicable i la seva complementació amb el marc ètic i deontològic 
Desenvolupar la pràctica de fisioteràpia garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i de la seva família.

CONTINGUTS

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Presentació del sistema sanitari català: organització i funcionament, així com la formació especialitzada dels fisioterapeutes en el marc de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Marc jurídic de la dependència i gestió adequada de les incapacitats i minusvalideses.

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Responsabilitat jurídica dels professionals sanitaris

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Diligència professional i lex artis en la valoració del dany corporal

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Marc jurídic dels drets dels pacients i responsabilitats que se’n deriven pel professional.

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Confidencialitat i gestió de la informació clínica

7.    Objecció de consciència. Final de vida i mort digna  

METODOLOGIA

Sessions teòriques
Aplicació pràctica de conceptes

AVALUACIÓ

L'avaluació serà mitjançant un examen final (70%) a partir d'una bateria de preguntes curtes i pregunta llarga també d'argumentació i 1 exercici intermig de resolució d'un cas pràctic (30%) argumentant i amb fonament jurídic.
 
Per aprovar la assignatura cal haver fet el exercici intermig necessariament i haver obtingut com mínim una calificació de un 5 en el examen final doncs sinó no es fará mitjana amb la nota del treball intermig. Si en primera convocatòria no es supera l'assignatura caldrá presentar-se de nou a l'examen i es guardarà la nota del treball previ si es superior o igual a 5. Cas que no ho sigui, l'alumno haurà de fer de nou un treball individual abans de la 2a convocatoria del examen, quin termini i contingut s'especificarà.
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1: L’estudiant ha d’assimilar amb claredat quin és el marc legal que regula la seva professió i l’àmbit competencial en el que pugui especialitzar-se.

Objectiu 2: L’estudiant ha de saber analitzar el concepte de responsabilitat professional i identificar els diferents deures i obligacions que la determinen.

Objectiu 3: L’estudiant ha d’adquirir l’habilitat de poder identificar un conflicte legal, distingint-lo d’altres elements que hi poden concórrer de caire ètic o deontològic, i competència per a la presa de decisions valorant les conseqüències de les accions o decisions preses.

Objectiu 4: L’estudiant ha de comprendre i saber distingir aquelles actuacions que, en el marc de l’exercici professional, li són exigibles en respecte als drets dels usuaris i té el deure legal i ètic d’atendre correctament, molt especialment en situacions clíniques més compromeses

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Corbella i Duch, J. Manual de Derecho Sanitario. Ed.Atelier, 2012.

 

Palomar Olmeda, A. Y Cantero Martínez, J. (dir.) Tratado de Derecho Sanitario, volumen 1 y 2, 2013.

 

Gascón Abellán, M., González Carrasco, M.C., Cantero Martínez, J. (coord.) Derecho Sanitario y Bioética, 2011.


Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, nº 101, (29-04-1986)

 

Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3303 (11-01-2001).

 

Llei 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, nº 274 del 15 noviembre de 2002.

 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Boletín Oficial del Estado, nº 280 (22-11-2003)

 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 128 (29-05-2003)

 

Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 deabril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.Boletín Oficial del Estado, nº 98 (24-04-2012)

 


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Comitè de Bioètica de Catalunya. Guia de recomanacions sobre el consentiment informat. Barcelona:  Generalitat de Catalunya; 2003.

 

Comitè de Bioética de Catalunya. Recomanacions als professionals sobre el rebuig al tractament. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2010.

 

Comité de Bioética de Catalunya. Reflexions sobre la pràctica de l’objecció de consciència en la interrupció de la gestació. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2011.

 

Fundació Víctor Grífols i Lucas. Aproximación al problema de la competencia del enfermo. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas; 2008.

 

Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull). Consideracions sobre l’objecció de consciència. Bioètica & Debat (18) 66; 2012

 

The Hasting Center. Los fines de la Medicina. Barcelona: Fundació Víctor Grifols i Lucas; 2004.

PREPARAT PER:   
Noelia Igareda González
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ11/10/2016