CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Investigació Motivacional

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABINVMOT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
2n
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
2n
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
2n

PREREQUISITS

No hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

    

Aquesta assignatura està concebuda per conèixer l´anàlisi de les motivacions i necessitats dels consumidors en la pressa de decisions en el moment de compra, així com de la seva vinculació amb les marques. De la mateixa manera, també permet introduir els fonaments de la planificació estratégica i del planner en el coneixement d´aquesta matèria.

L'assignatura dona les eines bàsiques per entendre les estratègies subjacents que hi ha rere les campanyes publicitàries.

 

L’assignatura es divideix en dues parts:

1) Bloc General de l´Assignatura

2) Unitat Formativa 

 

En el Bloc General, els estudiants adquiriran els coneixements bàsics del programa de l’assignatura.

 

En la Unitat Formativa, els estudiants desenvoluparan projectes on posaran en pràctica els elements teòrics del Bloc General.

COMPETÈNCIES

1. Consciència de les motivacions principals dels consumidors
2. Capacitat d´anàlisi sobre aquestes motivacions
3. Consciència del procès estratègic
4. Capacitat d'aplicació de les eines estratègiques

CONTINGUTS

    

BLOC GENERAL

1. El procés de la investigació

2. Identificació de barreres i motivacions

3. La figura del planner: eines i procesos estratègics

4. La copy strategy

5. Visió i missió de marca

 

 

UNITAT FORMATIVA: Desenvolupaments pràctics

1. Exposició d´investigacions i planificacions

2. Anàlisi dels models i exemples presentats

3. Aplicacions pràctiques

METODOLOGIA

Classe lectiva

Exercicis individuals a classe

Exercicis individuals fora de classe

Presentacions a classe

Lectura de textos (llibres, articles, capítols)

Visionat de productes audiovisuals

Preparació d'exàmens

Realització d'exàmens


AVALUACIÓ

La nota de l’assignatura provindrà del Bloc General (70%) i de l’UF (30%).

 

1. Bloc general de l’assignatura: 70% del total de l’assignatura, dividit segons:

A. Examen final escrit (70% de la nota)

C, D Avaluació de 2 exercicis individuals i/o en grup (30% de la nota)

 

Aquest bloc és una sola unitat i, per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no entrega un mínim del 50% dels treballs, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura i, per tant, no podrà presentar-se a l’examen ni en primera ni en segona convocatòria.

 

2. Unitat formativa: 30% del total de l’assignatura

S’avaluarà a través de 2 exercicis individuals i/o en grup. Es tindrà en compte la participació a classe, la implicació i la recerca personal durant el curs. Si l’estudiant no entrega un mínim del 50% dels treballs, rebrà una qualificació de “No Presentat” de la Unitat Formativa de l’assignatura i, per tant, no podrà optar a l´obtenció de notes ni en primera ni en segona convocatòria.

 

A

Exàmens escrits

C

Avaluació d’exercicis individuals

D

Avaluació d’exercicis en grup

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

  

Criteris de recuperació:

 

Bloc General

Si l’alumne suspèn la matèria o no es presenta a l’examen (però ha fet el mínim de treballs requerits durant el semestre) tindrà una segona convocatòria de l’examen, que continuarà tenint el valor del 70% de la nota final, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el semestre.

 

Unitat Formativa

L’alumne suspès optarà a la recuperació en segona convocatòria realitzant un/s exercici/s determinats prèviament pel professor.

 

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del bloc general de l´assignatura i la unitat formativa per separat. L’estudiant podrà recuperar en segona convocatòria únicament la part suspesa, no aquella en la qual ha obtingut un “no presentat”, que mantindrà la nota de “No Presentat”. Si no es recuperen en segona convocatòria tots els blocs suspesos, l’estudiant suspendrà tota l’assignatura i s’haurà de matricular novament el curs següent. Si en un dels dos blocs obté la qualificació de “no presentat”, l’estudiant també haurà de repetir tota l’assignatura el curs següent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- STEEL, J. Verdades, mentiras y publicidad. Madrid: Eresma, 2000
                - SCHIFFMAN, L. G; LAZAR KANUK, L. Comportamiento del consumidor. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

- Aaker, D. Gestión del valor de la marca. Madrid: Díaz de Santos, 1994           

- Lannon, J; Baskin, M. A Master Class in Brand Planning. Reino Unido: Wiley, 2007

                - Dubois, B; Rovira, A. Comportamiento del consumidor. Madrid: Prentice-Hall, 1998
PREPARAT PER:   
Marcos Polo López • Ruben Miramontes Eiriz
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ13/07/2015