CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Investigació i Metodologia

CRÈDITS ECTS4,00
CODI DE L'ASSIGNATURABIMETCT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Quart
1r

PREREQUISITS

No n'hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n'hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

S'ha de cursar simultàniament l'assignatura "Treball Final de Grau I".

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pertany al Mòdul VI, el qual té com a principal objectiu proporcionar els instruments i el marc conceptual amb els quals s’ha de desenvolupar en òptimes condicions el Treball final de Grau.

 

Concretament, l’assignatura Investigació i Metodologia està concebuda per exposar, analitzar i discutir elements bàsics de la indústria de la comunicació actual (mercats, oportunitats, tendències…) i per vincular-los a la planificació i el desenvolupament d’un projecte professional en aquest entorn.

 

L’assignatura es divideix en dues parts:

1) Grup sencer

2) Unitat formativa (UF)

 

En el Grup sencer, els estudiants adquiriran els coneixements bàsics del programa de l’assignatura.

 

En l’UF, els estudiants aprendran a disseccionar models de projectes professionals que puguin resultar bones eines de reflexió sobre els mercats actuals i futurs.

 

COMPETÈNCIES

1. Consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació.

2. Capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement.

CONTINGUTS

PRIMERA PART. Investigació

1. Mercats (descripció general, emergents...)

2. Tendències

3. Oportunitats (models innovadors)

 

SEGONA PART. Metodologia

4. Estructura

5. Desenvolupament d’un projecte professional

6. Presentació i venda d’un projecte professional

 

UF. 

1. Exposició de models

2. Anàlisi de models

3. Conclusions aplicades

 

METODOLOGIA

a

Classe lectiva

b

Exercicis individuals a classe

c

Exercicis individuals fora de classe

d

Lectura de textos (llibres, articles, capítols)

k

Preparació d’exàmens

l

Realització d’exàmens

AVALUACIÓ


a) Avaluació general


La nota de l’assignatura provindrà del Grup sencer (70%) i de l’UF (30%).

 

1. Bloc general de l’assignatura: 70% del total de l’assignatura, dividit segons

A. Examen final escrit (80% de la nota)

C, D. Participació en les classes i assitència (20% de la nota)

 

2. Unitat formativa: 30% del total de l’assignatura

S’avaluarà a través d’una sèrie d’exercicis individuals i/o en grup. Es tindrà en compte la participació a classe, la implicació i la recerca personal durant el curs.

 

A

Exàmens escrits

C

Avaluació d’exercicis individuals

D

Avaluació d’exercicis en grup

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS:

Objectiu 1:

L’estudiant ha de demostrar consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació en comunicació. [A, C, D]

 

Objectiu 2:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat de definir temes d’investigació que puguin contribuir al coneixement. [A, C, D]

 

Criteris de recuperació

Grup sencer 

Si l’alumne suspèn la matèria o no es presenta a l’examen (però ha fet el mínim de treballs requerits durant el semestre) tindrà una segona convocatòria de l’examen, que continuarà tenint el valor del 80% de la nota final, ja que se li mantindrà la nota dels exercicis realitzats durant el semestre.

 

UF

L’alumne suspès optarà a la recuperació en segona convocatòria realitzant un/s exercici/s determinats prèviament pel professor.

 

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i la unitat formativa per separat. L’estudiant podrà recuperar en segona convocatòria únicament la part suspesa, no aquella en la qual ha obtingut un “no presentat”, que mantindrà la nota de “No Presentat”. Si no es recuperen en segona convocatòria tots els blocs suspesos, l’estudiant suspendrà tota l’assignatura i s’haurà de matricular novament el curs següent. Si en un dels dos blocs obté la qualificació de “no presentat”, l’estudiant també haurà de repetir tota l’assignatura el curs següent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

N/D.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

N/D.
PREPARAT PER:   
Enric Calpena Ollé
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ21/07/2015