CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Introducció a la Publicitat i RP

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURABIPUB
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Obligatòria
Segon
1r
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Obligatòria
Segon
1r
GPME
Grau en Periodisme
Obligatòria
Segon
1r
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Obligatòria
Segon
1r

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Res.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura d'Introducció a la Publicitat i les Relacions Públiques (RP) compleix la funció d'introduir els conceptes, els processos i les estructures de la professió publicitària i la de relacions públiques que es desenvolupen al llarg de la carrera per a aquells alumnes que continuïn en el Grau de Publicitat i RP, i alhora, estableix les bases imprescindibles de la comunicació comercial i corporativa per a aquells alumnes que cursin Cinema i Televisió o bé Periodisme.

Aquesta assignatura pertany al mòdul IV "Fonaments disciplinaris de la Publicitat i les Relacions Públiques" en el que hi ha, a més a més, les matèries d’Història de la Publicitat, Creativitat, Mitjans Publicitaris, Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques, Màrqueting Estratègic i Màrqueting Relacional i Seminaris especialitzats en les disciplines.

Els continguts de l'assignatura estan dividits en dos blocs: un primer bloc, el Bloc General de l'assignatura, pren com a punt de partida el context mediàtic, continua amb els fonaments conceptuals i analitza, finalment, les principals polítiques d'impulsió: la Publicitat i les Relacions Públiques, emfatitzant en el procés de treball i els perfils i rols professionals. El segon bloc, el formen dues Unitats Formatives: "Introducció als mitjans publicitaris convencionals i les eines de mesura" i "Introducció als mitjans publicitaris no convencionals i les tècniques de comunicació", en ambdues es treballarà amb el 50% dels alumnes del Bloc General.

COMPETÈNCIES

Les competències es concreten en el coneixement dels aspectes teòrics i pràctics que incideixen globalment en la Publicitat i les Relacions Públiques.

- Coneixement teòric i pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques, i dels seus processos i estructures organitzatives (competència 4).

- Coneixement dels processos d'elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i sistemes d'anàlisi de les campanyes (competència 5).

- Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació i realització dels missatges publicitaris en diferents suports i mitjans de comunicació (competència 6).

- Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació publicitària, de les RP i corporativa (competència 9).

- Estudi dels processos d'investigació i interrelacions entre els subjectes de les activitats publicitàries: desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació per objectius (competència 10).

- Coneixement del disseny i del desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les institucions i en empreses públiques i privades (competència 15).

CONTINGUTS

Els continguts de l'assignatura s'han agrupat en:

Bloc General de l'assignatura: FONAMENTS, VISIÓ PANORÀMICA, MARC DE REFERÈNCIA I CONCEPTES

1. Breu història de la publicitat i les RP: els fets fonamentals al món i a Espanya. Els noms clau i les escoles.

2. La comunicació en una societat complexa: els canvis en els mitjans, en les estructures i en el consumidor.

3. Conceptes bàsics: el màrqueting, la publicitat, la propaganda i les RP (definició, similituds, diferències i casos / exemples).

4. La comunicació estratègica: la comunicació en funció dels objectius (els objectius generals del management, del màrqueting, de la publicitat, de la propaganda política i de les RP).

5. Dimensió empresarial del sector: organitzacions, perfils professionals i rols actuals.

6. Les tendències de futur en comunicació.

7. El procés de treball en publicitat i RP: funcions i metodologies de treball dels diferents perfils professionals.

8. El pla de comunicació 360º: definició, l'estratègia versus la tàctica i la tècnica.

9. Desmitificació dels tòpics: principals estereotips (subliminalitat, engany, frau i consumisme).

10. Marc ètic i legal: deontologia, lleis i organismes de control.

Unitat Formativa 1: Introducció als mitjans publicitaris convencionals i les eines de mesura.

11. Característiques publicitàries del mitjà, principals formats, tarifes i fonts d'informació i de mesura d'audiències de: la televisió, la premsa i els suplements, la ràdio, les revistes, l'exterior, el cinema i Internet.

Unitat Formativa 2: Introducció als formats no convencionals i a les tècniques de comunicació.

            12. Definició, característiques, formats i casos: el marxandatge i la publicitat en el lloc de venda (PLV), el patrocini, el mecenatge i l'esponsorització, el màrqueting promocional, el màrqueting directe i relacional i la publicitat alternativa o emergent. 

METODOLOGIA

Una part significativa dels continguts de l'assignatura d'Introducció a la Publicitat i les RP s'imparteix mitjançant classes magistrals. Les exposicions es recolzen habitualment amb visionats de materials gràfics i audiovisuals que, juntament amb la lectura de textos i dades d'informes, constitueixen el material per poder assolir les competències de l'assignatura. Si bé una part dels treballs es farà a l'aula, alguns d'ells es faran fora de les hores lectives. Es realitzarà un seguiment periòdic dels treballs personals dels estudiants que, finalment, caldrà presentar i defensar públicament a classe amb el suport més adequat.

a) Classe lectiva (Bloc general i UF)

b) Exercicis individuals a l'aula (Bloc general i UF)

c) Exercicis individuals fora de l'aula (Bloc general i UF)

d) Lectura de textos (Bloc general i UF)

e) Visionat de productes audiovisuals (Bloc general i UF)

f) Exercicis en grup o en l'aula (Bloc general)

g) Exercicis en grup fora de l'aula (Bloc general i UF)

i) Presentacions a l'aula (Bloc general)

k) Preparació d'examen (Bloc general i UF)

l) Examen escrit (Bloc general i UF)

AVALUACIÓ

 Condicions generals, tant per a primera, com per a la segona convocatòria:

- El lliurament dels exercicis és condició per presentar-se a l'examen de la primera i la segona convocatòries. En cas contrari, l'alumne constarà com NO PRESENTAT i li quedarà l'assignatura suspesa.

- S'exigeix una nota mínima d'examen (4) per a fer mitjana amb els treballs, tant en la primera com en la segona convocatòria, tant en el Bloc General com en les Unitats Formatives.

- Es conserva la nota dels treballs del Bloc General i de les UF per fer mitjana amb l'examen de segona convocatòria.

Primera convocatòria:

El Bloc General (60% del total de l'assignatura): examen final (30% del total de l'assignatura), de dos a tres exercicis individuals (15% del total de l'assignatura) i un exercici de grup a presentar a l'aula (15% del total de l'assignatura).

Unitats Formatives: (20% cadascuna, del total de l'assignatura- total 40%). Cada unitat formativa consta de: prova de coneixements individual (10% del total de l'assignatura) i un exercici en grup (10% del total de l'assignatura).

Segona convocatòria:

Bloc General: la recuperació consistirà en un examen final similar al de la primera convocatòria (valor 30% del total de l'assignatura) que farà promig amb els treballs de la primera convocatòria.

Unitats Formatives: la recuperació consistirà en un test global dels continguts (valor 20% del total de l'assignatura en cada unitat formativa) que farà promig amb l'exercici de la primera convocatòria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

1) Coneixement teòric-pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques i dels processos i estructures organitzatives.

2) Coneixement dels processos d'elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i sistemes d'anàlisi de les campanyes.

3) Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació i la realització dels missatges publicitaris en diferents suports.

4) Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

5) Estudi dels processos d'investigació i interrelacions entre els subjectes de les activitats publicitàries: desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació per objectius.

6) Coneixement del disseny i del desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de comunicació corporativa en les institucions i en empreses públiques i privades.BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Donat el caràcter introductori i la diversitat del temari, per aprovar l'assignatura els estudiants han de treballar els capítols dels llibres que consten a continuació. D'altra banda, els professors podran indicar altres materials de consulta.

Bloc General de l'assignatura:

GARCIA UCEDA, MARIOLA Las claves de la publicidad. 7a edició (revisada) Madrid ESIC, 2011. 

Capítols: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 14

WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. Relaciones Públicas: estrategias y tácticas. 10ª ed. Madrid: Pearson Addison-Wesley Longman, 2012.

Capítols:

PARTE 1 Rol

1. ¿Qué son lasrelaciones públicas? p. 1-19.

2. La evolución de lasrelaciones públicas. p. 46-61.

3. Ética y profesionalidad. p. 68-77.

4. Departamentos y consultoras de relaciones públicas. p. 96-119.

PARTE 2 Proceso

5. Investigación. p. 124-128.

6. Planificación. p. 152-168.

7. Comunicación. p. 172-176.

8. Evaluación. p. 198-200.

PARTE 5 Aplicación

17.Relaciones públicas corporativas. p. 461-487.

Unitat Formativa 1:

GARCIA-UCEDA, MARIOLA Las claves de la publicidad. 7a edició (revisada) Madrid. ESIC Editorial, 2011. Capítols: 10, 12 i 13.

ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM) http:// http://www.aimc.es/

INFOADEX (Control d'inversions en publicitat) http://www.infoadex.es

INTROL INFORMACIÓN Y CONTROL DE LAS PUBLICACIONES. OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN (OJD): http://www.ojd.es/

Unitat Formativa 2:

SANTANA LÓPEZ, EVA (Coordinació); CUENCA, J; DURAN, X; GARCIA, J; MARTORELL, C; PICOLA, JM; ROM, J; SANTANA, E (autors)  Jump the Line! Barcelona: TRÍPODOS, Editorial. 2015
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Bloque General de la Asignatura:

ARENS, Williams f; Weilgod, Michael; Arens, Cristhian Publicidad. México: 2008.

CASTILLO, A. Relaciones Públicas. Teoría e Historia. Barcelona, UOC: 2009

BARRY, PETER. The advertising concept book. London. Thames & Hudson: 2008.

BURTENSHAW; MAHON; BARFOOT Principios de publicidad. Barcelona. Gustavo Gili: 2009.

CRAINER, STUART. El verdadero poder de las marcas. Eresma & Ediciones Celeste. Madrid: 1997.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORGE DAVID Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla. Comunicación Social: 2005.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORGE DAVID; FERNANDO LABARTA Cómo crear una marca. Sevilla. Editorial Almuzara: 2009.

GONZÁLEZ LOBO, Mª ÁNGELES; PRIETO DEL PINO, Mª DOLORES Manual de publicidad. Esic. Madrid: 2009.

GRUNIG, J; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Ediciones Gestión 2000, Barcelona: 2008.

SANTESMASES MESTRE, MIGUEL; MERINO SANZ, MARIA JESÚS; SÁNCHEZ HERRERA, JOAQUIN; PINTADO BLANCO, TERESA Fundamentos de marketing. Madrid. Pirámide: 2009.

SOLANA DANIEL Postpublicidad Barcelona: 2010 (www.postpublicidad.com).


Unidad Formativa:


BASTOS BOUBETA, ANA ISABEL Merchandising y animación en el punto de venta.  Ideas propias Editorial SL, 2007. Capítulo 1 El merchandising y el consumidor; Capítulo 2 Disposición en el punto de venta (28 páginas).

CLOTAS CIERCO, P. El patrocini empresarial. Barcelona: LID Editorial Empresarial, SL, 2008.

GONZÁLEZ LOBO, Mª ÁNGELES; PRIETO DEL PINO, Mª DOLORES Manual de publicidad. ESIC. Madrid: 2009.

DIEZ DE CASTRO, E.C.; LANDA, F.J; NAVARRO, A. Merchandising: teoría y pràctica. Madrid: Pirámide, 2006.

DORRIAN, M; LUCAS, G. Publicidad de guerrilla: otras formas de comunicar. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 2006.

ORÓ, R. La protecció de dades. Barcelona: UOC, Col·lecció Vull Saber, 2008.

PÉREZ DEL CAMPO La comunicación fuera de los medios (Below the line) ESIC. Madrid, 2002: Capítulo 1 La comunicación fuera de los medios: Marketing directo (13 páginas), Capítulo 2 Publicidad directa (34 páginas), Capítulo 5. El patrocinio y la esponsorización (23 páginas), Capítulo 8. La promoción de ventas (16 páginas).

PÉREZ LATRE, FRANCISCO J. La publicidad y los medios. Navarra. EUNSA: 2011. Capítulo 3 Medios de relación social; Capítulo 13 Revistas en crisis; Capítulo 16 Los teléfonos móviles ¿otra pantalla para la publicidad?; Capítulo 17 La revolución de los medios sociales; Capítulo 20 Tendencias en medios y soportes (36 páginas)

RUSELL, EDWARD Fundamentos de marketing. ÍNDEX BOOKS/ AVA PUBLISHING Londres: 2010; Capítulo 6 La promoción de ventas (39 páginas).

SANTESMASES MESTRE, MIGUEL; MERINO SANZ, MARIA JESÚS; SÁNCHEZ HERRERA, JOAQUIN; PINTADO BLANCO, TERESA Fundamentos de marketing. Madrid. Pirámide: 2009 Capítulo 8 Gestión de la comunicación; Capítulo. 13 Marketing y nuevas tecnologías; Capítulo 14 Nuevas tendencias en el marketing (95 páginas)

SARRIAS, LUIGGI Promociones para vender más los secretos del marketing promocional. Editorial Bresca. Barcelona, 2013 (240 páginas).

STAMBOULI, K.B; BRIONES, E. Buzz marketing: estrategias boca-oreja. Barcelona: Deusto, cop. 2004.

EDITORIAL VÉRTICE Marketing promocional. Ed. Vértice. Málaga, 2008. Capítulo 1 La promoción como una técnica dentro de cualquier plan de marketing. (17 páginas).

PREPARAT PER:   
Eva Santana López
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ29/09/2015