PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Informàtica

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURAGFINFOR
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GFIS
Grau en Fisioteràpia
Bàsica
Primer
----

PREREQUISITS

[ - ]

CONEIXEMENTS PREVIS

[ - ]

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

[ - ]

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha permès millorar notablement l’accés, la transmissió i la gestió de la informació generada a nivell mundial. Per a que els professionals sanitaris puguin fer aquesta tasca d'una manera efectiva, eficaç i eficient cal que estiguin en disposició de la formació necessària, tant pel que fa a l'ús d'aquestes tecnologies com de les fonts d'informació existents. Indicar que, en cap moment podem donar per finalitzat un procés de recerca amb la localització documental, ja que la nova informació aconseguida ens ha de permetre generar nou coneixement, que posteriorment haurem de transmetre a la resta de la comunitat científica, moment en que podrem donar per conclòs el procés iniciat en el seu moment.

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

Els graduats del nostre programa de Fisioteràpia adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:

 • Determinar i utilitzar el programari de gestió i organització de documents
 • Analitzar críticament la validesa i aplicabilitat de les fonts d'informació disponibles a Internet
 • Enumerar i utilitzar les fonts d'informació especialitzades en Ciències de la Salut per a la recerca i l'aprenentatge
 • Conèixer i aplicar les fases d'un procés de cerca d'informació i reconèixer aquest procés com a fonamental en tot projecte d'investigació científica
 • Analitzar i sintetitzar la informació obtinguda
 • Elaborar documents ben estructurats
 • Utilitzar les TIC per a la comunicació en Ciències de la Salut

CONTINGUTS

1. Introducció a l’ús d’eines telemàtiques
    1.1 Ús i coneixement del correu electrònic
    1.2 Fonaments de cerca i recuperació d’informació al World Wide Web
          1.2.1 Llenguatges documentals
          1.2.2 Llenguatges d’interrogació
          1.2.3 Cercadors generals i bases de dades especialitzades
          1.2.4 Estratègies efectives de cerca d’informació
          1.2.5 Avaluació de les fonts d'informació
2. Citació bibliogràfica
    2.1 Norma ISO 690
    2.2 Norma Vancouver
    2.3 Introducció als gestors bibliogràfics Zotero i Mendeley 
3. Introducció a Windows 7
    3.1 Navegació dins l’entorn gràfic (finestres, botons, accions,…)
    3.2 Tecles especials / Portapapers
4. Gestió i organització de documents
    4.1 Administrador d’arxius (Format / Còpia / Fitxers / Atributs)
    4.2 Gestió de carpetes (directoris - sotsdirectoris)
5. Introducció a Word 2013
    5.1 Presentació del programa
    5.2 Aspectes previs: aspecte, alçada, espai interlineal, justificació
    5.3 Funcions prèvies: tallar, copiar, enganxar i imprimir
    5.4 Accions prèvies: desar, desar com
    5.5 Funcions específiques: encapçalament i peu de plana, numeració de planes, canvi de secció, notes al peu
    5.6 Taula de continguts
    5.7 Combinar correspondència
    5.8 Inserció d’imatges
    5.9 Taules
6. Introducció al Full de Càlcul Excel 2013
    6.1 Presentació de la interfície del programa
    6.2 Columnes / Files / Cel·les
    6.3 Fórmules
    6.4 Útils gràfics

METODOLOGIA

- Explicació, a través de classes magistrals, dels conceptes i continguts de la matèria que es distribueixen entre: hores presencials, tutoria acadèmica individualitzada i hores d'estudi per part de l'estudiant.

- Classes teòric-pràctiques en les quals es presentessin els continguts en forma de casos pràctics i posterior resolució del problema.

- Desenvolupament i presentació d'un treball individual.

AVALUACIÓ

A. Exàmens
D. Treballs fets a casa
E. Informes
F. Informes/treballs fets en grup
G. Treballs pràctics amb ordinador

El procés d’avaluació de l’assignatura s’articula en dues parts:

 • Treball de cerca i recuperació d’informació     60%
 • Examen pràctic combinant Word i Excel          40%
Avaluació en 2a convocatòria:
És guarda la nota de la part aprovada, si és el cas i només caldrà presentar-se a la part no superada.
 
Per aprovar l’assignatura caldrà tenir aprovades les dues parts amb una nota mínima de 5.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Objectiu 1:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per determinar i utilitzar el programari de gestió i organització de documents. [ D ] [ E ] [ G ]
 
Objectiu 2:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per analitzar críticament la validesa i aplicabilitat de les fonts d'informació disponibles a Internet. [ D ] [ E ]
 
Objectiu 3:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per enumerar i utilitzar les fonts d'informació especialitzades en Ciències de la Salut per a la recerca i l'aprenentatge. [ D ] [ E ] [ G ]
 
Objectiu 4:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat de conèixer i aplicar les fases d'un procés de cerca d'informació i reconèixer aquest procés com a fonamental en tot projecte d'investigació científica. [ D ] [ E ]
 
Objectiu 5:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per analitzar i sintetitzar la informació obtinguda. [ D ] [ E ]
 
Objectiu 6:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per elaborar documents ben estructurats. [ D ] [ F ] [ G ]
 
Objectiu 7:
L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per utilitzar les TIC per a la comunicació en Ciències de la Salut [ D ] [ F ] [ G ]

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

[ - ]

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • Argudo S, Estivill A, Miralpeix C. Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes. BiD [Internet]. 2002 [citat 20 jul 2013]. Disponible en: http://www.ub.es/biblio/bid/09estiv1.htm
 • Caballero E. Proceso de Enfermeria e informática para la gestión del cuidado. Santiago: Editorial Mediterraneo;2010.
  ISBN 978-956-220-308-1
 • Duarte Abós G. Buscando información: los fundamentos y los instrumentos. Tarragona: Lidervet S. L., 2007.
  ISBN 978-84-612-0287-4
 • Pareras LG. Internet y Enfermería. Barcelona: Ed. Masson, 2000.
  ISBN 84-458-1048-0
 • Rodríguez Dacal JM. Manual de Internet para enfermería. Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2005.
  ISBN 84-95626-09-8
PREPARAT PER:   
Pedro Alejandro Villanueva Jané
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/09/2016