CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Història de la Literatura

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABHISTLIT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha

CONEIXEMENTS PREVIS

No n’hi ha

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

La literatura viu en la lectura, i la lectura no és sinó un recorregut personal, casual o intencionat, pels textos. Un recorregut que cada lector traça a través dels peculiars accidents geogràfics que són les obres i els seus autors, orientant-se i perdent-se pels camins dels corrents estètics i els moviments, els gèneres, subgèneres i temes literaris, els elements paratextuals i els condicionaments socioculturals, etc. L’anàlisi d’aquests accidents ens acostarà als aspectes de la concepció, l’elaboració i la transmissió dels textos literaris.

 

L’assignatura vol donar instruments per fer possible aquesta anàlisi, com un exercici d’invitació a la lectura literària, a partir d’una petita selecció de temes que permeten revisar un repertori generós d’autors i obres moderns i cotemporanis, als quals mirarem d’aproximar-nos a través dels mateixos textos. Per exercitar-s’hi, la unitat formativa d’aquesta assignatura proposa un taller de lectura sobre Combray, primer llibre de l’obra A la recerca del temps perdut de Marcel Proust.

 

Aquesta assignatura pertany al mòdul I, d’expressió lingüística, i es pot relacionar amb les assignatures d’Estètica, Llengua i Seminari II.

COMPETÈNCIES

La competència adscrita a aquesta assignatura és el coneixement de la tradició literària i l’anàlisi d’obres rellevants, que s’assoliran a través de les subcompetències següents:

 

1.  Adquisició d’un repertori bàsic de referències sobre la literatura universal contemporània, sense oblidar la pròpia tradició.

2.  Obtenció d’un mínim de recursos pràctics i conceptuals per exercitar la lectura com a activitat complexa.

3.  Desenvolupament de l’esperit crític i la capacitat d’expressar la pròpia opinió.

4.  Aproximació al fet literari a través dels seus diversos actors.

 

Aquestes competència i subcompetències poden ser comunes a altres assignatures del mòdul I. L'assoliment d'aquestes competència i subcompetències determinarà els aspectes avaluables de l'assignatura.

CONTINGUTS

El contingut del temari es divideix en dos grups. El primer és el del grup sencer i l’altre és de la unitat formativa

 

Grup Sencer

1. Introducció. Una pregunta clàssica: què és la literatura?

2. Introducció. Les històries de la literatura i altres aproximacions al fet literari

3. Les novel·les de l'espera (Buzzatti, Gracq, Coetzee, Bauçà)

4. El món que se'n va (Lampedusa i Villalonga, per exemple)

5. Alguns antiherois (Cervantes, Rabelais, Grimmelshausen, Hašek, Mann)

6. L'acidesa femenina (Austen, Brontë, Mansfield)

7. Història i novel·la (des de Tolstoi i Stendhal)

8. La distància del compromís (entre Dickens i Brecht)

9. Més enllà de l’aventura (Twain, Conrad, Stevenson)

10. L’enigma de l’anticipació (Verne, Wells, Huxley, Orwell)

11. Lladres i serenos: el subgènere com a instrument (Greene, Simenon, Dürrenmatt)

12. La violència moral (entre Flaubert i Nabòkov)

13. La descoberta del monstre (de Goethe a Tournier)

14. La literatura coral (Dylan Thomas i Cela, per exemple)

15. L'home disgustat (Kafka, Walser, Bernhard, Bauçà)

16. La naturalesa del jo (de Pessoa a Bartleby segons Vila-Matas)

17. Escriure al dictat (Maragall i Riba)

18. Llenguatge i transgressió (des de Joyce i Beckett)

19. El joc de la veritat (Rousseau, Max Aub o Sagarra, per exemple)

20. Final: l’experiència de la lectura literària

 

Unitat Formativa

La UF consistirà en un taller de lectura, anàlisi i treball sobre la primera novel·la de l'obra A la recerca del temps perdut de Marcel Proust

METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva.
b) Exercicis individuals a classe.

c) Exercicis individuals fora de classe.

d) Lectura de textos (llibres, articles, capítols).

i) Presentacions a classe.

j) Participació a classe

k) Preparació d’exàmens.
l) Realització d’exàmens.


Grup sencer

 

- L’assignatura proposa un recorregut pel temari, a raó d’un tema per sessió, a través de classes magistrals a partir de la lectura i el comentari de textos escollits. (a, d, j)

- El seguiment de l’assignatura comporta, per assolir-ne les competències, la lectura dels textos distribuïts a l’aula i dels que formen la Bibliografia obligatòria, sobre una de les quals es demanarà un exercici individual. (c, d)

- Es demanarà als estudiants que realitzin un exercici escrit de lectura sobre una obra literària, a escollir entre diverses propostes que es presentaran en començar el curs. (c, d)

- L’estudiant haurà de preparar i estudiar els continguts del temari per a la realització d’un examen escrit al final de l’assignatura. (k, l)

 

Unitat Formativa

 

- L’assignatura serà complementada per una Unitat Formativa titulada “Taller de lectura”, en què s’aprofundirà en una obres a través de la seva lectura compartida. Aquest curs es proposa llegir Combray, primer llibre de l’obra A la recerca del temps perdut. Després d’una introducció a l’obra i l’autor, a l’aula es posarà en comú a cada sessió la lectura sobre el fragment llegit individualment les dues setmanes anteriors. (b, c, i, j)

AVALUACIÓ

Primera convocatòria

 

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dues notes parcials: Grup sencer i Unitat formativa. Per aprovar l'assignatura cal superar els dos grups per separat. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:


A Exàmens escrits
C Avaluació d’exercicis individuals
G Avaluació de la participació a classe
H Avaluació de projectes, memòries, informes

 

1. Grup sencer (65% de la nota total).

A. Examen final escrit (60% de la nota del grup).

C. Avaluació de dos exercicis individuals (40% de la nota del grup). L’alumne ha de lliurar-ne almenys un en el termini indicat per poder ser avaluat.

 

Aquest bloc és una sola unitat i, per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no entrega com a mínim un dels treballs proposats, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura i, per tant, no podrà presentar-se a l’examen ni en primera ni en segona convocatòria.

 

2. Unitat Formativa (“Taller de lectura”) (35% de la nota total)

G. Avaluació de la participació activa en el taller (40% de la nota de la UF).

H. Avaluació de les notes de lectura presentades durant el taller (60% de la nota de la UF).

 

Segona convocatòria

 

Per recuperar el Grup sencer caldrà fer un examen escrit. Es mantindrà la nota dels exercicis.

 

Per recuperar la Unitat Formativa s’haurà de superar una prova escrita sobre la lectura de l’obra proposada.En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i la unitat formativa per separat. L’estudiant podrà recuperar en segona convocatòria només la part suspesa, no aquella en la qual ha obtingut un “no presentat”, que mantindrà la nota de “no presentat”. Si no es recuperen en segona convocatòria tots els blocs suspesos, l’estudiant suspendrà tota l’assignatura i l’haurà de repetir. Si en un dels dos blocs obté la qualificació de “no presentat”, l’estudiant també haurà de repetir tota l’assignatura.CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

 

L’assoliment de la competència adscrita a aquesta assignatura, el coneixement de la tradició literària i l’anàlisi d’obres rellevants, s’avaluarà a través del resultat obtingut en cadascuna de les subcompetències segons els criteris següents:

 

Subcompetència 1:

·      L’estudiant ha de demostrar que coneix un repertori bàsic de referències literàries universals i catalanes [A,B,C].

Subcompetència 2:

·      L’estudiant ha de demostrar que té la capacitat de llegir un text literari i fer-ne una interpretació correcta, rica i raonada [A,B,C,D].

Subcompetència 3:

·      L’estudiant ha de demostrar capacitat de reflexió sobre aspectes de l’experiència de la lectura i el lloc que ocupa la literatura en la societat actual [A,B,C].

Subcompetència 4:

·      L’estudiant ha de mostrar un mínim coneixement dels actors que intervenen en el sistema literari [A,B,C,D].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Grup sencer

LLOVET, J. (ed.). Capítols corresponents als autors del temari de Lecciones de literatura universal. Madrid: Cátedra, 1995.

KUNDERA, Milan. El teló. Assaig en set parts. Barcelona: Tusquets, 2005. Traducció de Xavier Lloveras.

BLOOM, H. Com llegir i per què. Barcelona: Anagrama-Empúries, 2000. Traducció de Victòria Oliva.

 

Unitat formativa

PROUST, Marcel. Combray (Pel cantó d’en Swann, I). Traducció de Josep M. Pinto. Barcelona: Viena, 2009.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

No n'hi ha.
PREPARAT PER:   
Montserrat Arbós Figueras
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016