CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Habilitats per a les noves estratègies en la gestió de persones

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURAA75104
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
WURH
Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Obligatòria
Primer
2n

COMPETÈNCIES QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDUL

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons Últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
CG2 - Que els estudiants sàpiguen gestionar el temps de Treball en funció de les prioritats i objectius d'aprenentatge.
CG3 - Que els estudiants sàpiguen treballar en equip i de forma col·laborativa construint l'aprenentatge conjuntament.
CG4 - Que els estudiants posseeixin un pensament analític i crític que els permeti gestionar la informació i responsabilitzar del seu propi aprenentatge.
CT2- Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement i aplicar-la en contextos organitzacionals.
CT4 - Que els estudiants demostrin iniciativa i proactivitat emprenent accions que millorin la qualitat i l'eficàcia de la gestió de persones.
CT5- Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de les polítiques de recursos humans.
CE4 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals a la investigació i gestió de recursos humans
CE5 - Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de la gestió de recursos humans.
CE2 - Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans.
CE7 - Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia de Recursos Humans.
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Els estudiants coneixen les eines que ofereix l'entorn digital i saben aplicar-les en la gestió de persones en l'organització.

REQUISITS PREVIS

No n'hi ha

CONTINGUTS D'APRENENTATGE ABORDATS EN EL MÒDUL

 1. Habilitats de gestió, col·laboració i aprenentatge mitjançant TIC. Introducció
  1. Concepte de xarxa social, reputació online i identitat digital. Treball i aprenentatge col·laboratiu en línia. Recerca i posicionament a la xarxa (cerca avançada en google)
 2. Eines 2.0 de suport
  1. Google Apps. Twitter. Linkedin. Facebook. About.me. Skype. hangouts
 3. Gestió de continguts corporatives (CMS)
  1. Gestió de butlletins i blocs amb WordPress
 4. Aprenentatge on line i plataformes virtuals de formació (LMS)
  1. Gestió de cursos amb Moodle

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT APRENENTATGE

Es combinaran classes teòriques / expositives, tallers experiencials, aprenentatge basat en problemes, casos, simulacions i pràctiques a l'aula i aprenentatge cooperatiu.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I ESTRATÈGIES DE RECUPERACIÓ

L'avaluació de la matèria 8 es fa en base als següents elements
- Projectes individuals: (identittat digital amb twitter, linkedin i about.me) - 30%
- Projectes grupals:
 - en parelles (infografia i wordpress) - 30% 
- en grup (curs de moodle) - 40%


• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.
• Per mitjà dels sistemes preparats a tal efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que l'imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Ballenato, G (2013). Gestión del tiempo. En busca de la eficàcia. Madrid. Pirámide

Blanchard, K. (2007).  Liderazgo de máximo nivel: la clave de una organización de alta rendimiento. Granica.

Covey (2011). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidos Ibérica.

Ferrés, J. (2014). Las Pantallas y el cerebro emocional. Barcelona: Gedisa.
Gardner, H. (2014). La generación APP. Barcelona: Paidós.
Hernández, J.et alt. (coords.) (2011). Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC. Madrid: Fundació Telefònica. Accessible a: http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/publicaciones

PREPARAT PER:   
Miguel Angel Prats Fernandez
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ03/10/2016