CATALÀ     
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Gestió de la Informació

CRÈDITS ECTS6,00
CODI DE L'ASSIGNATURABDOCIN
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Bàsica
Primer
----
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Bàsica
Primer
----
GPME
Grau en Periodisme
Bàsica
Primer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Bàsica
Primer
----

PREREQUISITS

Cap.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

El contingut de l’assignatura pretén dotar l’estudiant d’eines i instruments que li permetin gestionar i recuperar la informació de forma adequada i efectiva. Es donaran a conèixer els mecanismes i els processos que segueix la informació des que és produïda fins que arriba als usuaris. Es farà una aproximació a les fonts d’informació, i també a les estratègies i recursos de cerca i recuperació de la informació, especialment els relacionats amb les tecnologies. També es dotarà l’estudiant dels fonaments de la metodologia del treball universitari i científic.


COMPETÈNCIES

1. Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació.

2. Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives

3. Coneixement dels processos comunicatius

CONTINGUTS

1. Informació i documentació. La informació i la seva importància en la societat actual: la Societat de la Informació.

2. Funcions de la documentació en periodisme, publicitat i comunicació audiovisual (cinema i televisió).

3. Accés a la informació. Apunts legals

4. La Gestió de la informació. El procés documental: la documentació com a transmissora de la informació.

5. Fonts d’informació: classificació i tipologies. Concepte de document. Les obres de referència.

6. El valor de la informació. Fonts d’informació especialitzades en comunicació.

7. La cerca de la informació. Les estratègies de recuperació de la informació. El procés de recuperació. Els problemes del llenguatge. Llenguatges d’interrogació i operadors.

8. Internet com a font d’informació. Com buscar i trobar informació a la xarxa. Estructura i funcionament dels buscadors.

9. Avaluació i qualitat de llocs web.

10. Avaluació de la informació obtinguda per Internet. El problema de la credibilitat.

Unitat informativa I . Metodologia de la investigació científica

1. La investigació científica i la recerca universitària. El sentit de la investigació científica. Metodologia del treball intel·lectual i científic. Tipus de treballs.

2. Fases i característiques del treball científic. El plantejament de la investigació. Elecció i justificació del tema. Els objectius i la formulació de la/les hipòtesi/s. Delimitació de l’objecte d’estudi.

3. El desenvolupament de la investigació. Elecció i consulta de les fonts d’informació. Recerca i obtenció de dades.

4. L’elaboració i redacció del treball. Estructura d’un treball científic. Aspectes formals de la presentació. La difusió dels resultats i la comunicació científica.

Unitat informativa II. Cerca i recuperació de la informació especialitzada

1. Marcadors socials.

2. Sindicació de continguts.

3. Content Curation.

4-Gestió de documents.

5. Configuració de la pròpia identitat visual.


METODOLOGIA

L’alumne haurà d’assolir les competències descrites (punt 2) a partir de dos àmbits metodològics diferents i complementaris: per una banda, es farà un treball d'explicació teòrica a classe, amb el grup sencer d'estudiant, per l’altra es posarà èmfasi en els aspectes més pràctics de l’assignatura.  A través d’aquestes sessions, es pretén que els alumnes puguin fer una aplicació més concreta dels continguts teòrics. Això es materialitza en una sèrie d’exercicis pràctics fets a classe de forma individual o col·lectiva, que segons les seves característiques es realitzen a l’aula o al laboratori d’informàtica. Alguns d’aquests exercicis tenen una incidència directa en l’avaluació final de l’assignatura. Aquestes pràctiques es complementen amb d’altres que realitza l’estudiant fora de l’horari lectiu. Les Unitats formatives adoptaran exclusivament aquesta segona fórmula. 

 

En concret, les metodologies utilitzades a l’assignatura seran les següents:

A.                    Classe lectiva

B.                    Exercicis individuals a l’aula

C.                    Exercicis individuals fora de l’aula

D.                    Lectura de textos

E.                     Visionat de productes audiovisuals

F.                     Exercicis en grup a classe

G.                    Exercicis en grup fora de classe

H.                    Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

I.                     Participació a classe

J.                     Preparació d’exàmens

K.                    Realització d’exàmens

AVALUACIÓ


Avaluació general


Percentatge sobre la nota final

Bloc general

60%

Unitat formativa I. Metodologia de la investigació científica

20%

Unitat formativa II. Cerca i recuperació de la informació especialitzada

20%

5.1. Avaluació Bloc general (60%)

L'avaluació en primera convocatòria consistirà en:

A: Treballs pràctics que l'estudiant haurà de realitzar durant el curs sobre aspectes concrets del temari. Aquestes pràctiques tindran un valor de la nota final del bloc a determinar pel professor.

B. Examen final. Tindrà un valor de la nota final del bloc a determinar pel professor. Aquest examen haurà d'estar qualificat amb una nota mínima de 4 per poder fer mitjana amb la nota obtinguda dels treballs pràctics.

L'avaluació en segona convocatòria del bloc general consistirà en un examen que tindrà el valor del 100% de la nota final del bloc.

5.2. Avaluació Unitat formativa I. Metodologia de la investigació científica (20%)

L'avaluació en primera convocatòria de la UF1 consistirà en:

Pràctica: Treball (individual o en grup) fora de l’aula  amb seguiment i tutorització a la classe  (50% de la nota de la UF).

Avaluació dels exercicis individuals fets a l’aula (50% de la nota de la UF )

L'avaluació en segona convocatòria de la UF1 consistirà en un exercici individual que el professor donarà a conèixer (100% de la nota de la UF).

5.3. Unitat formativa II. Cerca i recuperació de la informació especialitzada (20%).

L'avaluació en primera convocatòria de la UF2 consistirà en: Avaluació d’exercicis pràctics (100% de la nota de la UF).

L'avaluació en segona convocatòria de la UF2 consistirà en un exercici que el professor donarà a conèixer (100% de la nota de la UF).

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives per separat. L’estudiant podrà recuperar en segona convocatòria únicament la part suspesa. Si no es recupera en segona convocatòria, l’estudiant suspendrà TOTA l’assignatura i s’haurà de matricular novament el curs següent.

La no assistència, com a mínim, al 60% de les sessions comportarà automàticament un “No Presentat”, tant per a la primera com per a la segona convocatòria.

Cal presentar, com a mínim, el 70% dels exercicis pràctics de cadascuna de les tres parts de l’assignatura (grup gran i les dues unitats formatives); si no, la qualificació resultant serà “No Presentat”, tant per a la primera com per a la segona convocatòria.


CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

L’avaluació d’aquesta assignatura es farà segons els següents paràmetres:

  1. Examen Final
  2. Exàmens parcials (Unitats Formatives)
  3. Avaluació d’exercicis individuals
  4. Avaluació de participació a classe.

Avaluació per competències.

1. Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació. (A,B,C,D)

2. Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives (B,C)

3. Coneixement dels processos comunicatius (A,B)


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bibliografia bàsica


Abadal, Ernest; Guallar, Javier (2010). Prensa digital y bibliotecas. Trea: Gijón. [cap.  2, “Fuentes de información sobre prensa”, p. 95-126]

 

Argudo, Silvia; Pons, Amadeu (2012). Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: ed. UOC, col. El profesional de la información, n. 10

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/libros/mejorar_busquedas.html


Busquet, Jordi; Medina, Alfons; Sort, Josep (2006). La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC

 

Checa Rubio, Ana Maria; Masip Masip, Pere. Fonaments de cerca i recuperació de la informació. UOC

 

Cordón García, José A.  et al. (2010). Las nuevas fuentes de información. Información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. Madrid: Pirámide, 429 p. [cap. web 2.0, directoris, cercadors, enciclopèdies]

 

Gallego, Josefa; Juncà, Manela (2009)Fonts d’informació. UOC: Barcelona [mòdul 3, “Tipologia documental”]

http://cv.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=143762

 

Giménez Toledo, Elea (2007). Manual de documentación para comunicadoresPamplona: Eunsa, 160 p.


Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier (2013). El content curatorBarcelona: ed. UOC, col. El profesional de la información, n. 24

http://www.loscontentcurators.com/el-content-curator-libro/


Lamo de Espinosa, E (2004). "Información, ciencia, sabiduría". Diàlegs Fòrum Universal de les Cultures. Barcelona
http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conocimiento/docs/PO_1_ES_LAMO.pdf


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 


PREPARAT PER:   
Antonio Maria Bueso Fernández Moscoso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016