CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2016 / 17

ASSIGNATURA

Fotoperiodisme

CRÈDITS ECTS3,00
CODI DE L'ASSIGNATURABFOTOPER
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Tercer
----
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Tercer
----
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Tercer
----

PREREQUISITS

No n’hi ha.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cal que l’estudiant disposi d’un bon nivell tècnic pel que fa referència a la utilització de l’equip fotogràfic.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

No n’hi ha.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Els continguts de l’assignatura Fotoperiodisme estan destinats a conèixer i analitzar els aspectes més rellevants i diferencials del món del fotoperiodisme, incidint de forma molt específica en el tractament de la fotografia en els mitjans de comunicació.

L’assignatura aborda les dues grans vessants del fotoperiodisme: per una banda, el fotoreportatge social, i per una altra, la fotografia de premsa diària.

En el grup sencer s’aborda l’àmbit del fotoreportatge social, tant a nivell teòric com pràctic; mentre que la Unitat Formativa, titulada “Àmbits de la premsa diària”, està destinada a les qüestions més pràctiques de la premsa diària, és a dir, a un tipus de fotografia destinada als diaris i agències i condicionada per l'actualitat, la immediatesa i la capacitat de sintetitzar els fets en una única imatge.

A la Unitat Formativa s’apliquen els continguts teòrics -tractats al Grup Sencer- a treballs fotogràfics que, de forma individual i obligatòria, hauran de desenvolupar els estudiants al llarg del semestre, d’acord amb el programa i les indicacions del professor, per tal de demostrar que han assimilat els coneixements requerits.

A nivell tècnic, els nous coneixements impartits a l’assignatura de Fotoperiodisme estan directament relacionats amb la pràctica específica d’aquesta disciplina, i és per això que no s’incidirà en la tècnica elemental necessària per a la utilització de l’equip fotogràfic.

L’assignatura Fotoperiodisme pertany al Mòdul 5, Fonaments de l’activitat professional del periodisme, i forma part dels crèdits optatius definits per la Facultat d’acord amb la legislació estatal.

Aquesta assignatura està estretament vinculada tant a l’assignatura obligatòria Introducció al Periodisme de 2n Curs com també a les assignatures Llenguatge Periodístic Premsa, Ràdio i Televisió de 3r, totes elles pertanyents al Mòdul 4, Fonaments disciplinaris del Periodisme.

Alhora, està estretament vinculada amb l’assignatura Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So de 1r Curs i del Mòdul 3 La comunicació de masses com a marc de l’exercici periodístic.

COMPETÈNCIES

Les competències que a continuació enumerem poden ser comunes a d’altres assignatures del Mòdul 5. Totes elles marquen els objectius d’aprenentatge del Fotoperiodisme. L’assoliment d’aquestes competències condicionarà els aspectes avaluables de l’assignatura.

1.- Capacitat de desenvolupar aspectes específics del periodisme en diferents àmbits tècnics i temàtics. L’estudiant adquirirà la capacitat de desenvolupar aspectes específics de la fotografia en l’àmbit del periodisme.
2.- Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de la premsa, la ràdio i la televisió, en multimèdia o en nous suports (internet.). En el nostre cas l’estudiant adquirirà els coneixements del llenguatge fotogràfic en l’àmbit concret del fotoperiodisme.
3.- Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives. L’assignatura facilitarà la capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives dels mitjans en els quals la fotografia hi juga un paper rellevant.

CONTINGUTS

Grup Sencer:
1. Panorama actual del fotoperiodisme: una disciplina en constant evolució.
2. Introducció als diferents àmbits del fotoperiodisme.
     2.1. Similituds i diferències entre la fotografia de premsa diària i el fotoreportatge social.
3. Plantejament i procés d’elaboració del fotoreportatge social.
    3.1. L’elecció del tema.
    3.2. Documentació prèvia i informació complementària.
    3.3. Plantejament de l’estructura narrativa i visual.
    3.4. El treball sobre el terreny.
    3.5. El procés d’edició.
 4. Drets i límits del fotoperiodisme.
     4.1. Qüestions ètiques.
     4.2. Aspectes legals.
5. El poder de la imatge: de la fotografia de militància a la fotografia de denúncia.

UF: La fotografia en l’àmbit de la premsa diària

1. Plantejament, tractament informatiu i tècniques fotogràfiques en els principals àmbits de la premsa diària.
2. Tractament informatiu i gràfic d’esdeveniments d’actualitat, rodes de premsa i retrats.

METODOLOGIA

Recursos metodològics de l’assignatura:

a) Classe lectiva.
b) Exercicis individuals a classe.
c) Exercicis individuals fora de classe.
d) Lectura de textos (llibres, articles, capítols).
e) Visionat de productes audiovisuals.
h) Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics.
i) Presentacions a classe.
k) Preparació d’exàmens.
l) Realització d’exàmens.

1. Grup sencer

La majoria dels continguts teòrics de l’assignatura s’imparteixen a les classes magistrals (a). Pràcticament en totes les sessions, aquests continguts es complementen amb el visionat de material fotogràfic i audiovisual per tal de mostrar la seva aplicació pràctica. Diversos temes van acompanyats de lectures o visionats obligatoris destinats a complementar i contrastar els continguts impartits a classe. (d, e)

Al llarg del semestre, els estudiants han de realitzar un fotoreportatge de caire social per tal d’aplicar els coneixements impartits en el grup sencer. En aquest grup es farà el seguiment i el visionat dels fotoreportatges. (b, c, h, i)

Al final del semestre, els estudiants hauran de realitzar un examen que inclourà totes les qüestions abordades a l’assignatura. (k, l)

2. UF

Els continguts teòrics impartits a les classes magistrals són aplicats a exercicis pràctics que, de forma obligatòria i individual, desenvolupen els estudiants fora de classe. Aquests exercicis estan destinats a que es familiaritzin amb els principals àmbits del fotoperiodisme i abordin les dificultats específiques de la feina professional. En alguns casos, aquests treballs es porten a terme a classe per tal de facilitar la seva posterior aplicació pràctica. (b, c)

Al llarg del semestre, els estudiants hauran de realitzar tres pràctiques de l’àmbit de la premsa diària (esdeveniment d’actualitat, roda de premsa i retrat) que seran presentades i discutides a les UF. (b, c, h, i)

Un cop hagin començat a treballar tots aquests exercicis, la dinàmica de la UF adquireix forma de taller per tal de poder discutir qüestions fonamentals com ara l’estructura narrativa i visual i l’edició gràfica.

Tots aquests treballs són elaborats o presentats amb equipaments tecnològics propis de l’àmbit fotoperiodístic, com ara la tecnologia digital en la captura d'imatge i en el processament posterior. (h)

AVALUACIÓ

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de dues notes parcials: Grup sencer i Unitat Formativa. L’avaluació global es farà a partir d’aquests paràmetres:

A Exàmens escrits.
C Avaluació d’exercicis individuals.
E Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics.
F Avaluació de presentacions a classe.

1.-Grup Sencer: 65% del total de l'assignatura, dividit segons:

A. Examen final escrit: (50% de la nota del Grup Sencer).

C, E, F. Avaluació d’exercicis individuals. Avaluació de treballs pràctics amb equipaments tecnològics i avaluació de presentacions a classe: (50% de la nota del Grup Sencer). En aquesta segona part del grup sencer s’avaluarà el procés d’elaboració del fotoreportatge social que haurà de constar d’un total de 12 imatges. Al llarg del semestre es faran visionats per tal de veure l’evolució del treball.

Aquest bloc general és una sola unitat i, per tant, l’estudiant no es podrà presentar a l’examen si abans no ha lliurat els exercicis i treballs en el temps i formats indicats pel professor. Si l’estudiant no entrega un mínim del 50% dels treballs, rebrà una qualificació de “No Presentat” del bloc general de l’assignatura i, per tant, no podrà presentar-se a l’examen ni en primera ni en segona convocatòria. L’alumne que no es presenti a l’examen tindrà una qualificació de “No Presentat” de la part del grup sencer de l’assignatura.

RECUPERACIÓ

En cas de suspendre l’examen en la primera convocatòria els estudiants poden optar a la recuperació en segona convocatòria.

En cas de suspendre el fotoreportatge caldrà realitzar-ne un de nou amb una temàtica prèviament acordada amb la professora.

2.- Unitat formativa: 35% del total de l’assignatura, dividit segons:

La UF serà avaluada a través de les presentacions i visionats que es faran a classe de les tres pràctiques obligatòries de premsa diària.

En cas de no presentar alguna d’aquestes pràctiques, constarà un No Presentat.

RECUPERACIÓ

Cal que les pràctiques de premsa diària estiguin fetes i aprovades; per tant, en cas de suspendre alguna d’elles caldrà repetir-la acordant prèviament amb la professora la nova temàtica de l’exercici.

NOTA IMPORTANT: En cap cas no es considerarà aprovada l’assignatura si no s’han aprovat els continguts del grup sencer i les unitats formatives perseparat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Competència 1:
 L’alumne haurà de demostrar que té capacitat suficient per a desenvolupar aspectes específics de la fotografia aplicats a l’àmbit del periodisme.
Competència 2
:
 L’alumne haurà de demostrar que coneix i domina el llenguatge fotogràfic en l’àmbit concret del fotoperiodisme.
Competència 3:
 L’alumne haurà de demostrar que té habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives dels mitjans en els quals la fotografia hi juga un paper rellevant.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

BAEZA, P. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
CABALLO, D&D. Fotografía  sin verdad. El poder de la mentira. Madrid: Universitas, 2011. 
FONTCUBERTA, J. Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.
SONTAG, S. Davant el dolor dels altres. Barcelona: Proa, 2003.
SOUSA, J. Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

BALSELLS, S. Balkan in memoriam. Barcelona, Blume-FCB-Intermón, 2002.
BALSELLS, S (Coord).Latidos de un mundo convulso. Barcelona: Lunwerg, 2007.
FREEMAN, M. La narración fotográfica. Ensayo y reportaje visual. Barcelona: Blume, 2013.
PANZER, M. Las cosas tal como son. El fotoperiodismo en contexto desde 1955. Barcelona: Blume, 2006.
VV.AA. Aprender retoque fotográfico con Photoshop CS6 con 100 ejercicios prácticos. Barcelona: Marcombo, 2012.
PREPARAT PER:   
Maria Sandra Balsells Cubells
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ22/07/2016