CATALÀ   ESPAÑOL  
Print
PROGRAMA OFICIAL
2015 / 16

ASSIGNATURA

Fotografia

CRÈDITS ECTS2,00
CODI DE L'ASSIGNATURABFOT
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIXCatalà  Castellà  
ESTUDIS
CODI
TITULACIÓ
TIPUS
CURS
SEMESTRE
GCTV
Grau en Cinema i Televisió
Optativa
Primer
2n
GFCC
Tronc comú ciències de la comunicació
Optativa
Primer
2n
GPME
Grau en Periodisme
Optativa
Primer
2n
GPRP
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Optativa
Primer
2n

PREREQUISITS

Cal disposar d’una càmera rèflex digital per poder cursar aquesta assignatura.

CONEIXEMENTS PREVIS

Cap.

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT

Cap.

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Al llarg del semestre, els estudiants hauran de comprendre els processos bàsics de la tècnica fotogràfica per poder dominar-los i així estar més pendents dels aspectes estètics i comunicatius del llenguatge fotogràfic.

Els aspectes fonamentals del procés fotogràfic s’imparteixen en les classes dels grups sencers i es complementen en les unitats formatives mitjançant la realització d’exercicis pràctics i el visionat de treballs fotogràfics relacionats amb els continguts de l’assignatura.

COMPETÈNCIES

Competència 1: Adquirir els coneixements dels aspectes teòrics i pràctics bàsics de la fotografia.

Competència 2: Introduir als estudiants en el món del llenguatge fotogràfic contemplat com un mitjà de comunicació visual.

Competència 3: Aprofundir en una nova forma de mirar i ser capaç d’utilitzar un nou llenguatge per analitzar i interpretar la realitat.

CONTINGUTS

1. Introducció al llenguatge fotogràfic en l’àmbit de la comunicació visual.

 

2. Introducció al procés fotogràfic.

            2.1. El principi de la cambra obscura.

            2.2. El procés de formació de la imatge.

            2.3. Fases del procés fotogràfic.

 

3. Nocions bàsiques de composició i llum.

 

4. La càmera fotogràfica.

4.1. Parts bàsiques de la càmera rèflex: visor, òptiques, diafragma i obturador.

4.2. Introducció al seu funcionament: tipus d'arxiu, balanç de blancs, sensibilitat, mesura de llum i control de l'exposició.

4.3. Control de la profunditat de camp i del moviment .

4.4. Llei de reciprocitat.

4.5. Diferents sistemes de mesura de llum.

 

5. Introducció al processament amb Photoshop.

 

6. Història de la fotografia: Del daguerreotip a l'era digital.

METODOLOGIA

Grups sencers:

Una part important dels continguts teòrics de l’assignatura de fotografia s’imparteix en les sessions dels grups sencers a través de les classes magistrals.

En aquestes classes, també es visionen i analitzen diverses obres fotogràfiques i treballs de destacats autors per tal d’aplicar les nocions presents als treballs pràctics dels estudiants.

 

Unitats formatives:

A les unitats formatives, els continguts teòrics són aplicats a treballs pràctics que, de forma individual i obligatòria, desenvolupen els estudiants al llarg del semestre per tal de demostrar que han assimilat els coneixements que es requereixen a l’assignatura.

 

Aquests exercicis pràctics es divideixen en dos blocs:

 

1. Pràctiques fotogràfiques. Els estudiants han de realitzar obligatòriament i fora d’hores de classe tres pràctiques fotogràfiques relacionades amb les nocions de: composició, control de la profunditat de camp i control del moviment. Per tal de desenvolupar correctament aquestes pràctiques, es visionaran treballs relacionats amb les nocions esmentades.

Tots els exercicis s’entregaran única i exclusivament en la sessió formativa que correspongui i per tant no s’acceptarà cap treball al marge de la sessió establerta.

 

2. Reportatge fotogràfic. Els estudiants han de realitzar obligatòriament i fora d’hores de classe un reportatge fotogràfic de temàtica lliure, prèvia entrega d’una sinopsi que haurà de ser aprovada pel professor. Aquest reportatge tindrà un total de 12 fotografies en suport digital i haurà d’incloure els coneixements pràctics que s’hagin impartit al llarg del semestre. El seguiment d'aquest treball es farà en el marc de les unitats formatives.

 

Les metodologies emprades per assolir els objectiu de l’assignatura seran:

 

 

a

Classe lectiva

b

Exercicis individuals a classe

c

Exercicis individuals fora de classe

d

Lectura de textos

e

Visionat de productes audiovisuals

h

Exercicis pràctics amb equipaments tecnològics

i

Presentacions a classe

k

Preparació d’exàmens

l

Realització d’exàmens

 

 

AVALUACIÓ

El criteri d’avaluació de l’assignatura de Fotografia és:

 

50% continguts del grup sencer: examen final.

50% continguts de les unitats formatives (25% pràctiques fotogràfiques + 25% reportatge fotogràfic).

 

Per aprovar l’assignatura cal tenir aprovats de forma individual tots aquests apartats, és a dir, l’examen, les pràctiques i el fotoreportatge.

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

Per aprovar l’assignatura cal tenir aprovats de forma individual l’examen, les pràctiques i el fotoreportatge.

 

Aquest sistema d’avaluació és aplicable a la primera convocatòria i a la segona.

 

Al llarg del semestre es realitzaran dos tests de tècnica elemental. Per poder presentar-se a l’examen final, resulta imprescindible realitzar un d’aquests exercicis. En cas de suspendre’ls o de no fer-los, no hi ha possibilitat de recuperar-los.

 

Per aprovar el primer bloc de la unitat formativa cal tenir fetes i aprovades les tres pràctiques obligatòries, bé sigui en la primera convocatòria o bé en la segona. Per tant, en cas de suspendre alguna d’aquestes practiques, caldrà repetir-la i aprovar-la.

 

En cas de suspendre el reportatge en primera convocatòria, s’haurà de fer un altre per la segona. En aquests cas, els requisits seran els mateixos però el tema ja no serà lliure, sinó que serà fixat pel professor.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- EASTERBY, J. 150 proyectos de fotografía. Barcelona: Blume, 2010.

- FERRERAS, J.G. Manual docente: Origen y evolución de la fotografía y la imagen. Murcia: DM, 2007.

- PRÄKEL, D. Composición. Barcelona: Blume, 2007.

- PRÄKEL, D. Exposición. Barcelona: Blume, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

 

- BALSELLS, S. Balkan in memoriam. Barcelona: Blume, 2002.

- BOOT, C. (Editor), Magnum Stories. London: Phaidon, 2004.

- CARTIER-BRESSON, H. Fotografiar del natural. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

- LANGFORD, M. Tratado de fotografía: Guía para fotógrafos. Barcelona: Omega, 2009.

- LÓPEZ MONDÉJAR, P. Historia de la fotografía en España. Barcelona: Lunwerg, 2005.

- NEWHALL, B. Historia de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

- VV.AA (Coord: Balsells, S). Latidos de un mundo convulso. Barcelona: Lunwerg, 2007.

- VV.AA. World Press Photo 2012. Barcelona, Blume, 2012.


 

MATERIAL COMPLEMENTARI:

 

- Fotoreportatges de diferents autors i de diverses tendències i moments històrics.

PREPARAT PER:   
Antonio Maria Bueso Fernández Moscoso
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ21/07/2015